Home About Browse Search
Svenska


Vernersson, Patric and Möller, Emil, 2020. Beslutsprocess vid förvärv av jordbruksmark : intervjustudie med affärsrådgivare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Jordbruksmark är en grundförutsättning för lantbruksföretag. De som bedriver djurproduktion behöver spridningsareal och foder. Växtodlingsföretagen behöver öka arealen för att kunna växa. Avståndet till ytterligare areal har stor betydelse om det är intressant eller ej. Det gör att jordbruksmark blir en begränsad resurs i områden med flera aktiva lantbrukare.

Jordbruksmark är en långsiktig investering eftersom ekonomi och produktion kommer påverkas under lång tid framöver. Dock är det endast vid få tillfällen som en fastighet i närheten blir till salu, vilket gör det svårt att planera förvärv i förväg. Hur resonerar lantbrukare när intressanta fastigheter blir till salu och vilka är det som köper?

Litteraturgenomgången berör beslutsprocessen och delarna strategi, personlighet, riskanalys och rådgivarens roll. Även intervjuerna använder samma rubriker för att kunna dra slutsatserna längre fram i arbetet.

Det är sex affärsrådgivare som har intervjuats. De arbetar med ekonomisk rådgivning till lantbrukare samt är insatta i ämnet markförvärv. Personerna arbetar i olika delar av landet och är i varierande åldrar. Semistrukturerade intervjuer har genomförts via telefon. Intervjuerna har sammanfattats under fyra rubriker för att kunna jämföra svaren och dra slutsatser.

Företagarens inställning till risk har konstaterats till den viktigaste faktorn om ett köp genomförs eller ej. Det förutsätter också att företagaren har tillräckligt kapital för att belåningen ska vara rimlig efter köpet. Vanligtvis äger de redan mark som är lågt belånad och kan använda den för att hålla nere den totala belåningsgraden. Kapitalbehovet gör att de flesta köpare är i 50 – 60 års åldern, då expanderar de fortfarande och har varit igång så länge att de är trygga i den befintliga produktionen. Rådgivarna tar fram kalkyler och underlag hur förvärvet kommer påverka företaget samtidigt som de fungerar som ett bollplank. Största risken som respondenterna anger är räntehöjningar.

I princip alla vill köpa grannfastigheten, lantbrukare gillar helt enkelt att äga mark. Markköp kan vara en del i en strategi för ett långsiktigt företagande men kan lika gärna vara ett personligt mål. I de fallen är det viktigare med en strategi för att bygga kapital som kan användas när tillfället dyker upp.

,

Agricultural land is a basic prerequisite for agricultural companies. Those engaged in animal production need the spreading area and feed. Crop farm companies must increase the area in order to explain their production. The distance to additional area is of great importance whether it is interesting or not. This means that agricultural land becomes a limited resource in areas with several active farmers.

Agricultural land is a long-term investment that will effect economy and production function for a long time to come. However, it is only on a few occasions that a property in the vicinity becomes for sale, which makes it difficult to plan acquisitions in advance. How do farmers then reason when interesting properties are for sale and who are the buyers?

The theoretical framework addresses the decision-making process and the parts strategy, personality, risk analysis and the role of the advisor. The interviews uses the same headings to support the conclusions.

Six business advisers have been interviewed. They work with counselling to farmers and are familiar with the subject of land acquisition. The advisers work in different parts of the country and are different in age. Semi-structured interviews have been performed over the phone. The interviews have been summarized under four headings to compare the answers and draw conclusions.

The farmers attitude to risk has been determined as the important factor whether a purchase is made or not. It also assumes that the entrepreneur has sufficient capital for the loan to be reasonable after the purchase. Usually, they own previously lowmortgaged land and can use it to keep down the overall loan-to-value ratio. The need for capital means that most buyers are in the age of 50 - 60, when they are still expanding and have been running for so long that they are secure in their production. The advisors provide calculations and supporting documents on how the acquisition will affect the company while at the same time acting as a discussion partner. The biggest risk for the farmers is a rasie of the interest rate

Almost everyone wants to buy the neighbouring property, farmers simply like to own land. Land purchase can be part of a long-term strategy for the company, but may as well be a personal goal. I've fallen into the importance of a strategy to build capital that can be found when the opportunity arises. In those cases that’s more important to build capital to have money when the property gets to sale.

Main title:Beslutsprocess vid förvärv av jordbruksmark
Subtitle:intervjustudie med affärsrådgivare
Authors:Vernersson, Patric and Möller, Emil
Supervisor:Hansson, Per
Examiner:Göransson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:strategi, lantbruk, rådgivning, skuldsättning, långsiktiga investeringar, beslut, beslutsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2020 12:34
Metadata Last Modified:03 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics