Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Eva, 2020. Partikelstorleksfördelning och torrsubstanshalt i faeces från hästar med och utan kolik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kolik är den vanligaste orsaken till akutvård av häst och leder till fler dödsfall än någon annan sjukdomsgrupp. Det är viktigt med en bättre förståelse för vilka faktorer och mekanismer som bidrar till att orsaka kolik, så att förebyggande åtgärder kan utarbetas.
Den fekala partikelstorleken representerar generellt sett storleken på foderpartiklarna efter tuggning, då det inte sker någon nämnvärd minskning under passagen genom resten av gastro-intestinalkanalen. Försämrad sönderdelning av fodret vid tuggning anses kunna öka andelen långa fibrer i tarmen och därmed också risken för vissa former av kolik, som inpackning. Par-tikelmarkörers passagehastighet från magsäcken till proximala kolon har påvisats minska med ökad partikelstorlek, vilket delvis skulle kunna förklara varför digesta innehållande stora par-tiklar kan vara en riskfaktor för exempelvis inpackningskolik. Resultat gällande samband mel-lan digestans eller faeces partikelstorlek och kolikförekomst hos häst är dock motstridiga och ämnet är bristfälligt undersökt. En torr digesta anses också vara en möjlig riskfaktor för bildan-det av exempelvis inpackningskolik. Det är dock inte fastställt om de underliggande mekan-ismerna till bildandet av inpackningar är dehydrering av digesta, motilitetsförändringar i tarmen eller en kombination av båda. Det har även föreslagits att digestans viskositet och inte torrsub-stanshalt kan vara den avgörande faktorn för bildandet av inpackningar. Syftet med denna stu-die var därför att jämföra partikelstorleksfördelning och torrsubstanshalt i faeces från hästar med och utan kolik.
Träckprover insamlades från hästar som besökte hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala under en ettårsperiod. Fallhästar (n = 62) var diagnostiserade med akut kolik, medan kontrollhästar (n = 64) inte visade några kliniska tecken på kolik och besökte hästklini-ken av annan anledning (ej relaterad till störning i gastrointestinalkanal). Partikelstorleksför-delningen i faeces analyserades genom våtsiktning med stålsåll i fyra maskstorlekar (2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm och 0,315 mm). Hypotesen var att hästar med kolik skulle uppvisa en större andel stora partiklar i träcken jämfört med kontrollhästar. Ingen skillnad i partikelstorleksför-delning i faeces kunde dock påvisas mellan hästar med och utan kolik i de fraktioner som sam-lades upp på sållen (p > 0,05) eller i den fraktion som förlorades vid våtsiktningen (passerade 0,315 mm) (p > 0,05). Ingen påverkan på partikelstorleksfördelningen noterades då fallhästarna kategoriserades i fyra grupper efter kolikdiagnos (p > 0,05). Det var inte heller någon skillnad i partikelstorleksfördelning mellan hästar diagnostiserade med inpackningskolik (stora kolon eller caecum) och hästar med övriga koliktyper (p > 0,05). Detta indikerar att samband mellan partikelstorleksfördelningen i faeces och kolikförekomst inte kunde påvisas i denna studie. Torrsubstanshalten i faeces var högre hos kolikhästarna jämfört med hos kontrollhästarna (p = 0,01). Detta är i enighet med hypotesen att torr digesta är en möjlig riskfaktor för uppkomst av exempelvis inpackningskolik. Torrsubstanshalten i faeces var dock lika hos hästar med olika typer av kolik (p > 0,05). Hästar diagnostiserade med inpackningskolik hade samma torrsub-stanshalt i faeces som hästar med övriga koliktyper (p > 0,05).

,

Colic is the most common cause of emergency care in horses and leads to more deaths than any other category of disease. It is important with a better understanding of the factors and mecha-nisms leading to colic, so that preventive measures can be developed.
The fecal particle size generally represents the size of feed particles after chewing, since no significant reduction takes place during the passage through the rest of the gastrointestinal tract. Insufficient reduction of the feed particles during chewing is considered to increase the propor-tion of long fibers in the intestine and may increase the risk of certain forms of colic, such as impactions. The passage rate of particle markers from the stomach to the proximal colon has been reported to decrease with increased particle size, which could partly explain why digesta containing large particles may be a risk factor for impaction colic. However, results regarding the relationship between colic and faecal or digesta particle size in horses are contradictory and the subject is poorly investigated. Dry digesta is also considered a possible risk factor for the formation of e.g. impaction colic. However, it has not been determined whether the underlying mechanisms behind the formation of impactions are dehydration of digesta, intestinal motility changes or a combination of both. It has also been suggested that the viscosity of the digesta and not the dry matter content may be the determining factor for the formation of impactions. The aim of this study was therefore to compare particle size distribution and dry matter content in faeces from horses with and without colic.
Fecal samples were collected from horses at the equine clinic of Animal University Hospital at SLU in Uppsala during a one-year period. Case horses (n = 62) consisted of horses diagnosed with acute colic. Control horses (n = 64) had no clinical signs of colic and visited the equine clinic for other health reasons (unrelated to the gastrointestinal tract). The particle size distri-bution in faeces was analyzed by wet sieving using steel sieves of four mesh sizes (2.0 mm, 1.0 mm, 0.5 mm and 0.315 mm). The hypothesis was that horses with colic would display a larger proportion of large fecal particles compared to control horses. However, no difference in fecal particle size distribution was observed in the fractions collected on the sieves (p > 0.05) or in the fraction that was lost during sieving (p > 0.05) between horses with and without colic. When case horses were categorized into four groups according to the type of colic diagnosis there were no difference in particle size distribution between the groups (p > 0.05). Also, there was no difference in particle size distribution between horses diagnosed with impaction colic (large colon or caecum) and horses with other types of colic (p > 0.05). This indicates that there was no association between the particle size distribution in faeces and the incidence of colic in this study. The fecal dry matter content was however higher in colic horses compared to control horses (p = 0.01). This is in accordance with the hypothesis that dry digesta is a possible risk factor for the formation of e.g. impaction colic. Yet, fecal dry matter content was similar among different colic types (p > 0.05). Also, the fecal dry matter content did not differ between horses diagnosed with impaction colic and horses with other types of colic (p > 0.05).

Main title:Partikelstorleksfördelning och torrsubstanshalt i faeces från hästar med och utan kolik
Authors:Johansson, Eva
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:digestion, faeces, häst, kolik, partikelstorlek, torrsubstans, träck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16336
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2020 11:24
Metadata Last Modified:19 Dec 2020 02:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics