Home About Browse Search
Svenska


Olander, Cecilia and Broo, Hanna, 2020. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
1MB

Abstract

De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. Regeringens livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, har sitt sikte på att samtliga delar i kedjan ska nå sin fulla kapacitet till år 2030. Men såhär tio år innan slutdatumet är det fortfarande endast 17% av alla företag som ägs av kvinnor inom de gröna näringarna. Vilket tyder på att det finns outnyttjad kompetens och kapacitet i de gröna näringarna. Den här kvalitativa studien har intervjuat sex företagare, tre kvinnor och tre män, om drivkrafter, utmaningar, föräldraledighet och det obetalda arbetet. Respondenterna i den här studien berättar om att kvinnorna fortfarande tar det största ansvaret för hem- och hushållssysslor. Det är också kvinnorna i den här studien som tar ut den mesta av föräldraledigheten. Vilket påverkar företag och privatpersoner både ekonomiskt och pålitlighetsmässigt inom branschen. Även om de flesta männen i den här studien hade tagit någon form av föräldraledighet var det sällan det var under längre sammanhängande perioder. Vad gäller drivkraften att driva eget företag för respondenterna svarade de flesta, oavsett kön, att det var friheten som var det viktigaste. Att kunna bestämma över sin egen tid, vardag och kunna sätta upp egna mål var anledningar till att driva eget företag hos alla respondenter. De kvinnliga respondenterna hade i större utsträckning upplevelser av att andra har förväntningar på hur de presterar, både i företaget och inom familjen. Av männen var det ingen som upplevde att de hade förväntningar på sig från annat håll än sina egna. Utmaningar som de flesta av våra respondenter upplevde med att driva eget företag vad dokumentation, administration och vädret. Några av kvinnorna upplevde att de var tvungna att prestera bättre än manliga företagare för att bli accepterade av grannar eller kollegor inom branschen.

,

The role of agricultural industries in society is important. The industry contributes to the employment of hundreds of thousands of people, produces food, fuel, energy, biodiversity, open landscapes and provides opportunities for life throughout Sweden. The Government's food strategy, which aims at 2030, encompasses the entire food chain and will contribute to making full use of the potential of the entire chain. But ten years before the end date, only 17% of all companies are owned by women in the agricultural industries. This qualitative study has interviewed six entrepreneurs, three women and three men, about the motivations, challenges, parental leave and the unpaid work. The respondents in this study report that women still take the greatest responsibility for home and household chores. It is also the women in this study who take the most of the parental leave. Which affects companies and individuals both financially and credibly in the industry. Although most men in this study had taken some form of parental leave, it was rarely the case for longer consecutive periods. Regarding the motivation to run their own business for the respondents, most people, regardless of gender, responded that it was freedom that was the most important. Being able to decide on their own time, everyday life and being able to set their own goals were reasons to run their own business with all respondents. To a greater extent, the female respondents had experiences that others have expectations of how they perform, both within the company and within the family. While none of the men felt that they had expectations of themselves from anywhere but their own. Challenges that most of our respondents experienced running their own businesses is documentation, administration and the weather. Some of the women felt that they had to perform better than male entrepreneurs in order to be accepted by neighbors or colleagues in the industry.

Main title:Kvinnligt och manligt företagande
Subtitle:lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna
Authors:Olander, Cecilia and Broo, Hanna
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina and Åström, Gertrud
Examiner:Andersson, Elias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:företagande, kvinnligt, manligt, gröna näringarna, genus, obetalt arbete, föräldraledighet, entrepreneur, female, male, agriculture, gender, un-paid work, parental leave
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2020 06:41
Metadata Last Modified:15 Oct 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics