Home About Browse Search
Svenska


Jettel, Emma, 2021. Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt : en studie av friska och kroniskt sjuka katter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kortisol är ett hormon i gruppen glukokortikoider som frisläpps från binjurebarken till blodet efter
signal från hypotalamus och hypofysen. Kortisol har flera funktioner i kroppen, där en av de viktigaste är att vara ett stresshormon för att hjälpa individen att överleva i situationer då viktiga resurser ej finns att tillgå.
Genom att mäta kortisolkoncentration kan stress utvärderas hos en individ. Kortisol kan mätas i
blod, saliv, urin, faeces och hår. Att mäta endogent kortisol i hår är en relativt ny metod med fördelen
att en längre retrospektiv tidsperiod kan undersökas och därför kan användas för att studera kronisk
stress hos individer. Studier av hårkortisolkoncentrationen (HCC) har gjorts på flera olika djurslag,
men ännu saknas undersökningar över om HCC kan användas för att undersöka kronisk stress hos
katt.
Syftet med denna studie var att undersöka om HCC är en metod som kan användas för att objektivt studera kronisk stress hos katt, genom att studera och jämföra HCC hos friska och kroniskt sjuka
katter. För de friska katterna var syftet att undersöka om de olika faktorerna ålder, kön, inne- eller
utekatt, ensam- eller flerkattshushåll och pälslängd kan påverka HCC. En av frågeställningarna var
att undersöka om kroniskt sjuka katter med en eller flera av de kroniska sjukdomarna kronisk njursvikt, diabetes mellitus och hypertyreos hade en högre HCC än friska katter. Tidigare studier på
andra djurslag har även visat att HCC kan påverkas av var på kroppen provtagningen sker, därför
undersöktes även provtagningsplatsens roll för analys av HCC hos katt.
Hårprover från katter insamlades under perioden juli-oktober 2020 på veterinärkliniker i Stockholm, Uppsala, Falköping och Sala, samt i hemmet av djurägare som var frivilliga deltagare i projektet. Hårprover samlades från 1–4 olika provtagningsplatser för varje individ för att kunna jämföra
prover tagna genom rakning från framben, mage och skuldra samt med helkroppskamning av katten.
Hårprover samlades från 84 olika katter och totalt 179 prover från olika provtagningsplatser samlades in. En enzymkopplad immunoadsorberande analys (ELISA) användes för att kvantifiera HCC i
162 prover från 78 olika katter. En enkätundersökning skickades ut till djurägarna i efterhand för att
få information om katterna som inte gick att finna i journaler.
Hos katter med kronisk sjukdom var mediankoncentrationen för HCC 5,6 pg/mg, vilket var signifikant högre än hos friska katter (p = 0,037) där medianen för HCC var 4,8 pg/mg. För friska katter
var HCC signifikant högre om katten var en utekatt jämfört med innekatt (p = 0,043) och om katten
var en okastrerad hona jämfört med kastrerad hona (p = 0,028). Även de friska katternas stressnivå
enligt djurägarnas bedömning hade en signifikant betydelse för HCC, där katter som visade tecken
på stress hade högre HCC än katter som inte visade några tecken på stress (p = 0,016). Ingen effekt
på HCC kunde ses av ålder, kön, ensam- eller flerkattshushåll eller pälslängd.
Resultaten från den här studien tyder på att HCC kan användas som ett objektivt mått för att
utvärdera kronisk stress hos katt. Hos friska katter kan HCC vara högre om katten är en utekatt,
okastrerad hona eller visar stressrelaterade beteenden. Kronisk sjukdom hos katt kan också påverka
HCC. Eftersom studien inte har kunnat påvisa någon signifikant skillnad för variablerna ålder, ensam- eller flerkattshushåll, och pälslängd för friska katter tyder det på att dessa variabler inte påverkar HCC hos katt, vilket minskar sannolikheten att HCC hos katt påverkas av annat än stress. Fler
studier behöver göras för att avgöra om dessa variabler kan påverka HCC eller inte.

,

The hormone cortisol is a glucocorticoid that is secreted from the adrenal cortex into the bloodstream
at a signal from the hypothalamus and pituitary gland. Cortisol has several functions in the body,
where one of the most important ones is to act as a stress hormone which helps the individual to
survive in stressful situations when important resources are unavailable.
Stress in an individual can be evaluated by measuring cortisol concentration. Cortisol can be
measured in blood, saliva, urine, faeces, and hair. To measure endogenous cortisol in hair is a relatively new method with the advantage that a longer retrospective period can be evaluated, and it can
therefore be used to study chronic stress. Hair cortisol concentration (HCC) has been studied in
several different animal species, but there are still no studies on whether HCC can be used to investigate chronic stress in cats.
The aim of this study was to investigate whether HCC is a method that can be used to objectively
study chronic stress in cats. The factors age, sex, indoor or outdoor cat, single-cat or multi-cat household and coat length were studied in healthy cats to investigate whether they affected HCC. One of
the questions was whether chronically ill cats with one or more of the chronic diseases chronic
kidney failure, diabetes mellitus and hyperthyroidism had higher HCC than healthy cats. Previous
studies on other mammalian species have shown that HCC can be affected by where on the body
the samples are collected, and therefore the role of sampling site for analysis of HCC was also investigated.
Hair samples were collected during the period July-October 2020 from cats at veterinary clinics
in Stockholm, Uppsala, Falköping and Sala, as well as at home by pet owners who were voluntary
participants in the project. Hair samples were collected from 1-4 different sampling sites for each
individual by shaving from the front leg, abdomen, and shoulder and with whole-body combing of
the cat. Hair samples were collected from 84 different cats and a total of 179 samples from the
different sampling sites were collected. An enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) was used
to quantify HCC in 162 samples from 78 different cats. To get information about the cats that could
not be found in medical records, a questionnaire was sent out to the pet owners.
In cats with chronic diseases, the median HCC was 5.6 pg/mg, which was significantly higher
than in healthy cats (p = 0.037) where the median HCC was 4.8 pg/mg. In healthy cats HCC was
significantly higher if the cat was an outdoor cat compared to an indoor cat (p = 0.043), and if the
cat was an intact female compared to a neutered female (p = 0.028). Healthy cats that showed signs
of stress according to the animal owner had a significantly higher HCC than cats that showed no
signs of stress (p = 0.016). Age, single-cat- or multi-cat household or coat length had no effect on
HCC in healthy cats.
Based on the results of this study, HCC can be used as an objective measure to evaluate chronic
stress in cats. In healthy cats, HCC can be higher if the cat is an outdoor cat, an intact female or
shows stress-related behaviours. Chronic disease can also affect HCC. As there was no significant
effect of age, single-cat or multi-cat household or coat length in healthy cats, these variables may
not affect HCC in cats, which reduces the probability that HCC in cats is affected by other factors
than stress. More studies are needed in order to determine if these variables may affect HCC or not.

Main title:Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt
Subtitle:en studie av friska och kroniskt sjuka katter
Authors:Jettel, Emma
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Rothlin Zachrisson, Ninni
Examiner:Lilliehöök, Inger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hårkortisolkoncentration, HCC, katt, kronisk stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16524
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2021 09:16
Metadata Last Modified:13 Mar 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics