Home About Browse Search
Svenska


Green, Pauline, 2021. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk
överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden.
Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva.
Men för att bostadsgården ska vara en levande lekmiljö räcker det inte att bara se
till bostadsgårdens existens, utan även dess utformning behöver uppmärksammas.
I denna mastersuppsats har jag undersökt hur ett verktyg för värdering och
utveckling av bostadsgårdens lekmiljö kan se ut. Genom att kombinera studier
av litteratur och befintliga verktyg har jag identifierat lekvärden som är viktiga att
ta hänsyn till i utformningen av lekmiljöer. Dessa lekvärden utgör underlaget till
analysverktyget för bostadsgårdens lekmiljö, som fått namnet BoLek.
BoLek består av en lista med lekvärden och tillhörande beskrivning till respektive
lekvärde. Syftet är att fungera som en mall för användaren, att ge en vägledning i vad
användaren ska titta efter i lekmiljön. Efter det ges användaren utrymme att själv
beskriva lekvärdena på platsen och skriva ner egna kommentarer. De lekvärden som
listas i BoLek är rymlighet, rumslighet, natur och vegetation, topografi, samspel med
omgivningen, möjlighet till sol och skugga, variation och föränderlighet, tillgänglighet,
sittplatser, varierade markmaterial och lösa material.
I arbetet med att utveckla BoLek testades det även på fem bostadsgårdar av olika
karaktär, för att se hur verktyget fungerar i praktiken och hur det går att använda
på bostadsgårdar med skild utformning. Syftet med utvecklingen av BoLek är att
främja en utformning av bostadsgårdar med fokus på barns lek. Avslutningsvis förs
en diskussion om metodval, möjligheter och risker med att utforma miljöer utifrån
checklistor samt vilken potential bostadsgårdar har att bli mer levande lekmiljöer.

,

Elements such as densification processes, increased traffic and a greater safety thinking
has led to children today having fewer places to be in the city. The courtyard is one of
few outdoor environments where children can be and where they can go on their own.
But for the courtyard to function as a vibrant play environment it is not enough just to
see to the courtyard’s existence, it is also necessary to pay attention to design.
In this master essay I have investigated what a tool for evaluation and development of
the courtyard’s play environment could look like. Through a combination of studies of
literature and existing tools I have identified play values that are important to take into
account in the design of play environments. These play values constitute the basis of
the evaluation tool of the courtyard’s play environment. I have named the tool BoLek.
BoLek consists of a list of play values with descriptions for respective play value. The
purpose of the tool is to work as a template for the user, and to provide guidance for
the user in what to look for in the play environment. Thereafter the user is given the
opportunity to describe the play values and to write down his own comments. The
play values that are listed in BoLek are spaciousness, spatiality, nature and vegetation,
topography, interaction with the environment, possibility of sun and shade, variation and
changeability, availability, seating, flooring materials and loose material.
In the process of developing BoLek it has been tested on five courtyards with different
characteristics, to see how the tool works in practice and how it can be used on
courtyards with different designs. The purpose of developing BoLek is to promote
a design of courtyards with a focus on children’s play. The study is concluded with a
discussion about method choices, opportunities and risks in designing environments
based on checklists and what potential courtyards have to become more vibrant play
environments.

Main title:Mer lek!
Subtitle:En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö
Authors:Green, Pauline
Supervisor:Wirdelöv, Johan
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lekmiljö, bostadsgård, verktyg, checklista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16643
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16643
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2021 11:13
Metadata Last Modified:12 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics