Home About Browse Search
Svenska


Långberg, Aron, 2020. Modellering av helstamssystemets teoretiska potential i Sverige vid uttag av fler sortiment : kan automation påverka systemets potential?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
680kB

Abstract

Skogen ska räcka till fler produkter än någonsin och nya produkter och användnings-områden för skogsråvara upptäcks ständigt. Nya produkter kan leda till att skogsrå-varan delas in i fler sortiment. I detta arbete modellerades ett helstamssystem och ett kortvirkessystem, från skog till industri, för att jämföra systemens teoretiska potential vid ett ökat antal sortiment i Sverige. Då det är lång tid innan ett helstamssystem är verklighet i Sverige så modellerades även fyra automationsscenarion för att under-söka hur tekniska framsteg kan påverka systemens potential. Modelleringen basera-des både på empiriska data och antaganden från författaren och för att visa på resul-tatens beroende av indatanivåer gjordes även känslighetsanalyser. Resultatet visade att vid modellens grundscenario hade helstamssystemet lägst kostnad om 18 eller fler sortiment sorteras ut och att det fanns ett nästan linjärt samband mellan kortvirkessy-stem totalkostnad och antalet sortiment. Helstamssystemets skördekostnad var lägst oavsett antal sortiment. Terrängtransportskostnaden för kortvirkessystemet berodde mer på hur uttagsvolymen fördelades än antalet sortiment. Terrängtransporten i hel-stamssystemet var känslig för långa terrängtransportavstånd och för hur stor lastvo-lymen var. Kostnaderna för vägtransporterna i kortvirkessystemet ökade snabbt med ökat antal sortiment, men storleken på det kostnadspåslag som modellerades är en osäker variabel. Terminalarbetet för helstamssystemet var betydligt mer kostsamt än terminalarbetet för kortvirkessystemet vilket var väntat. Automationsscenariona på-verkade systemen ungefär lika mycket. Detta leder till att om systemen har samma typ och nivå av automation så påverkades inte förhållandet mellan dem nämnvärt. Om ett system blir mer automatiserat än det andra ändras dock skärningspunkten för antal sortiment vid lika totalkostnad, till det mer automatiserade systemets fördel jämfört med i utgångscenariot eller vid lika automationsnivå.

,

The forest is supposed to provide more products than ever and new products and uses of wood are constantly discovered. New wood products can result in a desire to ex-tract more assortments, which might be challenging within the cut-to-length system. In this study, the whole-stem- and cut-to-length-system, from the forest to the indus-try, were modelled to compare the systems’ theoretical potential if more assortments would be sorted out in Swedish forestry. It will take a long time until a whole-stem-system would be introduced to any greater extent due to the Swedish forestry’s cur-rent infrastructure. Therefore, four automation scenarios were modelled to examine how technical advancements might affect the systems’ potential. The modelling was based on both empirical data and assumptions made by the author. To explore the results’ dependence on the indata levels, sensitivity analysis was carried out. The results showed that at the model’s base scenario, the whole-stem system had the low-est cost when 18 or more assortments were sorted out and there was an almost linear connection between the cut-to-length-system’s total cost and the number of assort-ments. The whole-stem system harvest cost was lower regardless of the number of assortments. The terrain transport cost for the cut-to-length system depended more on how the extracted volume was distributed than the number of assortments. The terrain transport cost in the whole-stem-system was sensitive for long terrain transport distances and pay-load volume. The cut-to-length system’s road transport cost increased fast with increased number of assortments but the cost increase that was modelled is a uncertain variable. The terminal work for the whole-stem-system had greatly higher cost than the cut-to-length-system, which was expected. The au-tomation scenario’s affected both systems similarly. If both systems have the same amount and type of automation the relationship in cost-efficiency between them did not change much. However, a system with a higher level of automation was more cost-efficient than a system with lower level of automation, resulting in a change in the number of assortments for when the costs were identical.

Main title:Modellering av helstamssystemets teoretiska potential i Sverige vid uttag av fler sortiment
Subtitle:kan automation påverka systemets potential?
Authors:Långberg, Aron
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:13
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:kortvirkessystem, kostnad, helstamsmetod, central apte-ring, drivningssystem, automation, fjärrstyrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16315
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2020 12:04
Metadata Last Modified:08 Feb 2021 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics