Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Axel and Andersson, Richard, 2020. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
745kB

Abstract

Försöket handlar om att jämföra effekten av Ekobalans gödselprodukt (NPK 7-2-5), av pelleterade biogasrester, med YaraMila Raps (NPK 17-5-10), på antal skott i höstvete på våren efter höstgödsling. Innehållet i dessa produkter är snarlika varandra när vi jämför NPKinnehållet i produkterna. Vår hypotes för försöket var att vi inte skulle se någon större skillnad i resultatet (antal skott) i höstvetet från de två gödselmedlen. Det som skiljer produkterna åt är att Ekobalans särskiljer sig mot YaraMila Raps då den förstnämnda är en kretsloppsprodukt som då skapar ett mervärde åt brukare och kunder. Långvarig användning av Ekobalansgödsel bör ge en högre mullhalt i marken som vi en längre tid har sett varit nedåtgående i de södra delarna av Sverige. Här har man varit utan organisk gödsel på stora delar av slättområdena sen djurhållningen på gårdarna försvunnit.

I försöket har de två gödselprodukterna myllats på cirka 7 cm djup i samband med sådden av höstvetet, för att få en bra mineralisering av NPK och framförallt fosforn som inte är så rörlig i marken. Höstvetet är av sorten Linus som är ett kvarnvete och därför är målet med skördad vara att komma upp i tillräcklig kvalité för detta ändamål.

Försöket är beläget på SITES, Lönnstorps försöksstation utanför Alnarp. Fältet man valt använda till försöket är ett medvetet val där P- och K-klassen på jorden är lägre än de andra fälten på Lönnstorp. Detta för att få ett mer jämnt resultat som visar innehållets skillnad i vetets utveckling. Försöket är uppdelat i 4 block med 7 led i varje block. Här har man lagt ut tre olika givor slumpvis och med en nollruta där man inte har lagt ut någon höstgiva. Givorna har beräknats så att näringsinnehållet är ungefär lika varandra med de två gödselprodukterna och därav vår hypotes att vi ej skulle se någon signifikant skillnad mellan de olika leden.

I resultatet ser man att en högre giva på hösten, av de två produkterna, ger en tendens till högre antal skott vid räkningen i mitten av april 2020. Skillnaden mellan de olika gödselmedlen har inte varit signifikant och medeltalet för det totala antalet skott på både Ekobalans och YaraMila Raps var exakt samma. Vår frågeställning om huruvida Ekobalans har samma effektivitet som ett mineralgödselmedel visades tydligt. Det som skiljer sig är att man är tvungen att lägga en betydligt högre giva (kg/ha) med Ekobalansprodukten om man vill uppnå samma resultat som med YaraMila Raps. Som vi ser det är det inte troligt att enbart använda Ekobalansprodukten då detta medför större logistikproblem för en lantbrukare. I konventionell odling har alltså Ekobalansprodukten problem med att vara ett bra alternativ vid höstgödsling av höstvete, men om produkten blir KRAV-godkänd i framtiden kan den bli ett gångbart alternativ i ekoodling.

,

This field trial is meant to compare Ekobalans fertilizer product (NPK 7-2-5), based on pelletized biogas waste with YaraMila Raps, a conventional mineral NPK fertilizer, and how much they influence number of shoots in the spring following autumn application. The content of these products is similar based on NPK nutrients when compared to each other. Our hypothesis is that there is no big difference between these products when it comes to the number of shoots that are counted in the spring. What separates these two products is that Ekobalans is a product based on recycling and that it has a surplus value for both farmers and customers. In the long run, use of Ekobalans will also give higher humus content in the soil, something that has been on the decline in the southern parts of Sweden where the farms have been lacking organic fertilizer on the larger arable farms that no longer have animals for production.
The fertilizer products have been placed at a depth of 7cm at the same time as seeding of the wheat to provide good mineralization of NPK, particularly phosphorous that has low mobility in the soil. Winter wheat of the variety Linus is the crop used in the trial which is meant for bread and that is also the quality goal to reach with this trial.
The field trial is located at SITES, Lönnstorp experimental farm outside Alnarp. The field chosen for this trial is intentionally picked for its low P and K value compared to the other fields at the farm, this is meant to give a more distinct outcome from the trial less influenced by the ground conditions. The trial is laid out in 4 blocks and 7 experimental treatments in each block where three different ratios have been spread randomized and an unfertilized plot without an autumn ration. The rations have been calculated to be roughly equal between the different fertilizer products and our hypothesis is that there is no significant difference between the different experimental treatments.
The results have shown that higher autumn ratio yields a tendency for more shoots when calculated in the middle of April 2020. The difference between the different fertilizers has been proven to not be significant and the average count for both Ekobalans and YaraMila Raps have given the exact same number. Our question whether Ekobalans had the same effect as mineral fertilizer has been clearly shown to be true.
The main difference is that Ekobalans needs to be applied in substantially higher ratios (kg/ha) to reach the same effect, and this means logistical problems for farmers that we do not see as being feasible. Ekobalans has therefore a few issues to be a good alternative for conventional winter wheat farming but may become a possible alternative in organic farming if it is approved by KRAV in the future.

Main title:Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel
Subtitle:en ny källa till växtnäring?
Authors:Nilsson, Axel and Andersson, Richard
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:rötrestprodukt, biogas, NPK, höstgödsling, höstvete, myllning, kväve, fosfor, kalium, skotträkning, EkoBalans KretsloppsNPK++
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16158
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2020 08:43
Metadata Last Modified:14 Oct 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics