Home About Browse Search
Svenska


Algeborg, Molly, 2021. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Som ett resultat av klimatförändringar sker en temperaturökning. Denna temperaturökning leder till en ökad nederbörd. Nederbörden förväntas också att bli kraftigare och allt mer vanligt förekommande i framtiden. I våra städer blir nederbörd till dagvatten. Våra städer är ofta underdimensionerade för att ta hand om stora mängder dagvatten, vilket kan resultera i översvämningar med förstörelse av byggnader och infrastruktur som följd.

Samtidigt ökar även befolkningsmängden i städer. Det gör att behovet av att exploatera nya områden och bygga nya bostäder ökar. När ett område förtätas eller exploateras ökar procenten hårdgjord yta. Denna hårdgjorda yta gör att nederbörd, som annars skulle kunna infiltrera ner i till exempel en grönyta, blir till ytavrinning. Detta gör att det befintliga ledningsnätet för dagvattnet utsätts för ett högre tryck och när de inte har kapaciteten att leda bort samma mängd dagvatten som tillförs, översvämmas den ytan.

När nya områden exploateras eller befintliga områden förtätas ställs det höga krav på de offentliga sociala stadsrum som blir kvar. Torg är en av de offentliga stadsrum en stadsdel bör ha. Ett torg är en viktig, social, mötesplats och knutpunkt för oss människor. Här får människor ta plats och dominera framför bilar och andra fordon. På torg finns utrymme för olika aktiviteter såsom marknader och event men också en plats för vila och vistelse. Den nyexploaterade stadsdelen Rosendal i Uppsala kommer bland annat rymma ett torg; Rosendals torg. I stadsdelen Rosendal ställs höga krav på hållbarhetsfrågor och därför vill man bland annat se dagvatten som en resurs och inte problem. Syftet för det här examensarbetet är att undersöka hur Rosendals torg kan gestaltas för att möta de behov och funktioner som råder för ett socialt viktigt stadsrum och samtidigt fördröja och rena dagvatten.

En iterativ process i form av litteraturgenomgång, referensprojekt, platsanalyser, undersökande modellbygge och skissarbete resulterade i ett gestaltningsförslag för Rosendals torg. Gestaltningsförslaget - En urban vattendelare, förser torget med höjdryggar och lågpunkter. På så sätt frigörs sociala ytor från dagvatten och dagvattnet koncentreras i lågpunkter för att samlas upp och omhändertas. Genom att gestalta torget med vattendelare kan både människor och dagvatten göra anspråk på torget utan att de påverkar varandra negativt. Lågpunkterna på torget är försedda med en vattenspegel och regnbäddar. Utöver att dagvattnet används som en resurs i form av bevattning av regnbäddarna medför de valda blågröna dagvattensystemen visuella mervärden för torgets besökare.

Gestaltningsförslaget möjliggör att Rosendals torg kan verka som ett socialt viktigt stadsrum och samtidigt hantera dagvatten. Torget möjliggör utrymme för sociala, nödvändiga och valfria aktiviteter i form av sittplatser, uppehållsytor, flexibla ytor, väder-, årstids- och dygnsanpassade ytor och höga visuella värden.

,

As a result of climate changes, temperature has increased. Higher temperatures cause more intense and frequent precipitation. This change in precipitation can cause damage in our cities since they usually aren't properly dimensioned for an increasing precipitation. Also, cities are often dominated by impermeable surfaces which cause a higher stormwater runoff. The percentage of impermeable surfaces will continue to increase as a consequence of a higher consolidation of buildings as well as new districts that are needed when the amount of population is increasing in cities.

A square is important for a well-functioning city and also for the wellbeing of the citizens. At the same time, a square often consists of impermeable surfaces and will therefore cause a higher runoff of stormwater. The city of Uppsala is no exception with an increased population, creating the need for more housing and new development areas. Rosendal in Uppsala is a newly developed district of housing, schools, shops, public services etc. Public urban spaces in Rosendal will play an important role for Rosendal's residents and visitors. In Rosendal a square called Rosendal´s square is planned. The municipality of Uppsala wants Rosendal to be a sustainable district where stormwater will be used as a resource. The aim of this master thesis is to investigate how Rosendal´s square can be designed to meet the needs for a social urban space and at the same time manage stormwater.

An iterative process including literature review, site analysis, case studies, model building and sketch work resulted in the design proposal - An urban water divide. The design proposal enables Rosendal´s square to act as a socially important urban space and at the same time manage stormwater with ridges and low points. The water divide separates and divides water into different catchment areas. These areas consist of trees in rain beds and a pond. Besides managing stormwater both the rain beds and the pond brings functional, visual and social qualities.

The square enables space for social, necessary and optional activities. These activities attract a diversity of people when providing seats, staying areas, flexible areas that are useful independent of weather and season. The square also has flexible areas that allow social activities such as playing, events and markets.

Main title:En urban vattendelare
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Rosendals torg
Authors:Algeborg, Molly
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenhantering, blågrön infrastruktur, torg, stadsrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500213
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2021 11:11
Metadata Last Modified:24 Jan 2023 09:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics