Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Åsa and Servin, Rebecca, 2010. Varför prisras på åkermark i Danmark? : hur de institutionella reglerna och skuldsättningen påverkat prisraset på åkermark i Danmark och varför inte samma ras går att observera i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
636kB

Abstract

Priserna på åkermark har de senaste åren fallit kraftigt i Danmark, samma trend har dock inte gått att bevittna i Sverige. Prisfallet beror framförallt på att lönsamheten i lantbruket generellt har försämrats. Varför prisfallet är större i Danmark än i Sverige beror på de parametrar som skapar institutionella och kulturella skillnader mellan länderna samt klimat och bördighet.

Syftet med studien är att skapa en förståelse för varför priset på dansk åkermark har sjunkit så mycket under den senaste perioden. Studien bygger främst på kvantitativ sekundärdata som hämtats från databasen, Farm Accountancy Data Network.

I det statistiska materialet som sammanfattats i studien går det att utläsa att de totala tillgångarna är större i danska spannmålsföretag än i svenska, att nettoinvesteringarna i tillgångar (mark, byggnader och maskiner) är större i Danmark samt att soliditeten i Danmark är lägre än i Sverige. Utifrån ovanstående material har institutionella skillnaderna inom ämnena utbildning, värdering av mark samt kreditgivning valts ut. Dessa bedöms vara de parametrar som i störst utsträckning skapar skillnaderna mellan länderna som kan observeras i det statistiska materialet.

Resultatet av studiens analys ger stöd för att de utvalda institutionella skillnaderna skulle kunna förklara de olikheter som visas i det statistiska materialet. Ländernas krav på utbildning för att få förvärva åkermark skiljer sig åt. Enligt teorier kan företagsledarens utbildningsnivå ha en påverkan på hur företaget drivs. Utbildningsnivån kan alltså ha en avgörande roll för varför danska lantbrukare är högre belånade än svenska. Vid värdering av mark är svinproduktionen i Danmark en bidragande orsak till att åkermarkspriserna är högre än i Sverige. När tillgångar i ett företag värderas högt gör det att lantbrukaren får större tillgångar att belåna.

De avslutande hypoteserna i denna studie är avsedda att användas för vidare forskning.

,

Prices on farmland in recent years have fallen dramatically in Denmark, but the same trend has not been witnessed in Sweden. The price drop is mainly due to that the profitability of agriculture in general has deteriorated. Why the price fall is higher in Denmark than in Sweden is due to the parameters that create the institutional and cultural differences between countries as well as climate and soil fertility.

The purpose of this study is to create an understanding of why prices on Danish farmland have dropped so much over the recent period. The study is based on secondary quantitative data from the database, Farm Accountancy Data Network.

The statistical material that has been summarized in this study show that the total assets are greater in Danish cereal companies than in Swedish, the net investments in assets (land, buildings and machinery) are higher in Denmark and the solidity in Denmark is lower than in Sweden . Based on the above material there are institutional differences selected in the topics of education, the valuation of land and credit as they are deemed to be the parameters of greatest extent for creating the differences between countries that can be observed in the statistics that are presented in this study.

The result in this studies analysis confirms that the selected institutional differences may explain the differences that appear in the presented statistics. The countries law about the necessarily of education for the right to acquire arable land differs. According to theories is it possible that the level of education can have an impact on how the company operates. Why education can play a crucial role can explain why Danish farmers are more leveraged than Swedish. The valuation of land in Denmark is effected by the high value of swine production and therefore is Danish land prices higher than the Swedish ones. Assets of a company that is high valued will give the farmer more assets to mortgage.

The final hypothesis of this study is intended to be used for further research.

Main title:Varför prisras på åkermark i Danmark?
Subtitle:hur de institutionella reglerna och skuldsättningen påverkat prisraset på åkermark i Danmark och varför inte samma ras går att observera i Sverige
Authors:Andersson, Åsa and Servin, Rebecca
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:Andersson, Hans
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:606
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Åkermarkspriser, Spannmålsproduktion, Skuldsättning, Kreditgivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:30 Jul 2010 06:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics