Home About Browse Search
Svenska


Axbäck, Michaela, 2020. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. Med ökad medvetenhet för olika branscher och yrken ökar även möjligheten till att vara ett attraktivt alternativ i de ungas yrkesval. Det kan i sin tur påverka branschens framtida rekryteringsmöjligheter och kunskapsförsörjning.

För att få en översikt av hur tillgänglig och aktiv skogsbranschen är för grundskolans elever, utöver Skogen i Skolan-samverkan, har föreliggande studie utförts för att kartlägga omfattningen av utförda marknadsföringsinsatser under 2017. Det har även innefattat en kartläggning av de tillfrågades inställning till samverkan med grundskolan i olika former. Ändamålet med studien är att presentera ett material för Skogen i Skolans verksamhet att jobba vidare med, men att även lärare i grundskolan och skogliga branschaktörer förhoppningsvis kan inspireras av varandras engagemang och aktiviteter.

Den kvantitativa undersökning som ligger till grund för denna rapport har utförts med datainsamling genom två digitala enkäter, vilka utformades olika beroende på urvalsgrupp. Urvalsgrupperna valdes ut subjektivt, varav den ena representerades av Skogen i Skolans tio regionala styrgrupper och den andra av Skogen i Skolans nationella styrgrupp. Syftet med att använda dessa två urvalsgrupper var att spegla både regionala och centrala insatser som utförts.

Regionalt sett är respondenterna positivt inställda till samverkan med skolan i olika projekt. Däremot var den tid som investerades i insatser eller aktiviteter riktade till barn och unga i grundskolan generellt begränsad. En trend som genomgående gick att se var att de nordliga regionerna Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna-Gävleborg tenderade att engagera sig i aktiviteterna i större omfattning än resterande regioner. Ur det centrala perspektivet kunde utläsas att det fanns en enad uppfattning om att det behövs en stor arbetsinsats för att sprida kunskap om skogsbranschen till grundskolans elever, medan den arbetsinsats respektive respondents företag la på marknadsföringsinsatser av detta slag vid undersökningens tidpunkt varierade.

Några slutsatser av studien är att omfattningen av aktiviteter påverkas av tid och resurser. Det är svårt att investera tid i detta vid sidan av övriga mer ordinarie arbetsuppgifter. Det kan också ha att göra med att man till större del samlat insatserna i samordnarfunktionen hos Skogen i Skolan, eller att det inte finns någon i företaget som har ett uppdrag att arbeta med dessa frågor. Hur än arbetet med marknadsföring av skogsbranschen till barn och unga fortsätter, tror jag att skogsbranschen i allmänhet behöver se över alternativ och åtgärder. Finns det ett behov av att stärka och utveckla de forum som arbetar med dessa frågor idag, eller behövs nya kanaler och fler ambassadörer för att sprida kunskap om skogen och dess arbetsmöjligheter?

,

With the forest as a classroom, there are opportunities to integrate subject teaching for all grades, while giving pupils the prerequisite to learn about connection in nature - in practice. A positive effect of collaboration between trade and industry and the school, is the opportunity to broaden the knowledge of the pupils, the future employees, about the industry's role in society as well as what occupations and job opportunities that exist. With increased awareness of different industries and professions, the opportunity to be an attractive alternative in the young people's job choices also increases. This, in turn, can affect companies' future recruitment opportunities and knowledge provision.

In order to get an overview of how accessible and active the forestry is to the pupils of the elementary school, in addition to the Forest in the School-collaboration (Skogen i Skolan), the present study was conducted to survey the extent of marketing efforts carried out in 2017. It also included a survey of the respondents' attitude to collaboration with elementary school in various forms. The purpose of the study is to present a material for the organisation Skogen i Skolan's activities to work on with, but hopefully also teachers in elementary school and forestry players can be inspired by each other's engagement and activities.

The quantitative survey that forms the basis of this report was conducted with data collection through two digital questionnaires, which were designed differently depending on the selection group. The selection groups were subjectively selected, one of which was represented by Skogen i Skolan's ten regional steering committees and the other by Skogen i Skolan's national steering committee. The purpose of using these two selection groups was to reflect both regional and central marketing efforts carried out.

Regionally, the respondents have a positively attitude to collaboration with elementary schools in various projects. In contrast, the time invested in marketing efforts or activities directed at children and young people in elementary school was generally to a small extent. A frequency that consistently distinguished was that the northern regions of Västerbotten, Jämtland, Västernorrland and Dalarna-Gävleborg tended to engage in activities to a greater extent than the remaining regions. From the national perspective, the report tells that the respondents had a unanimous view that a great deal of work was needed to disseminate knowledge of the forestry to elementary school pupils, while the weight of each respondent's company put on marketing efforts at the time of the survey varied.

Some conclusions from the study are that the scope of efforts is affected by time and resources. That it is difficult to invest time in this in addition to their main working assignment. It may also have to do with having largely collected the efforts in the coordinator function at Skogen i Skolan, or that there is no one in the company who has an assignment to work with these kinds of matters. No matter how the work of marketing the forest industry to children and young people continues, I believe that the forest industry in general needs to review alternatives and measures. Is there a need to strengthen and develop the forums that work with these matters today, or are new channels and more ambassadors needed, to spread knowledge about the forest and its job opportunities?

Main title:Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan
Authors:Axbäck, Michaela
Supervisor:Börjesson, Börje
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:26
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:kunskapsförsörjning, rekryteringsstrategi, samverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 07:02
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics