Home About Browse Search
Svenska


Enmarc, Lucas, 2021. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. Detta orsakar stora samhällskostnader, samtidigt som det orsakar personliga svårigheter.

Den byggda miljön och de förhållanden den skapar, påverkar hur mycket och hur vi rör oss i staden. Förtätning och stadsplanering som prioriterar bilens framkomlighet har bidragit till att många människor inte rör sig tillräckligt, dvs. inte uppfyller rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet är en av de största riskfaktorerna för livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig dödlighet. Trots att träning är vanligare idag rör sig de flesta fortfarande inte tillräckligt, och inte alla har motivation, förmåner eller tid att träna på fritiden. Det är därför viktigt att främja fysisk aktivitet genom att integrera det i vardagliga aktiviteter och rutiner.

Arbetet syftar att besvara två frågeställningar vars mål är att främja aktiva transportmedel framför stillasittande alternativ. Den första frågeställningen behandlar genom en litteraturöversikt faktorer i den byggda miljön som påverkar utfallet av detta, exempelvis cykel- och gångvänlighet, social miljö, infrastruktur, trygghet, markfunktioner och avstånd.

Den andra frågeställningen undersöker hur detta kan tillämpas på huvudstråket, Torgny Segersteds allé i det nyutvecklade bostadsområdet Rosendal i Uppsala. Resultatet presenteras i form av förslag på ett antal utformningsprinciper, där fördelaktiga förutsättningar för aktiva transportmedel, trygghet och förtydligande genom design varit hörnstenar i utformningen.

Förslaget togs fram genom en gestaltningsprocess inkluderande en platsinventering och analys, framtagande av en utformningsstrategi och program, val av fokusområden, samt skissarbete på alternativa lösningar där olika trafikutformningar prövades. I gestaltningsprocessen gjordes val utifrån platsens, samt omgivande platsers förutsättningar om vilka trafikslag som ska tillåtas på huvudstråket.

Utformningsprinciperna är baserade på lärdomar ur förstudien som undersöker första frågeställningen, samt allmänna designprinciper och regleringsvalmöjligheter för god interaktion och samspel mellan olika trafiktyper. Förslaget har också tagit inspiration och lärdomar från förebilder med liknande mål i utformningen.

I diskussionen reflekteras det kring resultatet av arbetet, samt vikten av utformning som metod för att främja hälsosamma beteenden. Samtidigt måste motsatser vägas mot varandra genom att antingen välja att förenkla förutsättningarna för det önskade beteendet, eller motsatt, att försvåra för oönskade beteenden.

,

Society has evolved to become increasingly sedentary. A trend that is associated with several negative health conditions. Although the living situation in large parts of the world has never been better, the number of people suffering from lifestyle-related diseases has increased in recent decades. This costs society a huge amount of resources and money as well as causing personal difficulties. The built environment and the conditions it creates affect how much and how we move in the city. Densification and urban planning that prioritize the car's accessibility have contributed to the development that many people do not move enough, i.e. not meeting the recommendations for daily physical activity. Physical inactivity is one of the biggest risk factors for lifestyle-related diseases and premature mortality. Although exercise is more common today, most people still do not move enough, and not everyone has the motivation, benefits, or time to exercise in their spare time. It is therefore important to promote physical activity by integrating it into everyday activities and routines.

The thesis aims to answer two questions whose goal is to promote active means of transport over sedentary alternatives. The first question deals with factors in the built environment that influence the outcome of this, such as cycling and walking friendliness, social environment, infrastructure, safety, land use and distances.

The second question examines how this can be applied to the main street, Torgny Segersteds allé in the newly developed residential area Rosendal in Uppsala. The result is presented in the form of design principles, where favorable conditions for active means of transport, safety, and clarification through design have been cornerstones in the development process.

The proposal was developed through a design process including a site inventory and analysis, development of a design strategy and program, selection of focus areas, and sketch work on alternative solutions where different traffic designs were tested. In the design process, choices were made on which types of traffic should be allowed on the main street, based on the built conditions of Rosendal, as well as the conditions of the surrounding environments.

The design principles are based on lessons learned from the pre-study that examines the first question, as well as general design principles and regulatory options for good interaction between different traffic types. The proposal has also taken inspiration from role models with similar goals in the design.

The discussion reflects on the outcome of the thesis, as well as the importance of design as a method of promoting healthy behaviors. At the same time, opposites must be weighed against each other, by either simplifying the conditions for the desired behavior, or vice versa, making it more difficult for the undesired behavior.

Main title:Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel
Subtitle:utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk
Authors:Enmarc, Lucas
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Ahrland, Åsa and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk aktivitet, aktiva transportmedel, utformningsprinciper, trafikutformning, cykel- och promenadvänlighet, cykel- och gångtrafik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500205
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500205
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2021 09:02
Metadata Last Modified:30 Mar 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics