Home About Browse Search
Svenska


Fridell, Agnes, 2020. Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Brazil, jaguars and pumas both constitute threats to cattle farming due to predation on calves. Since both jaguar and puma populations decline, con-flicts with humans should be avoided in order to prevent poaching, which can lead to the number of wild cats in Brazil decreasing further. The aim of this study was to identify in which environments attacks on cattle mainly occur and whether some groups of cattle are more affected than others. With such knowledge, more effective countermeasures might be deployed in order to prevent attacks, leading to better coexistence. During 2017 and 2018, two farms affected by predation were visited. With the assistance of the ranchers, the sites for attacks were analysed with regard to vegetation types, date, moon phase and traits of the calves. The positions of carcasses were docu-mented with GPS acquired from a mobile phone. Age, breed and sex of the killed animals were also documented. The species of the predator was estab-lished by the ranchers based on the type of damage endured by the carcass, footprints and if it had been covered by foliage. The geographical positions of the attack sites were analysed using ArcGIS. Predated calves were up to one year old, only one calf was older, The age group consisting of calves of 180-270 days was more affected than expected at the farm Sao Bento, as few animals in that age range were present on the farm. Pumas took much younger prey than jaguars. Both pumas and jaguars hunted at one of the farms while the other farm only experienced puma attacks. Overall, more at-tacks occurred in open vegetation than close to or in forests. However, both farms disproportionally consist of open vegetation, and hence forests still seem to be important for jaguars and pumas while hunting. There were a number of attacks recorded within 100 m of houses and roads. Moon phase affected predation; there was a higher risk of killing prey at new moon or close to it. Most of the attacks occurred during the dry season, which is probably a result of farm routines rather than an environment effect. No single obvious strategy for protecting livestock can be derived from the findings of this study. In order to develop better predation prevention strategies at farms, it is im-portant to know which cattle that are risk groups and under which circum-stances. There is thus a need for further studies in the research area, as little seems to be known about how, for example, cattle and predators are affected by moon phase.

,

I Brasilien betraktas jaguarer och pumor som ett hot mot boskapsuppfödningen då de kan döda boskap. Både jaguarer och pumor har minskat i antal. Tjuvjakt kan leda till att antalet vilda kattdjur i Brasilien minskar ännu mera, det är därför viktigt att motverka konflikter mellan människor och vilda katter. Syftet med denna undersökning var att identifiera i vilka miljöer jakt på boskap huvudsakligen uppstår och om vissa grupper av boskap påverkas mer än andra. Med den kunskapen kan effektivare åtgärder kanske vidtas för att förhindra attacker, vilket kan leda till bättre samexistens. Under 2017- 2018 besöktes två gårdar. Med hjälp av boskapsskötare analyserades attacker på boskap med avseende på vegetation, månfas och kalvens egenskaper såsom ålder, ras och kön. Positionerna där boskap hittats dödade bestämdes med GPS i en mobiltelefon. De dödade djurens ålder och kön bestämdes utifrån uppgifter från gårdarna. Med hjälp av boskapsskötare och baserat på skador på kadavret, tassavtryck och om kadavret var täckt med buskage bedömdes det om predatorn var en jaguar eller en puma. Attackernas geografiska positioner har sedan analyserats med ArcGIS. Kalvarnas som dödats var upp till ett år gamla, endast en kalv var äldre. Åldersgruppen 180–270 dagar drabbades mer än förväntat på gården Sao Bento då många boskap i den åldersgruppen sålts och det därför fanns relativt få djur i den åldersgruppen på gården. Pumor tog mycket yngre boskap än jaguarer. Både pumor och jaguarer jagade på en av gårdarna medan den andra gården bara hade pumaattacker. Fler attacker förekom i öppen vegetation än vid skogsområden. Dock bestod bägge gårdarna till största delen av öppen vegetation. I det sammanhanget skedde relativt många attacker ändå vid skogskanter vilket tolkades som att skogsområden ändå verkar vara viktiga för jaguarer och pumpor när de jagar. Det förekom attacker inom 100 m från hus och vägar. Månens faser påverkade antalet attacker; det var högre risk för boskap att dödas vid nymåne. De flesta attackerna inträffade under torrperioden. Det är troligen ett resultat av gårdsrutiner snarare än en miljöeffekt. Utifrån den här studien identifierades ingen uppenbar strategi för att skydda boskap mot predatorattacker. För att utveckla strategier på gårdarna är det viktigt att veta vilka boskap som är riskgrupper och under vilka omständigheter. Det verkar finnas ett behov av fler studier på området då lite verkar vara känt om hur till exempel boskap och predatorer påverkas av olika månfaser.

Main title:Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil
Authors:Fridell, Agnes
Supervisor:Jung, Jens and Paranhas da Costa, Mateus
Examiner:Anderson, Claes
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Panthera onca, Puma concolor, Bos taurus,, Bos indicus, Pantanal, Brazil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16266
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16266
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:16 Nov 2020 13:47
Metadata Last Modified:17 Nov 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page