Home About Browse Search
Svenska


Thorell, Pernilla and Eriksson, Helena, 2020. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
510kB

Abstract

Anledningen till att studien gjordes är det ökande behovet av protein för humankonsumtion, i kombination med ett ökat antal tomma djurstallar. Studien tar upp RAS som är ett recirkulerande odlingssystem för fisk och passar bra inomhus. Eftersom vattnet renas och återanvänds är det ett system som inte kräver mer vattenresurser än nödvändigt. RAS är ett system som är anpassningsbart efter den fisk som produceras, då vattenmiljön kan styras. Vid fiskodling är det viktigt att ha koll på vilken miljö som passar fisken. De flesta fiskar klarar relativt stor temperaturvariation, men har ett smalare temperaturspektrum för optimal tillväxt. Syre är en mycket viktig faktor och måste finnas och oftast tillföras så att det finns tillgängligt syre i tillräcklig mängd för att fisken ska må bra. Studien jämför skillnader och likheter med att odla varm- respektive kallvattenfisk. Arterna som tas upp som exempel är niltilapia (Oreochromis niloticus) och röding (Salvelinus alpinus). Båda arterna är efterfrågade hos svenska konsumenter, men röding är något vanligare då den avlats i Sverige under längre tid. Röding har en högre slaktvikt än tilapia, men når den under längre uppfödningstid. Foderomvandlingsfaktorn är något bättre hos röding än tilapia. Tilapia är en omnivor fisk och har god tillväxt på ett helt vegetabiliskt foder. Röding är en karnivor fisk och ställer högre krav på fodrets proteininnehåll. Fiskarterna har generellt ganska lika preferenser när det kommer till vattenkvalité, förutom temperatur och syrehalt, där det är en markant skillnad. Niltilapa kräver varmt vatten, runt 30 C, för optimal tillväxt medan röding föredrar kallt vatten, runt 10 C. Avelsarbete finns hos båda arterna och har snabbt gjort stora skillnader inom produktionen. Både tilapia och röding har blivit billigare att producera och växer snabbare nu jämfört med tidigare generationer av arterna.

,

The reason why the study was conducted is the increasing need for protein for human consumption, combined with an increased number of empty animal stables. The study addresses RAS, which is a recirculating farming system for fish farming and fits well indoors. Since the water is purified and reused, it is a system that does not require more water resources than necessary. RAS is a system that is adaptable to the fish to be produced, when the aquatic environment can be strictly controlled. When farming fish, it is important to keep track of which environment suits the fish. Most fish can withstand relatively large temperature variation but have a narrower temperature spectrum for optimal growth. Oxygen is a very important factor and must be present and usually supplied so that there is enough sufficient oxygen available for the fish to feel good. The study compares differences and similarities with growing hot and cold-water fish respectively. The species covered as examples are niltilapia (Oreochromis niloticus) and Atlantic charr (Salvelinus alpinus). Both species are in demand from Swedish consumers, but Atlantic charr is more common since it has been bred in Sweden for a longer time. Atlantic char has a higher slaughter weight than tilapia but reaches it after a longer breeding time. The feed conversion factor is slightly better in char than tilapia. Tilapia is an omnivorous fish and has good growth on a whole vegetable feed. Atlantic charr is a carnivorous fish and places higher demands on the protein content of the feed. Fish species generally have quite similar preferences when it comes to water quality, except temperature and oxygen content, where there is a marked difference. Niltilapa requires warm water, around 30 °C, for optimal growth while charr prefers cold water, around 10 °C. Breeding work is found in both species and has in a quite short time made large differences on the production. Both tilapia and charr have become cheaper to produce and are growing faster now compared to previous generations of species.

Main title:Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS
Subtitle:en jämförande studie
Authors:Thorell, Pernilla and Eriksson, Helena
Supervisor:Langeland, Markus and Bailey, Jason
Examiner:Khalil, Sammar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:landbaserad fiskodling, land-based fish farming, tilapia, röding, RAS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16243
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquaculture production
Language:Swedish
Deposited On:29 Oct 2020 07:32
Metadata Last Modified:30 Oct 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics