Home About Browse Search
Svenska


Semb, Rebecca, 2021. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Det finns i dagsläget både forskning och allmänna råd som beskriver att vegetation spelar en viktig
roll i en hälsosam utemiljö för barn. Det verkar däremot inte finnas vetenskaplig litteratur som
beskriver vilken typ av vegetation eller vilka arter som skulle kunna vara lämpade för de utmanande
förutsättningarna på förskolegårdar, ofta med problematik som omfattande slitage och
markkompaktering. Den kunskapen är något man efterfrågar generellt inom branschen och
Åkerslätts förskolegård är en av många där man är i behov av vegetation som kan hjälpa till att
reglera temperaturer och erbjuda skugga. Syftet i arbetet har varit att med hjälp av kunskap från
yrkesverksamma, i form av litteratur och intervju, undersöka vilka växter som kan vara bäst lämpade
för förskolegårdar och sammanfatta dessa i en växtlista samt undersöka faktorer som skulle kunna
underlätta vid etablering. Vidare har även forskningsbaserade ramverk undersökts i syfte att hitta
verktyg att i framtiden använda vid utformning av förskolegårdar. Ett övergripande gestaltningsförslag till Åkerslätts förskola har använts för att exemplifiera delar av resultatet och behandlar
främst aspekterna skuggning av särskilt populära platser och kommunikation med verksamheten.
Arbetet belyser även att lerjordar kan vara i högre grad problematiska gällande kompaktering. Det
är svårt att etablera vegetation i förskolemiljö, men det finns åtgärder som kan underlätta processen.
Gällande växtmaterialet bör det först och främst vara anpassat för ståndorten för att kunna klassas
som lämpligt, men att antingen ha särskilt starkväxande egenskaper alternativt ett slitstarkt grenverk
kan underlätta avsevärt. För säkerställa en optimal vegetation och en hälsosam utemiljö bör man
dock bevara befintlig vegetation vid utformning av nya förskolegårdar.

,

There are currently both research and general advice that describes how vegetation plays an
important role in a healthy outdoor environment for children. On the other hand, there does not seem
to be any scientific literature that describes what type of vegetation or which species could be
suitable for the challenging conditions on preschool yards, often with problems such as extensive
wear and soil compaction. That knowledge is something that is generally demanded in the industry
and Åkerslätt's preschool yard is one of many in need of vegetation that can help regulate
temperatures and offer shade. The purpose of the essay has been to, with knowledge from
professionals, in the form of literature and interviews, investigate which plants may be best suited
for preschools and summarize these in a plant list and investigate factors that could facilitate
establishment. Furthermore, research-based frameworks have also been investigated in order to find
tools that can be used in the future when designing preschool yards. An overall design proposal for
Åkerslätt's preschool has been used to exemplify parts of the results and mainly deals with the
aspects of shading particularly popular places and communication with the preschool. The essay
also highlights that clay soils can be more problematic in terms of compaction. It is difficult to
establish vegetation in a preschool environment, but there are measures that can facilitate the
process. Regarding the plant material, it should first and foremost be adapted to the site in order to
be classified as suitable, but either having particularly strong-growing properties or durable branches
can make it considerably easier. However, in order to ensure optimal vegetation and a healthy
outdoor environment, existing vegetation should be preserved when designing new preschools.

Main title:Förgröning på Åkerslätts förskola
Subtitle:ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar
Authors:Semb, Rebecca
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Levinsson, Anna and Ignell, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vegetation, etablering, förskolegård, slitage, kompaktering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 May 2021 08:46
Metadata Last Modified:13 May 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics