Home About Browse Search
Svenska


May Genfeldt, Emma, 2021. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
556kB

Abstract

Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. Flera faktorer har föreslagits påverka dräktighetstiden, exempelvis kullstorlek samt tikens ålder och ras.

Ras samt en mycket stor eller liten kull anses vara faktorer som påverkar risken för dystokier. Dystokier och långdragna förlossningar har i sin tur setts öka risken för dödfödda valpar.

Valpdödligheten är förhållandevis hög hos hundar och orsakar både ekonomiskt och känslo-mässigt lidande hos djurägarna. Störst andel förluster av valpar ses under förlossning och under den första tiden i valpens liv. Förutom dystokier har ras och en stor kullstorlek setts öka risken för dödlighet. En ökad risk för tidig dödlighet har setts hos valpar som fötts i en kull där död-födda valpar har förekommit.

Syftet med examensarbetet var att undersöka dräktighetstid hos Försvarsmaktens schäfrar och eventuella faktorer som inverkar på den. Även kullstorlek och dess inverkan på dystokier studerades. Slutligen studerades även valpdödligheten för att undersöka vilka valpar som löper störst risk att dö och vilka faktorer som har en inverkan på valpdödligheten. Anledningen till att Försvarsmaktens schäfrar studerats är att de har en omfattande databas med tillförlitlig information. Slutsatserna kan i första hand appliceras på den studerade populationen, men vissa parametrar som inte påverkas så starkt av faktorer knutna till den specifika populationen kan eventuellt extrapoleras till en större population.

Resultatet visade att dräktighetstiden från ovulation till valpning var 61,9±1,5 dagar och från parningsdag till valpning 59,7±2,0 dagar. Kullstorleken var negativt korrelerad med dräktig-hetstiden och något större än vad som setts hos schäfer i andra studier. I cirka 18,5 % av de studerade valpningarna krävdes medicinsk behandling och/eller kejsarsnitt och totalt 40 % av tikarna behövde antingen digital manipulation eller veterinär assistans. Totalantalet tikar som krävde assistans är förhållandevis högt i jämförelse med vad som rapporterats i andra studier, medan antalet tikar som krävt medicinsk eller kirurgisk behandling stämmer bättre överens med tidigare rapporterad andel dystokier. Det totala antalet dödfödda valpar uppgick i denna studie till 8,4 %, vilket är något högre än vad som rapporterats för schäfrar tidigare. Runt 10,4 % av de levande födda valparna dog innan cirka 3 dagars ålder, vilket även det ligger i det högre spannet av vad som tidigare rapporterats. Den sena dödligheten, valpar som dog mellan cirka 3 dagars ålder och 6-7 veckors ålder, var 2,9 %, vilket även det är något högre än vad som tidigare rapporterats. Definitionen av sen valpdödlighet skiljer sig dock i denna studie jämfört med andra, vilket gör att siffrorna inte är helt jämförbara. En koppling kunde ses mellan dödfödsel och förlängt intervall mellan valparna, medicinsk behandling för dystoki och digital mani-pulation. Även kullstorlek kunde kopplas till en ökad risk för dödfödsel. Ingen korrelation kunde ses mellan dödfödsel och tidig dödlighet i kullen, däremot kunde tidig dödlighet kopplas till sen dödlighet i kullen.

,

The reported duration of gestation in bitches measured from ovulation to whelping is 62-64 days. Conversely, there is a large variation in the length of gestation when measured from mating to parturition. This is caused by the bitches´ long fertile period and the ability of sperm to survive for up to a week in the bitches´ reproductive tract. In some studies litter size, the bitches age and breed had an impact on gestation duration.

Breed and a very large or small litter have been reported to influence the risk of dystocia in dogs. Dystocia and prolonged labor are reported to increase the risk of stillborn puppies.

Puppy mortality is relatively high in dogs and cause both financial and emotional stress. Most puppies are lost during parturition or within the first few days or week of life. Dystocia, breed and a big litter size have been reported to increase the risk of mortality. An increased risk of early neonatal mortality has been seen in litters with one or more stillborn puppies.

The aim of this study was to examine the duration of gestation and influencing factors in German Shepherd dogs belonging to the Swedish Armed Forces. Litter size in relation to dystocia was also studied. Puppy mortality was studied to examine risk factors concerning mortality and which puppies were at risk. The reason for studying the Armed Forces German Shepherds is that they have an extensive database with reliable information. Conclusions mainly applies to the studied population, but parameters not so strongly affected by factors connected to the specific studied population could possibly be extrapolated to a larger population.

In this study duration of gestation calculated from ovulation to whelping was 61.9±1.5 days and from mating to whelping 59.7±2.0 days. Litter size was negatively correlated to gestation time and somewhat larger than previously reported in German Shepherds. In about 18.5% of whelpings the bitch was treated medically or surgically by caesarean section and in total 40% of bitches needed some form of assistance. The total number of bitches that needed assistance is higher than previously reported in other studies, although the amount of bitches that required medical or surgical treatment is more consistent with previously reported proportion of dystocia. The total number of stillbirths was 8.4%, which is somewhat higher than previously reported in German Shepherds. About 10.4% of the live born puppies died within about 3 days of birth, which is within previously reported mortality, but high in the spectrum. Late mortality, puppies dying between 3 days of age and 6-7 weeks, was 2.9%, which is somewhat higher than previously reported. The definition of late mortality is not the same in this study compared to others, which causes problems comparing the mortality. Increased inter-pup-interval, medically treated dystocia and helping the bitch pulling out puppies increased the risk of stillbirths. A bigger litter size was correlated to a higher number of stillbirths. No correlation was seen between stillbirth and early neonatal mortality in the litter, but there was a correlation between early mortality and late puppy mortality in the litter.

Main title:Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation
Subtitle:dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet
Authors:May Genfeldt, Emma
Supervisor:Axner, Eva and Hermansson, Ulrika and Edblad, Anna
Examiner:Båge, Renee
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:dräktighet, dystoki, kullstorlek, valpdödlighet, schäfer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16339
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16339
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Jan 2021 09:13
Metadata Last Modified:08 Jan 2022 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics