Home About Browse Search
Svenska


Gränsbo, Magnus, 2020. Tillväxtproblematik i broccoli : sort eller gödslingsberoende?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Broccoliodling är dyrt och innebär många risker för odlaren. Det finns flertalet kvalitetsfel som
kan uppstå. Hål i stock är ett av dessa kvalitetsfel och det kan kosta odlaren stora delar av skörden i svåra fall. Många gånger kan orsakerna till kvalitetsproblemen vara svåra att konstatera då det handlar om näringsstatus i marken, gödslingsnivåer och andra okända faktorer
som odlaren helt eller delvis påverkar.
Detta arbete har därför fokuserat på att ta reda på om det är skillnader i sortval eller gödslingsstrategier som är den utlösande faktorn för att problemet med hål i stock uppstår hos broccoli. Två försök genomfördes inom broccoliodlingen på Wirahill AB, ett bladgödslingsförsök och ett sortförsök. I bladgödslingsförsöket undersöktes vilken påverkan som tillförsel av bor genom bladgödsling
har på broccoliplantornas benägenhet till att drabbas av hål i stocken. Tre nivåer undersöktes, obehandlad, enkelbehandling och dubbelbehandling. I sortförsöket undersöktes skillnaden mellan fyra olika broccolisorters benägenhet till att drabbas av hål i stocken.
Vid granskning av befintlig litteratur finns det flera olika faktorer som anges som orsak till problemet. Till exempel så anges höga kvävenivåer och lätta jordar som orsaker som kan bidra till att hål i stocken uppstår. När resultaten från försöken i denna studie vägdes samman kunde det konstateras att orsaken fortfarande inte går att förklara helt. I bladgödslingsförsöket uppstod inte problematiken alls och resultatet är därför svårt att koppla till de fall där det faktiskt uppstår hål i stocken.
I sortförsöket visade det sig att två av sorterna drabbats av hål i stocken. Antalet drabbade plantor var emellertid så lågt att det inte gick att påvisa några statistiska skillnader mellan sorterna.
Därför står det fortfarande inte helt klart vad det är som orsakar problemet utan det kan konstateras att bakomliggande orsaker samverkar eller utlöses vid olika tillfällen men med samma symptom. Vidare försök kommer med fler sorter kommer därför att krävas, inte minst
under svenska förhållande. Även försök med en tydligare borstege där ett nolled inkluderas kan bidra till ökad förståelse för problematiken med hål i stock hos broccoli.

,

Growing broccoli is an expensive cultivation and it means a lot of risks for the grower. There are several quality issues that can occur. Hollow stem is one of these quality issues that can cost the grower most part of the harvest in severe cases. Many times, the reasons to the quality issues can be hard to recognize since it is connected to nutrition in the ground, fertilizing levels and other unknown factors that the grower completely or partly can affect.
This study has been focusing on finding if there are differences between varieties or fertilizing
strategies that will be the reason for broccoli to develop hollow stem. Two separate trials have been completed within the broccoli growing at Wirahill AB, one foliar fertilizing trial and one variety trial.
In the foliar fertilizing trial, the investigation focused on which affect boron foliar fertilizing has
on the broccoli plants tendency to develop hollow stem. Three different levels were investigated,
no extra treatment, single treatment and double treatment. In the variety trial it was four different
variety’s tendency to develop hollow stem that was investigated. According to the existing literature there are several factors stated as reasons to the problem. For
example, high levels of nitrogen fertilizing and sandy soils are mentioned as reasons for hollow stem. When the results from the trials in this study are investigated the reason for hollow stem is still not possible to state completely.
In the foliar fertilizing trial, the broccoli didn’t develop hollow stem at all and the results are
therefore not possible to relate to the cases where the problem are seen.
In the variety trial, two of the varieties developed hollow stem. But the amount of plants affected
of hollow stem however were too small to state that there were any statistic differences between
the varieties.
Because of these results from the trials, it is still not made clear what is the cause of the problem.
The conclusion is that there are several reasons combined that interact or are triggered under different conditions but causing the same problem. Further trials have to be carried out with more varieties and under Swedish conditions. There should also be further trials with better defined boron levels and including a untreated control. This could lead to better understanding
of the problem with hollow stem within broccoli.

Main title:Tillväxtproblematik i broccoli
Subtitle:sort eller gödslingsberoende?
Authors:Gränsbo, Magnus
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:broccoli, hål i stock, ihålig stock, borbrist
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:07 Jan 2021 09:41
Metadata Last Modified:08 Jan 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page