Home About Browse Search
Svenska


Ek, Clara and Hjelm, Lisa, 2020. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
5MB

Abstract

Grönområden konkurrerar idag med exploatering av byggnader och infrastruktur. Dock
har grönska kommit att uppmärksammas allt mer i samband med pågående urbanisering
och förtätning där den biologiska mångfalden påverkas negativt. Grönområden har även
visat sig ha en viktig roll i anpassningen till rådande klimatförändringar. Grönska har på
så sätt en avgörande roll för en hållbar utveckling. Därav bör man värdera, planera, sköta,
värna och kompensera för den grönska som går förlorad i och med exploatering. För att
ge olika ekosystem det utrymme och skydd som de kräver och förtjänar är det av största
vikt att människan får en förståelse för naturens fulla värde. Därav har olika
kompensationsåtgärder och monetära värdesättningar av ekosystem tagits fram.
Kompensationsåtgärder är ett verktyg för att nå målet om ingen nettoförlust av biologisk
mångfald. Dock visar forskning att ekologisk kompensation inom planeringen ofta är
bristande och något som även tillämpas på ett tvivelaktigt sätt. Dessutom saknas mer
vedertagna sätt och metoder för ekologisk kompensation i planeringen.
Den här studien har med utgångspunkt i ovan beskriven problematik undersökt hur
ekologisk kompensation appliceras i den kommunala planeringen i Skåne. Studien syftar
till att undersöka vad det finns för möjligheter, utmaningar och hinder med detaljplan som
verktyg för ekologisk kompensation. Tre fallstudier baserade på dokumentstudie av
detaljplaner i Helsingborgs stad, Svedala kommun och Lomma kommun har givit studien
ytterligare insikt i den kommunala detaljplaneprocessen och hur ekologisk kompensation
kan tillämpas. För att göra ett urval av fall skickas en enkätundersökning ut till alla Skånes
kommuner. Studiens metoder har sitt initialläge i ett kvalitativt tillvägagångssätt för att
finna mönster och skapa en förståelse för hur olika företeelser kontextuellt hänger
samman. Tillämpade metoder i studien är enkätundersökning, fallstudie och
dokumentstudie.
Detaljplanen är ett verktyg för att applicera kompensationsåtgärder i den kommunala
fysiska planeringen. Detaljplaneprocessen syftar till att säkra insyn från olika parter vilka
verkar för olika intressen. Det finns även en vilja att i skånska kommuner applicera
ekologisk kompensation i planerings- och exploateringsprocesser, vilket kommer till
uttryck i kommunernas översiktsplaner. Dock finns det en del utmaningar och hinder med
att applicera kompensationsåtgärder i en detaljplan. Exempelvis en bristande lagstiftning
vilken främst skyddar redan skyddade områden utan att möjliggöra eller uppmuntra en
frivillig kompensation av det vardagliga landskapet. Vidare är tillämpningen av ekologisk
kompensation beroende av engagemang, politiska beslut samt kunskap. Bristande
kunskap kan i sin tur leda till att kompensationsåtgärder appliceras utan egentlig påverkan
på den biologiska mångfalden alternativt att partiell kompensation uppstår eller att
åtgärden enbart är estetisk. Avslutningsvis är uppföljning och bevakning av stor vikt, att
fastställa en kompensationsåtgärd i en detaljplan har ingen betydelse eller inverkan på
den biologiska mångfalden om den inte realiseras i verkligheten.

,

Green areas currently compete with the exploitation of buildings and infrastructure.
However, greenery has become more and more prominent in relation to ongoing
urbanization and densification where biodiversity is negatively affected. Green areas have
also been found to play an important role in adapting to climate change. Greenery thus
has a crucial role for sustainable development. Therefore it is important to evaluate, plan,
manage, safeguard and compensate for the greenery that is lost through exploitation. In
order to give different ecosystems the space and protection they require and deserve, it is
of the utmost importance to understand the full value of nature. Hence, various
compensation measures and monetary valuations of ecosystems have been developed.
Compensatory measures are a tool to achieve the goal of no net loss of biodiversity.
However, research shows that ecological compensation in planning is often inadequate
and something that is applied in a dubious way. In addition, established and developed
methods for ecological compensation are lacking in the current planning system.
The study has, based on the problem described above, examined how ecological
compensation is applied in the municipal planning in Skåne. The study aims to investigate
the opportunities, challenges and obstacles that exist within the planning system and
ecological compensation. Three case studies based on Helsingborgs stad, Svedala
kommun and Lomma kommun have given the study further insight into the planning
process. To make a selection of cases, a survey was sent out to all the municipalities in
Skåne. The methods of the study have a qualitative approach in order to find patterns and
create an understanding of how different phenomena are contextually linked. The
methods used in the study are survey, case study and document study.
The detailed development plan is a tool for applying compensation measures in the
municipal spatial planning based on how the plan is legally binding. The planning process
also seeks to secure transparency and take regard to different interests. There is also a
desire to apply ecological compensation in the municipalities of Skåne, which is reflected
in the municipal master plans. However, there are some challenges and obstacles in
applying compensation measures in a detailed development plan. For example, the lack
of legislation that protects already protected areas without enabling or encouraging
voluntary compensation of the everyday landscape. Furthermore, the application of
ecological compensation is dependent on the commitment of employees, political
decisions and knowledge. Lack of knowledge can lead to compensation measures being
applied without any real impact on biodiversity. Furthermore, it is important to
distinguish between compensatory measures that are beneficial for biodiversity and for
ecosystem services, since ecosystem services are solely intended to benefit humanity.
Finally, monitoring applied compensation measures are of great importance. Applying a
compensation measure has no significance or impact on biodiversity if it is not realized.

Main title:Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation
Authors:Ek, Clara and Hjelm, Lisa
Supervisor:Norfall, Lisa
Examiner:Fransson, Ann-Marii and Fridell, Linnea
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekologisk kompensation, kompensation, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, gröna värden, kompensationsåtgärder, fysisk planering, detaljplanering, ekologisk hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2020 10:49
Metadata Last Modified:01 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics