Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Lukas, 2020. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
800kB

Abstract

Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. För att kunna ”tävla” med övriga länder behöver även vi i Sverige kunna producera nötkött på ett billigt och hållbart sätt. Då behövs stallar som är effektiva, både i byggkostnad och arbetseffektivitet för att kunna producera nötkött till lägre kostnader för ökad lönsamhet. På grund av detta behövs effektiva system som sparar tid, pengar och energi. Därför handlar det här arbetet om spaltstallar som uppfyller de här kriterierna. För att verkligen få ut det bästa av ett stall gäller det att överväga vilka system som ska användas och vilka som fungerar bäst. Det är bland annat det som den här studien ska försöka ge svar på.

Genom att genomföra en litteraturstudie har det kommits fram till vanliga system som används i spaltstallar samt andra intressanta ämnen som byggkostnader och arbetsåtgång. Efter det besöktes totalt fem gårdar som hade relativt moderna spaltstallar med mer än 200 djurplatser och kollade på de olika stallarna. Totalt besöktes fem spaltstallar. Därefter genomfördes intervjuer med lantbrukarna om olika parametrar som gjorde stallarna mer eller mindre bra.

De resultat som studien kom fram till var att lantbrukarna var mycket nöjda med sina spaltstallar och att det var den stalltyp som de skulle bygga om de skulle vilja bygga ut för fler slaktungnöt. Stora stallar och boxar med många djur ledde till minskade arbetstider.

Gällande arbetstid och byggkostnad var lantbrukarna nöjda eller mycket nöjda. Arbetstiden per djur varierade mellan 0,1-0,4 min dagligen. För att jämföra snittiden som läggs i ett liggbåsstall för slaktungnöt är motsvarande tid 0,7 min per djur dagligen. Byggkostnaden varierade mellan 5 000-30 000 kr per djurplats. En sak som togs upp av en del lantbrukarna var att spaltöppningen ansågs som otillräcklig. De trodde att det hade blivit renare i boxarna om spaltöppningarna hade varit bredare samtidigt som det inte hade påverkat djurvälfärden i övrigt. Med andra ord efterfrågades mer forskning på området.

Slutsatsen av det här arbetet är att olika system fungerar olika bra i olika ladugårdar bland annat beroende på storlek på stallarna och dess utformning. Det kan vara små detaljer som avgör hur bra ett system kan fungera och det finns nackdelar med alla system men vissa system har i denna studie hittats som många lantbrukare avråder ifrån. Eftersom studien som genomfördes var en relativt liten studie är det svårt att dra några säkra slutsatser. Det system som lantbrukarna var minst nöjda med var tryckare i tvärkulvert. De system som verkade fungera bäst var traktordriven blandarvagn och naturlig ventilation i en del olika variation. Dessa system fick inga större negativa kommentarer.

Det viktigaste att tänka på när man som lantbrukare ska planera för byggnation av spaltstall är ändå att hitta system som är anpassade efter förutsättningarna på gården. Även om det är viktigt att kapa kostnader och att försöka få ner arbetstiden som läggs så är det ännu viktigare att det inte går ut över djurvälfärden.

Om examensarbetet hade varit på fler högskolepoäng så hade studien genomförts på ett större antal gårdar och därmed hade den fått större trovärdighet och i flera fall gett ett säkrare resultat.

,

The Swedish agriculture today is a pushed-back line of business that is struggling with high prices and always have to fight for the consumer’s attention from other markets that doesn’t have the same strict laws for animal welfare. A lot of beef is imported to Sweden. To be able to ‘’compete’’ with these other countries we need to be able to produce beef in a cheap and sustainable way. To do that we need to build barns that are efficient, both regarding building costs and working efficiency to be able to produce beef for less money but with higher profit. Because of this we need effective systems that’ll save time, money and energy. Therefore this work is about fully slatted floor that meet these requirements. To really get the best out from a barn you need to consider which systems that’ll work best. This is among other things what this study will answer.

By conducting a literature study some common systems that are used in Swedish fully slatted floor systems was discovered. Information about construction costs and labour was also extracted. After that, farms that had modern and fully slatted floor systems with capacity for at least 200 heads was visited. In total five barns were visited. Then interviews were made and the farmers explained which pros and cons there was.

The results that came from the study was that the farmers was very pleased with their fully slatted floors and if they would build a barn for growing bulls that would most likely be the system they’d chose. Big barns and big pens lead to reduced working time.

The farmers was pleased or very pleased regarding working time and construction costs. The working time per animal varied between 0, 1-0, 4 min daily. The corresponding time used in a loose house cubicle system for growing bulls is 0, 7 min per head daily. The construction costs varied between 5 000- 30 000 SEK per head. One thing that a couple of farmers thought was important to mention was that the gap between the slats was too small. They believed if the gap would increase it would be cleaner in the pens while it wouldn’t affect the animal welfare otherwise. In other words, more research was requested in the area.

The conclusion of this study shows that it can vary how well a system can work in different barns and depending on how they are structured. It can be small details that decides whether a system works or not. Of course there are disadvantages with all systems. In this study some systems has been identified that the farmers strongly advise against. Since this study is quite small it’s difficult to make any reliable conclusions. One of the systems that most of the farmers strongly advised against was hydraulic presses in cross culvert. The systems that seemed to work the best was tractor driven mixer wagon and natural ventilation in some different variations. These systems didn’t get any major negative comments.

One of the most important things to consider when building a fully slatted floor barn is to find systems that are adapted to the farm. Even if it’s important to try to cut working time and construction costs it’s even more important to never compromise with animal welfare.

If this thesis had been on a more advanced level the study could have been done on more farms to get a greater credibility and a more certain result.

Main title:Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt
Subtitle:ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige
Authors:Danielsson, Lukas
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:spaltstall, slaktungnöt, effektiv, tjuruppfödning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16255
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Nov 2020 09:45
Metadata Last Modified:12 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page