Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Jacob, 2021. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img] PDF
1MB

Abstract

I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. Kvalitén på utförd markberedning har en betydande inverkan på hur kommande föryngring blir, hinder och försvårande faktorer kan påverka resultatet. Det är tidigare känt att faktorerna blockkvot, trädrester och stubbar har störst inverkan på markberedningsresultatet, men studier av hur antalet underväxtstammar påverkar markberedningsresultatet saknas.
Syftet med denna studie var att göra en fördjupning om beståndsföryngringens antal och storlek har någon påverkan på markberedningsresultatet.
Studien utfördes under barmarksperioden 2020 och omfattade både harvning och högläggning på totalt sex trakter på SCAs marker i Norrbotten. Fältförsöket bestod av två inventeringstillfällen, före och efter markberedning. Före markberedning samlades data in om beståndsföryngringen och provytans terrängegenskaper. Efter markberedning utfördes en kvalitetsuppföljning av markberedningspunkterna inom provytorna. Därefter utfördes analyser över beståndsföryngringens påverkan på markberedningsresultatet, samt nuvärdesanalyser med Heureka.
Resultatet av studien indikerar att högläggning som markberedningsmetod är mer känslig för beståndsföryngring än vad harvning är. För högläggning ökade andelen underkända markberedningspunkter med ett ökat stamantal, medan harvning endast påverkades av antalet grövre stammar. Högsta korrelationen återfanns i högläggningsresultatet vid kombinationen av stigande blockkvot och antalet beståndsföryngrade stammar (andelen underkända markberedningspunkter vid högläggning ökade med stigande blockkvot och antalet stammar).
Slutsatserna av studien är att hyggen med ett högt antal beståndsföryngrade stammar bör harvas för att erhålla en hög andel godkända markberedningspunkter om ingen underväxtröjning/hyggesrensning utförs. Resultatet från Heureka-simuleringen pekar på ett negativt nuvärde för standardmässigt trakthyggesbruk på marker med ståndortsindex T20, men även att nuvärdet för en kommande omloppstid kan påverkas negativt av en utebliven underväxtröjning vid rik förekomst av beståndsföryngring (>4000/ha innan slutavverkning).

,

In Sweden, mechanical soil preparation is the dominant forest management task after harvesting. Soil preparation is the cultivation of the soil that is done to create a favorable growing site for future regeneration. The quality of the microsites has a significant impact on how future regeneration will develop; obstacles and aggravating factors can affect the result of the soil preparation. Previous studies have shown that boulder quota, tree residues and stumps have the greatest impact on soil preparation results, but studies regarding soil preparation results and the number of undergrowth stems are lacking. The purpose of this study was to make an in-depth study of the number and size of naturally regenerated stems has any effect on the soil preparation results.
The study was carried out during the summer-autumn 2020 and included both disc trenching and mounding on six of SCA's clearcuts in Norrbotten, Sweden. The field trial consisted of two inventory occasions, before and after soil preparation. Prior to soil preparation, data were collected on naturally regenerated stems and the terrain properties of the clearcuts. After soil preparation, the quality of the microsites within the sample plots was followed-up. Subsequently, analyses were performed on the impact of stand regeneration on soil preparation results, as well as net present value analyses with Heureka.
The results of the study indicate that mounding as a soil preparation method is more sensitive to naturally regenerated stems than disc trenching is. For mounding, the proportion of failed microsites increased with an increased number of stems, while disc trencher was only affected by the number of thicker stems. The highest correlation was found for mounding and the combination of a rising boulder quota, and the number of naturally regenerated stems. The proportion of failed microsites increased for mounding with increasing boulder quota, and the number of naturally regenerated stems.
The conclusions of the study are that clearcuts with a high number of naturally regenerated stems should be disc trenched to obtain a high proportion of approved microsites if no undergrowth clearing is carried out. The results from the Heureka simulation indicate a negative net present value for standard clearcutting on land with a site index of T20 and below; but also that the forthcoming rotation can be negatively affected by a lack of undergrowth clearing (in the event of a rich occurrence of naturally regenerated stems, > 4000 / ha) before final felling.

Main title:Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten
Authors:Sundström, Jacob
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:2
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:markbehandling, underväxtröjning, markberedningspunkt, planteringspunkt, hyggesrensning, underväxt, terräng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16617
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16617
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 09:42
Metadata Last Modified:30 Apr 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics