Home About Browse Search
Svenska


von Braun, Adrian and Tufvesson, Lukas, 2020. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
788kB

Abstract

Nötköttsproduktionens klimatpåverkan och de etiska aspekter som omgärdar den är idag mycket ifrågasatt och omdebatterad. Samtidigt är branschen mycket pressad i form av fluktuerande slakt- och kalvpriser, dyra uppfödningskostnader och insatsmedel. Kvigorna som
går till slakt i dagens nötköttsproduktion är en relativt bortglömd produktionsgren då det är störst fokus på snabbväxande tjurar. Inom produktionen av köttraskvigor läggs störst fokus på rekrytering och naturvård. Samtidigt visar generella kalkyler negativa siffror för uppfödning av köttraskvigor till slakt. Det finns en rad positiva följder av att föda upp kvigor, exempelvis
betesdriften, naturvårdsaspekterna och den naturligt extensiva uppfödningen. För att kunna bedriva kvigproduktion och bidra till de många positiva delarna med den krävs dock en lönsam kalkyl. I detta arbete studeras olika aspekter för att kunna bedriva en kostnadseffektiv uppfödning av köttraskvigor till slakt för ett slutgiltigt lönsamt resultat.
Litteraturstudien tar upp driftsformer, utfodring, foder, arbetstid samt generellt om hur kvigproduktion bedrivs idag. Detta för att skapa en grundlig förståelse för hur systemen på varje gård i studien fungerar och var kostnaderna placeras. Det är tre fallstudier, varje gård har olika driftssystem och slutmål med produktionen. Gårdarna valdes för att få en spridning av
olika system och kunna plocka ut vilka kostnader som utmärkte sig för varje system och gård.
Gårdarna besöktes sedan och intervjuades om olika kostnadsdelar i sin produktion av
slaktkvigor.

Resultatet som studien kom fram till var att kostnaderna placerades olika för varje gård,
beroende på vilket system som tillämpades. De som byggde billigt och enkelt hade högre driftskostnader och de som byggde dyrare och mer rationellt hade en lägre arbetsåtgång. Kostnaden för strömedel följde samma mönster. Foderkostnaderna varierade mycket beroende på hur gårdens vallkedja såg ut och vilken kvalitet på fodret samt vilken utfodringsstrategi som gården använde sig av.
Slutsatsen förarbetet var att det förutom inköpet av kvigkalven var tre huvudsakliga kostnader
som påverkade totalkostnadskalkylen. Foder, inhysning och arbetsåtgång. De tre nämnda kostnadsdelarna har lantbrukarna full kontroll över själva och är de delar i produktionen som bör fokuseras på, kostnadsmässigt. Slutsatsen visar att det är viktigt att hitta en balans mellan de tre huvudsakliga kostnadsdelarna i form av var utgifterna hamnar i kostnadskedjan. Samt
vikten av effektivisering av driften, utan att försämra djurvälfärden.

Resultaten i studien är mycket generella och bundna till respektive gårds egen drift. Studien
kan dock användas som en indikator för andra lantbrukare för att se hur deras produktionskostnader ser ut i jämförelse med gårdarna i studien.

,

The environmental concerns of modern day beef production and the various ethical aspects connected are debated. However, the beef production farming is highly subjected to fluctuating prices on animals for slaughter, calves, and increasing production costs of the inputs
in the production. The heifers produced for slaughter in modern day beef production is a relatively overlooked branch of the production, since the focuslies on rapid growing young bulls for slaughter. Heifer production is more focused on recruitment of future cows and
landscape management. At the same time economic calculations show negative numbers for breeding heifers for slaughter. There are many positive consequences of breeding heifers, e.g. grazing, nature conservation and being anatural extensive production. To be able to operate heifer production and contribute to the many positive aspects that comes with it, it has to be
profitable. This study includes various aspects for running a cost-effective heifer production.
The literature study brings up various ways of running the production, the feeding systems, the feed, labor and general aspect of heifer production. This was done to create an understanding of the operation on each farm in the case studies, and where the costs are allocated. There were three farms in the study with each farm havingdifferent conditions and aims ofthe
production. The farms were chosen to ensure a variation of production systems and to be able to identify the costs thatstood out on each farm. The farms were visited and farmers interviewed about the different cost aspects of their heifer production.

The results show that costs were allocated differently on the investigated farms, depending on
which production system that was used on the farm. Farms with low cost simple buildings had
higher daily working costs and the ones that built more expensive hade lower costs on the daily
routine work. The costs for bedding followed the same pattern. The feeding costs varied a lot,
depending on the farms harvesting system and the feed quality that the farm was expecting and also on the different feeding strategy the farms.
The conclusion of the study is that except the cost of the calf, there were three main costs that
affected the total cost of the heifer; feed, housing and labor. The farmer has full control of these three costs and they are parts of the production that it should be focused on in terms of costs. The conclusion also shows that it is very important to find a balance between the main cost aspects when it comes to where in the chain of costs each cost is allocated. And, it is
important to consider the effectivity of management, and at the same time, not compromising with the animal welfare.

The results of the study are specific to each individual farm. The study can however be used as a tool and an indicator for other farmers to compare their costs of production with the farms in the study.

Main title:Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor
Subtitle:tre fallstudier i nötköttsproduktion
Authors:von Braun, Adrian and Tufvesson, Lukas
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:slaktkviga, kviga, produktionskostnad, kostnadseffektivitet, arbetsåtgång, utfodring, inhysning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16368
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2021 11:06
Metadata Last Modified:15 Jan 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics