Home About Browse Search
Svenska


Kristensen, Kristina, 2021. Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta examensarbete studerades hur lång tid det tar för ren vid slakt att uppnå klinisk död (hjärtstopp) efter påbörjad avblodning samt om det skiljer sig mellan kalvar respektive vuxna renar. Vidare har i denna studie fenomenet muskelsammandragningar hos ren undersökts genom att notera
frekvensen av dessa samt vilka renar det förekommer hos. Muskelsammandragningarna förekommer hos en viss andel av renar mellan bedövning och djurets död. De karaktäriseras vanligen av att
hudmuskulaturen över nacke och skulderblad vibrerar, något som därefter fortplantar sig till muskulaturen över framben, rygg och svans. Syftet med detta examensarbete var att utföra en djurslagsspecifik studie av när döden inträffar hos ren som potentiellt kan underlätta djurskyddsbedömningar
i samband med slakt av ren samt möjliggöra utvärdering av de rutiner slaktföretagen har idag och
om de uppfyller djurskyddslagstiftningen. Syftet med att notera muskelsammandragningarna var att
försöka förstå när och varför fenomenet uppträder hos ren.
Det praktiska arbetet i studien har utförts på ett renslakteri i Sverige under fem slaktdagar fördelat
över januari, september och november 2020. Individer under pågående slakt valdes slumpmässigt
ut i slaktlinjen vilket i praktiken i genomsnitt inneburit var fjärde-femte individ. Antal observerade
individer var 66 vuxna renar och 89 kalvar. Tidtagning har startat i samma stund som avblodningen
påbörjats, därefter har individens hjärta auskulterats med hjälp av ett elektroniskt stetoskop till dess
att inga hjärtljud kunnat urskiljas (hjärtstopp). Efter avslutad auskultering har djurets identitet noterats och följts upp efter klassificering för notering av ålder och slaktvikt. Stickprov på utvalda individer har utförts där palpering av hjärtat utförts. Individer vars hjärtan auskulterades observerades
även med avseende på om de hade så kallade muskelsammandragningar eller ej, vilket resulterade i
observationer på 64 vuxna renar och 87 kalvar.
Tiden från stick till inträffande av hjärtstopp varierade mellan 82–191 sekunder hos vuxna renar och
80–188 sekunder hos kalvar. Medelvärdet och medianen var 136 respektive 135 sekunder (vuxna
renar) samt 133 respektive 131 sekunder (kalvar). Totalt 94 % av de vuxna individerna respektive
96 % av kalvarna fick hjärtstopp inom 180 sekunder. Muskelsammandragningar under avblodning
observerades hos 53 % av de vuxna renarna och 70 % av kalvarna; det förelåg en statistisk signifikant skillnad mellan vuxna renar och kalvar med en högre förekomst hos kalvarna.
Sammanfattningsvis dras slutsatsen att renslakterierna följer djurskyddsbestämmelserna genom att
idag vänta minst 4 minuter mellan avblodning och uppslaktning. Denna tidsangivelse skulle potentiellt kunna sänkas till 3 minuter hos djurslaget ren då en mycket stor andel av individerna uppnådde
klinisk död inom 180 sekunder. Muskelsammandragningar förekommer frekvent hos ren och vidare
forskning i området behöver genomföras för att förstå vad och varför detta fenomen uppstår så frekvent hos just ren. Att döma av ett mycket begränsat antal egna observationer har djur som uppvisat
dessa muskelsammandragningar bedömts varit väl bedövade.

,

In this thesis the time to cardiac arrest (death) in reindeer during slaughter was studied and also
whether it differs between calves and adult reindeer. Furthermore, the phenomenon of muscle contractions in reindeer during exsanguination was observed to determine the frequency and in which
individual animals they occur. The muscle contractions occur in a certain number of reindeer between stunning and death of the animal. They are often characterized by skin muscles over the neck
and shoulder starting to vibrate, at pattern which then spreads to the muscles over the forelimbs,
back and tail. The purpose of this thesis was to implement a species-specific study of when death
occurs in reindeer, to potentially facilitate animal welfare assessments during slaughter of reindeer
in the future. This could also enable evaluation of the current routines in the slaughterhouses, and
whether these routines comply with the animal welfare legislation. The purpose of observing the
frequency of muscle contractions was to initiate a survey to try to understand what, when and why
these muscle contractions in reindeer occur.
The data was collected at a reindeer slaughterhouse in Sweden during five days of slaughter distributed over January, September and November of 2020. Individuals were randomly selected in the
slaughter line, which in practice meant every forth to fifth individual. The number of observed individuals were 66 adult reindeer and 89 calves. Timing started the moment exsanguination began and
auscultation of the heart was performed with an electronic stethoscope until no heart sounds could
be discerned (cardiac arrest). Afterwards the identity of the animal was noted to enable collection
of information about age and carcass weight after the classification of the carcass. Palpation of the
heart was performed in a few randomly selected individuals to ensure cardiac arrest. Individuals
whose hearts were auscultated were also observed as to whether they showed muscle contractions
or not during exsanguination, this resulted in observations in 64 adult reindeer and 87 calves.
The time from sticking until the onset of cardiac arrest varied between 82-191 seconds in adult
reindeer and 80-188 seconds in calves. The mean and median were 136 and 135 seconds for adult
reindeer, and 133 and 131 seconds for calves. In 94% of the adult reindeer and 96% of the calves,
cardiac arrest occurred within 180 seconds. Muscle contractions during exsanguination were seen
in 53% of the adult reindeer and 70% of the calves, it was a statistically significant difference between adult reindeer and calves, with a higher occurrence in calves.
In this study, it is concluded that reindeer slaughterhouses comply with the animal welfare regulations by waiting for at least 4 minutes between the initiation of exsanguination until slaughter. These
4 minutes could potentially be reduced to 3 minutes in reindeer slaughter, since the majority of the
reindeer in this study died within 180 seconds. Muscle contractions occurred frequently in the observed reindeer. Based on a very limited number of observations, animals that showed muscle contractions did not show signs of inadequate unconsciousness.

Main title:Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning
Authors:Kristensen, Kristina
Supervisor:Berg, Lotta and Hägglund, Elin and Jerlström, Josefine
Examiner:Hultgren, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Rangifer tarandus, slakteri, avlivning, välfärd, hjärtstillestånd, död, muskelkontraktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2021 09:25
Metadata Last Modified:19 Feb 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics