Home About Browse Search
Svenska


Einarsson, Elinore, 2020. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. För att svenskt lantbruk ska leva vidare och blomstra i ytterligare en generation, är frågan kring matchning mellan parter utanför familjen viktig för att ett lyckat ägarskifte ska ske. Vilka faktorer underlättar samt försvårar matchningsprocessen mellan lantbrukare och ung intresserad person som vill driva ett lantbruksföretag, men inte har möjligheten att överta inom sin familj?
Matchningsprocessen vid ett ägarskifte utanför familjen av en lantbruksverksamhet kan till stor del liknas med matchning av parter till organisationer generellt, inte enbart knutet till den agrara näringen. Kring ämnet personmatchning finns det några huvudfaktorer som underlättar respektive försvårar processen.
Faktorerna har i detta arbete utvärderats och jämförts med resultat från kvalitativa intervjuer med olika personer som har genomfört ett ägarskifte utanför familjen. Jämförelsen gjordes för att testa om huvudfaktorerna från litteraturen stämmer med verkligheten, och analysera om de berörda parterna har upplevt andra faktorer under matchningsprocessen.
Det visade sig att respondenterna i intervjuerna har alla genomgått förhållandevis problemfria matchningsprocesser och har därför inte reflekterat mycket kring vad som försvårade processen. Samtliga var dock eniga om vad som underlättat matchningen och faktorerna var snarlika de som arbetet har utgått ifrån.
Kortfattat så har studien resulterat i att de huvudsakliga framgångsfaktorerna för ett ägarskifte utanför familjen är att övertagaren på något sätt har en tidigare koppling till företaget. Men även att parterna delar liknande uppfattningar och värderingar med varandra och att de är öppna genom hela processen. En faktor som försvårar i matchningsprocessen är de höga inträdesbarriärerna som lantbruksbranschen har.

,

Swedish agriculture has traditionally been passed down from the older generation to the next generation in the family, but the agrarian industry is moving forward to other times. Farmers are getting older at the same time as the younger generation is not interested of living and working in the countryside and to take over the business. It means that many farmers do not know who will take over and manage the family business in the future. For the Swedish agriculture to live on for another generation, there is some very important questions of matching between one part outside the family is for a successful change of ownership. Which factors facilitate and complicates the matching process between farmers and young interested persons who want to run an agricultural business but do not have the opportunity to take over within their family?
The matching process in a change of ownership outside the family of an agricultural business can be compared to matching a partner to an organization in general, not only related to the agricultural industry. In the topic of personal matching, there are some main factors that facilitate and complicates the process.
The factors in this essay have been evaluated and compared with results of qualitative interviews with different people who have completed a change of ownership outside the family. The comparison was made to test whether the main factors from the literature match the reality, and to analyse whether the respondents have experienced any other factors of meaning during the matching process.
It turned out that the respondents in the interviews have all gone through relatively trouble-free matching processes and have therefore not reflected much on what made the process more difficult. However, everyone agreed on what facilitated the match and the factors were similar to those on which the work was based.
The study has resulted in the main success factors for a change of ownership outside the family is that the acquirer has in some way a previous connection with the company, and that the two parts who change ownership share similar perceptions and values with each other and that they are open to one other throughout the process. One factor that makes things very difficult in the matching process is the high entry barriers that the agricultural industry has with high cost and so on.

Main title:Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen?
Subtitle:en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne
Authors:Einarsson, Elinore
Supervisor:Wålstedt, Knut
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:ägarskifte, generationsskifte, matchningsprocess, matchning av parter, lämna över lantbruksföretag utanför familjen, inträdesbarriär lantbruk, förvärva lantbruksföretag, ägarskifte småföretag, förvaltningsprocess, transfer of ownership, succession, matching process, matching of persons, transfer farms outside the family, entrance barrier agriculture, acquire agricultural companies, management process, change of ownership in small business
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16184
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2020 05:31
Metadata Last Modified:16 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics