Home About Browse Search
Svenska


Ericson, Matilda, 2021. Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det finns flera utmaningar inom hortikultur idag, bland annat att hitta alternativa lösningar till
kemiska växtskyddsmedel, torv och konstgödsel. Cirkulär ekonomi och återvinning av
näringsströmmar kan vara en möjlig väg för att bemöta dessa utmaningar. Champinjon (Agaricus
bisporus) är den mest odlade svampen i Sverige. Den odlas på en speciell kompost och det material
som blir över efter odlingen avslutats kallas ”spent mushroom compost” (SMC). Detta material har
användning inom många områden och har potential att användas och återcirkuleras inom hortikultur
för att bemöta dess utmaningar. Syftet med detta arbete var att utreda vilka tillämpningar SMC kan
ha inom växtodling, om det finns några problem med att använda det, vilka växtarter som det testats
på och vilka mekanismer som ligger bakom framgångarna. Detta gjordes genom en litteraturstudie.
Resultatet visade att SMC kunde användas i form av växtnäring då det har betydande innehåll av
näringsämnen och jordförbättring eftersom det ökar markbördigheten. Det kunde användas inom
växtskydd mot flera olika skadegörare på grund av hög mikrobiell aktivitet och förmåga att förse
antagonister med näring och kan även ha effekt mot nematoder. Komposten kunde användas som
ett alternativ till torv i containerodling, ensamt eller i blandning med andra substrat. Det största
problemet med att använda materialet är att det kan ha hög salthalt och därmed högt ledningstal.
Sammanlagt 20 växtarter testades i de studier som hittades, flest var prydnadsbuskar och grönsaker.
Slutsatsen av litteraturstudien blev att SMC har potential att vara en del av lösningen till de problem
och utmaningar som finns inom hortikultur.

,

There are several challenges in horticulture today, for instance finding alternative solutions to
chemical pesticides, peat and chemical fertilizers. Circular economy and recycling of nutrient
streams could be a way to face these challenges. In Sweden the most cultivated mushroom is white
button (Agaricus bisporus). It is grown on a special type of compost and the material that is left over
after cultivation is done is referred to as ”spent mushroom compost” (SMC). This material has many
applications and has the potential to be used and recycled in horticulture to face its’ challenges. The
objective of this study was to investigate what applications SMC might have in plant cultivation, if
there are any problems associated with these uses, what plant species these applications have been
tested on and what mechanisms account for the successes. This was accomplished by way of a
literature study. The results showed that SMC could be used as plant nutrition as it contains
significant amounts of nutrients and as a soil amendment as it increases soil fertility. It could be
used as plant protection against several pests due to high microbial activity and the ability to supply
antagonists with nutrients, it may also be effective against nematodes. The compost could be used
as a peat substitute in container cultures, either by itself or mixed with other substrates. The biggest
problem associated with using this material is that it may have a high salinity and thus a high
electrical conductivity value. In total, 20 plant species were tested in the studies found, mostly
ornamental shrubs and vegetables. The conclusion of this literature study is that SMC has the
potential to be a part of the solution to the problems and challenges facing horticulture.

Main title:Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling
Authors:Ericson, Matilda
Supervisor:Khalil, Sammar and Uggla, Madeleine
Examiner:Rosberg, Anna Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Agaricus bisporus, champinjon, organisk gödsel, jordförbättring, suppressiva substrat, växtskydd, cirkulär ekonomi, white button mushroom, organic fertilizer, soil amendment, suppressive substrates, plant protection, circular economy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2021 06:41
Metadata Last Modified:15 Apr 2021 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics