Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Anette, 2021. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
28MB

Abstract

Idag reser vi allt mer och allt längre både privat och till
vardags. Vårt utökade geografiska rörelsemönster har minskat
antalet lokala arbetsmarknader. En allt mer sammankopplad
region ger möjlighet för människor att bo i den mindre orten men
ändå ha tillgång till flera arbetsmarknader i olika kommuner. Det
är därför av största vikt att planering för hållbara resor lyfts fram.
Genom att utgå från den befintliga strukturen och se till att
fler stationsorter utvecklas till bra och trygga boendemiljöer kan vi
främja en hållbar stadsutveckling. En effektiv markanvändning av
stationsområdena är av stor betydelse för människors transportval.
Syftet med denna uppsats är att utifrån nuvarande
förutsättningar ta fram ett planförslag för Häljarps stationsnära
område. Motivet för exploateringen är det stationsnära läget som
främjar ett hållbart samhälle. Planförslaget ska utformas så att
en hållbar bebyggd miljö uppnås samtidigt som det stationsnära
området kopplas samman med övriga orten.
Med hjälp av litteratur- och dokumentstudier har stationsnära
planering samt hållbar bebyggelse studerats och analyserats
Genom platsbesök har en inventering av förutsättningarna för
det aktuella området genomförts och därefter har lämpliga
exploateringsområden utpekats.
Grunddragen i planförslaget som presenteras bygger på en
exploatering av den norra delen med en bebyggelsestruktur som
öppnar upp sig mot landskapet och sluter sig mot järnvägsspåret.
Närmst järnvägsspåret är bebyggelsen lite högre och består
av blandade funktioner för att skapa en stadsmässig känsla.
Bebyggelsen trappas sedan ner stegvis desto närmre Saxån man
kommer.
Den nya stationsbebyggelsen kopplas samman med den
befintliga orten genom "Lyckostråket". Stråket leder över Saxån och
kopplar på befintliga orten i centrum vid ICA. Det är ett brett stråk
som med sin integrerade grönska och uppehållsplatser är inspirerad
av the high line i New York.
Planförslaget presenteras genom illustrationsplan, sektioner
och illustrationsbilder i slutet av uppsatsen.

,

Today we travel increasingly more and increasingly longer both
privately and everyday. Our expanded geographical movement
pattern has reduced the number of local labor markets. An
increasingly interconnected region provides opportunities for
people to live in the smaller town and still have access to several
labor markets in different municipalities. It is therefore of utmost
importance that planning for sustainable travel is highlighted.
By starting from the existing structure and ensuring that
more station locations are developed into good and safe living
environments, we can promote sustainable urban development.
Efficient land use of station areas is of great importance for people's
transport choices.
The purpose of this thesis is to produce a plan proposal for
Häljarp's station area based on the current conditions. The motive
for the development is the station close location which benefits a
sustainable society. The plan proposal must be designed so that
the station area is connected with the rest of the village at the
same time as a sustainable built environment is achieved.
With the help of literature and document studies, planning
of areas close to the station as well as sustainable buildings been
studied and analysed.
The basic features of the plan proposal are based on an
exploitation in the northern part with a building structure that
opens up towards the landscape and gets denser to the railway
track. Closest to the railway track, the buildings are a little higher
and consists of mixed functions to create an urban feeling. The
buildings are then of a gradually decreasing height the closer you
get to Saxån
The buildings of the new station area are connected to the
existing village through "Lyckostråket". The passage leads over
Saxån and connects to the existing village in the center at ICA. It
is a wide strip that with its integrated greenery and living spaces is
inspired by the high line in New York.
The plan proposal is presented through an illustration plan,
sections and illustration images at the end of the thesis.

Main title:HÄLJARPS LYCKOR
Subtitle:ett stationsnära boende
Authors:Andersson, Anette
Supervisor:Fridell, Linnéa
Examiner:Larsson, Anders and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:järnvägsstation, stationsnära planering, hållbar bebyggelse, utvecklingsområde, Häljarp, stationsort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 May 2021 08:38
Metadata Last Modified:06 May 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics