Home About Browse Search
Svenska


Treble-Read, Lee and Wilhelmsson, Lena, 2020. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Entreprenörskap bidrar till samhällets utveckling genom förmågan att använda resurser och driva marknaden framåt. Med hjälp av entreprenörskap kan en lantbrukare hitta nya användningsområde för oanvända resurser. Detta ska hjälpa lantbrukaren till att skapa nya möjligheter och inkomstkällor i en föränderlig miljö.
Under 2018 drabbades det svenska lantbruket av en värmebölja som ledde till att många lantbrukare tvingades tänka om gällande den dagliga verksamheten. Denna studie fokuserar på att koppla två teorier inom ämnet för att förklara hur entreprenörskap kan skapa nya möjligheter vid externa förändringar, som exempelvis värmeböljan som inträffade under 2018. Målet är att skapa en större förståelse för hur svenska lantbrukare tänker när de ställs inför utmaningar och hur det kan utveckla företaget. Syftet med studien uppfylls genom att intervjua tre olika lantbruksföretag och en representant från LRF Mälardalen för att få olika synsätt och skapa ett bredare förståelse, men även för att hjälpa oss att förstå entreprenörskapets roll för det svenska lantbruket.
Studien har kvalitativ inriktning vilket innebär att vikt läggs vid ord vid insamling av empiri. Det ger oss en möjlighet att på djupet kunna studera den omgivning som människor lever i. Uppsatsen visar att det teoretiska ramverket för entreprenörskap kan förklara hur en lantbrukares tankesätt kan leda fram till en förändring och att det finns olika strategier för hur lantbrukare väljer att hantera en utsatt situation. Studien pekar på att de respondenter med djurbesättning ställdes inför en annorlunda utmaning, då de i första hand var tvungna att se till djurens välmående, till skillnad från de med spannmålsproduktion. Det vi däremot kan se som en gemensam faktor är vikten av att vara snabb i beslutfattandet samt förmågan att effektivisera befintliga resurser. Genom att kontinuerligt utvärdera tillgängliga resurser kan vi i denna studie se att lantbrukare väljer att expandera, diversifiera eller specialisera den befintliga verksamheten beroende på dess förutsättningar.
Studien bidrar till ökad förståelse för den entreprenöriella processen genom en egen sammanlänkning av teorierna bricolage och effectuation. På så sätt kan vi visa hur entreprenörskap kan skapa nya möjligheter för svenska lantbrukare när det dagliga arbetet ställs på sin spets.

,

Entrepreneurship contributes to the development of society through the ability to use resources and influence the market. With the help of entrepreneurship, a farmer can find new need for unused resources. This will help the farmer to create new opportunities and new source of income in a changing environment. In 2018, Sweden was affected by a heatwave, which forced many farmers to rethink about the daily production. This study aims to create a greater understanding of how Swedish farmers think when they face challenges and how it can develop the company. The purpose of the study is fulfilled by interviewing three different farmers and one representative from LRF Mälardalen to gain different views and create a broader understanding, but also to help us understand the importance of entrepreneurship in Swedish agriculture.
The study has a qualitative approach, which means that weight is placed on words when collecting empirical data. This study focuses on linking two theories within the subject to explain how entrepreneurship can create new opportunities during external changes, such as the heatwave that occurred in 2018.
A finding in this study is the importance of being quick in decision-making as well as the ability to streamline existing resources. By identify available resources, we can see in this study that farmers choose to expand, diversify or specialize their company depending on their circumstances. In this way, we can show how entrepreneurship can create new opportunities for Swedish farmers when their daily work is changing.

Main title:Lantbrukare som entreprenör
Subtitle:hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?
Authors:Treble-Read, Lee and Wilhelmsson, Lena
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1317
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bricolage, effectuation, entreprenör, entreprenörskap, lantbruk, lantbrukare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2020 11:56
Metadata Last Modified:28 Oct 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page