Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Jessika, 2020. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. Baslinjen står för de olika parametrarnas resultat innan ljusbehandlingarna medan LED står för parametrarnas resultat efter ljusbehandlingarna. Totalt valdes 40 dräktiga äldre kor av rasen svensk röd och vit boskap (SRB), vilket innebar tio mjölkkor i varje ljusbehandling. De fyra ljusbehand-lingarna bestod av ett blått, rött, vitt respektive vitt/blått ljus. Kornas vanliga inhys-ningssystem var lösdrift med automatisk mjölkning. I samband med försöket flytta-des korna till ett uppbundet stall med manuell mjölkning med mjölkningsmaskin. Mätningar av mjölkmängd, foderintag, IGF-1 och melatonin gjordes efter en tillvänj-ningsperiod i det nya stallet, vilket motsvarar baslinjen. Samma parametrar samt ak-tivitet mättes efter ljusbehandlingarna, vilket motsvarar LED. Det fanns inga skillna-der i foderintag, mjölkmängd och aktivitet mellan ljusbehandlingarna. De signifi-kanta skillnaderna i denna studie fanns både vid baslinjen och vid LED för melatonin och IGF-1. Vid baslinjen kl. 08.30 hade kor i blått ljus signifikant högre melatonin-nivå jämfört med kor i vit/blått ljus och vid kl. 16.00 hade kor i vitt ljus signifikant högre melatoninnivå jämfört med kor i både rött och vit/blått ljus. Vid LED kl. 22.30 hade kor i vit/blått ljus signifikant lägre melatoninnivå jämfört med kor i både blått och rött ljus. Melatoninnivån vid LED när tidpunkterna jämfördes med varandra för varje ljusbehandling visade signifikanta skillnader mellan nästa alla tidpunkter me-dan IGF-1 endast hade en signifikant skillnad för blått ljus mellan kl. 08.30 och kl. 22.30. Dessa resultat tyder på att alla ljusbehandlingarna skulle kunna ge en tydlig dygnsrytm av melatonin. Ytterligare forskning behövs för att ta reda på vilka våg-längder nötkreaturs ögon kan uppfatta och hur de kan påverkas av dessa.

,

The aim of this study was to investigate if milk yield, feed intake, melatonin, IGF-1
(Insulin-like growth factor 1) or activity can be affected in dairy cows that are exposed
to different wavelengths of the light. Four different light treatments were compared
to each other at the baseline and at the LED. The baseline represents the results
of the various parameters before the light treatments, while LED represents the results
of the parameters after the light treatments. A total of 40 multiparous pregnant Swedish
Red-and-White were selected, ten for each light treatment. The four light treatments
consisted of a blue, red, white and white/blue light. The common housing system
of the cows were loose-housing system with automatic milking. In connection
with the experiment, the cows were moved to a tie stall barn with manual milking
with a milking machine. Measurements of milk yield, feed intake, IGF-1 and melatonin
were made after an acclimation period in the new stable, which corresponds to
the baseline. The same parameters and activity were measured after the light treatments,
which corresponds to LED. There were no significant differences in feed intake,
milk yield and activity between the light treatments. The significant differences
in this study were found both at baseline and at LED for melatonin and IGF-1. At the
baseline at 08.30, cows in blue light had significantly higher melatonin levels compared
to cows in white/blur light and at 16.00, cows in white light had significantly
higher melatonin levels compared to cows in both red and white/blue light. At LED
at 22.30, cows in white/blur light had significantly lower melatonin levels compared
to cows in both blue and red light. The melatonin level at LED when times were
compared to each other for each light treatment showed significant differences between
almost all times, while IGF-1 only had a significant difference for blue light
between 08.30 and 22.30. These results suggest that all the light treatments could
provide a distinct circadian rhythm of melatonin. Further research is needed to find
out what wavelength cattle eyes can perceive and how they can be affected by them.

Main title:LED belysning till mjölkkor
Subtitle:jämförelse av olika våglängder
Authors:Berglund, Jessika
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Rustas, Bengt-Ove
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:våglängd, mjölkkor, LED, foderintag, mjölkmängd, IGF-1, melatonin, aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16111
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16111
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2020 08:46
Metadata Last Modified:06 Oct 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics