Home About Browse Search
Svenska


Lange, Hanna, 2020. Naturen som förebild : utveckling av urbana planteringar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

I takt med att världens städer växer och allt fler människor lever i urbana miljöer ställs högre krav på den urbana grönskan. Urbaniseringen har också lett till förstörelse av naturtyper genom ett rationaliserat jordbruk, infrastrukturbygge och överexploatering som hotar den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är grunden för att skapa och bevara stabila och välfungerande ekosystem som kan leverera de funktioner människor är beroende av. Ekosystemtjänster är ett begrepp som förklarar hur staden fungerar med de funktioner människor nyttjar från fungerande ekosystem och beskriver därmed vilken roll naturen har i staden.

I takt med förlusten av grönområden runt städerna blir grönskan i staden allt viktigare för att upprätthålla den biologiska mångfalden samt för att bevara och utveckla fungerande ekosystem som ligger till grund för människans välfärd. För att konstruera fungerande ekosystem i städer kan det vara ett effektivt sätt att använda naturen som förebild i gestaltningsprocessen. På detta sätt efterliknas de processer och system som har förmåga att leverera de funktioner vi är beroende av i ett ekosystem. Att konstruera ett helt stabilt ekosystem är i stort sett omöjligt då detta är något som naturen byggt upp under mycket lång tid, men de teorier som finns för att efterlikna naturen skapar bättre förutsättningar för att lyckas bygga system som vi är beroende av. Ekosystembaserade lösningar är oftast inte det som upplevs som vackrast i urbana miljöer, därför belyser detta arbete även hur vi som gestaltare kan tolka och applicera naturen som ett gestaltningsverktyg i utvecklingen av vegetationsområden i staden för att öka dess upplevelsevärde.

Syftet med detta examensarbete är att visa exempel på hur ett befintligt vegetationsområde i Årstaparken, Uppsala, kan utvecklas med naturen som förebild för att förbättra områdets ekologiska funktioner samt öka platsens upplevelsevärde.

I arbetet undersöks frågorna:

Hur kan naturens egna processer och strukturer tjäna som förebild i utveckling av urbana vegetations-områden för att förbättra deras ekologiska funktioner?

Hur kan natur tolkas och appliceras som ett gestaltningsverktyg i utvecklingen av befintliga urbana vegetationsområden för att ge dessa högre upplevelsevärden?

Arbetet har genom en litteraturöversikt fått en kunskapsgrund till det förhållningssätt som finns till natur historiskt och idag, hur naturliga system fungerar, samt hur de kan tolkas i gestaltnings-processen, den information som sammanställts i litteraturöversikten implementeras sedan i ett gestaltningsförslag för Årstaparken. Där undersöks hur Årstaparkens befintliga struktur kan omvandlas och utvecklas med naturen som förebild.

,

As the world’s cities are growing and more people are living in urban areas, higher demands are placed on urban greenery. Urbanization has also led to habitat destruction through rationalized agriculture, infrastructure construction and overexploitation that threaten biodiversity. Biodiversity is the basis for creating and preserving stable and well-functioning ecosystems. Ecosystem services is a term that can explain how people’s wellbeing is dependent on functioning ecosystems and what role nature has in the city. In order for nature to be able to deliver the functions we depend on, all processes in the system must work and all actors of the system must be present. Urban green areas are therefore important to develop and preserve as they are the main prerequisite for functioning ecosystems in urban environments.

By planning urban greenery with nature as a model, endangered ecosystems can be protected and preserved and so will the species that belong to them. This in turn promotes human welfare and survival as we are dependent on well-functioning ecosystems. By using nature as a model when planning and designing urban green areas, natural processes and structures can be used to create stable ecosystems whose ability to generate ecosystem functions increases. Constructing a completely stable ecosystem is nearly impossible as this is something that nature has built up over a very long period of time, but the theories that exist to mimic nature create better conditions for succeeding in building systems on which we depend. Ecosystem-based solutions are often not what is perceived as the most beautiful addition to urban environments, therefore this work also explore how nature can be interpreted and applied as a design tool when green areas in the city are developed to increase their perceived positive value.

The purpose of this thesis is to show examples of how an existing vegetation area in Årstaparken, Uppsala, can be developed with nature as a model to increase the areas ability to generate ecological functions and increase the site’s perceived positive value.

How can processes and structures in nature serve as a model in the development and design of urban green areas to increase the areas ability to generate ecological functions?

How can nature be interpreted and applied as a design tool in the development of an existing vegetation area to increase the esthetic value of the planting?

Main title:Naturen som förebild
Subtitle:utveckling av urbana planteringar
Authors:Lange, Hanna
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Dovlén, Sylvia and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturlika planteringar, naturen som förebild, stadsgrönska, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500169
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2020 09:09
Metadata Last Modified:17 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics