Home About Browse Search
Svenska


Sterner, Cecilia, 2020. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
518kB

Abstract

The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in
competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common
consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health
can affect the uptakes of nutrients. For the younger horses it is important in an early age
that feeding takes place with a balanced feed table containing right nutrients for its
growth and skeletal development. When the younger horse grows the teeth replacements
occur which can cause soreness and decreased appetite which can lead to malnutrition.
The aim of this study was to increase knowledge about the older and younger horses
nutritional needs and what can cause a lack of nutrients. The secondary aim was to
increase knowledge about how the older and younger horse should be fed and cared for
to promote good health. This by answering the questions: What can cause a lack of
nutrients in the older and younger horse? How should the older and younger horse be
fed and cared for in order to achieve good health and avoid common age-related
problems?
Studies have shown that older horses have an increased need for protein and energy. The
body weight of older horses decreases in correlation to the horses aging and positive
correlations were seen between increased nutrition, especially energy and protein, and
better health. In a study with 932 horses, dental problems turned out to be a common
health problem for the older horse and a link between increased age and the
development of dental problems were seen. In most studies, the result was that a feed
composition rich in protein, calcium, fat and phosphorus proved to benefit the younger
horses for development, durability and health. A balanced feed table with the right
nutrients is important for a healthy maturity and development for the younger horse. It is
also emerged that feeding and dental health where important aspects regarding the health
problem colic. Colic was a common health problem in both the younger and older
horses. Risk factors for colic included feed and feeding routines.
Regarding health problems in the older horse, studies showed that especially dental
health was deficient, and the increasing age was a risk factor. Studies have shown that
dental health affects the ability to break down food. Studies also showed that colic was a
common cause of death among older horses and that the older horses have a higher
frequency of colic cases compared to the younger horse.
The conclusion was that older horses become healthier and require a higher nutritional
intake of energy and protein. The younger horse has an increased nutritional need for
protein and calcium. A diet rich in fat, protein, calcium and phosphorus are important
aspects in the daily feeding of nutrients to the younger horse for development,
sustainability and health. Health problems in the younger and older horse can be avoided
by regularly perform preventive health care such as dental examination to avoid
nutritional deficiencies and other age-related problems. The health problem colic can be
avoided by maintaining good dental health. In the older horse, underweight is common,
which can be avoided by giving a feed rich in nutrients, especially energy and protein.

,

Dagens hästar blir allt äldre och det är vanligt att hästar är fullt aktiva på tävling i högre ålder. Näringsbrister och viktminskning hos den äldre hästen är en vanlig konsekvens när hästen har svårt att tillgodogöra sig fodret. Bristfällig tillsyn och undersökning av hästens tänder kan leda till att besvär i munhålan inte upptäcks vilket medför att hästens förmåga att tugga och smälta fodret påverkas negativt. Det behövs mer kunskap om den äldre hästens vård och behov för att främja hästens välfärd.
Det är även viktigt för den yngre hästen att utfodring sker med en balanserad foderstat gällande näringsämnen för dess skelettutveckling, vilket senare leder till hästens långsiktiga hållbarhet. När den yngre hästen växer sker tandbyte som kan orsaka ömhet och ge sämre aptit vilket kan leda till näringsbrist. Allt eftersom ryttare ställer högre krav på unghästar i allt tidigare ålder är det av stor vikt att den yngre hästen får rätt näringsämnen. Detta är viktigt redan i en tidig ålder för att kunna hålla en hög tillväxttakt och utveckling. Syfte med studien är att öka kunskapen om den äldre och yngre hästens näringsbehov samt vad som kan orsaka brist på näringsämnen. Det sekundära syftet var att öka kunskapen om hur den äldre och yngre hästen ska utfodras och skötas för att främja en god hälsa. Detta genom att svara på frågeställningarna: Vad kan orsaka brist på näringsämnen hos den äldre och yngre hästen?
19
Hur ska den äldre och yngre hästen utfodras och skötas för att åstadkomma en god hälsa och undvika vanliga åldersrelaterade problem?
Studier har visat att äldre hästar har ett ökat behov av protein och energi. Kroppsvikten hos äldre hästar minskar i samband med att hästen åldras och studier visade att positiva korrelationer sågs mellan ökad näring av framförallt energi och protein med en bättre hälsa. I en studie gjord på 932 hästar visade sig tandproblem vara ett vanligt hälsoproblem för den äldre hästen och ett samband mellan ökad ålder och utvecklande av tandproblem sågs.
I de flesta studier var resultatet att en fodersammansättning rik på protein, kalcium, fett och fosfor visade sig gynna yngre hästarnas utveckling, hållbarhet och hälsa. Ett balanserat fodertillstånd med rätt näringsämnen är viktigt för en sund mognad och utveckling för den yngre hästen. Det framkom även att utfodring och tandhälsan var en viktig aspekt gällande hälsoproblemet kolik. Kolik var ett vanligt hälsoproblem hos både den yngre och äldre hästen. Riskfaktorer till kolik var bland annat foder och utfodringsrutiner. Kolik visade sig kunna förebyggas genom en god hästhållning.
Gällande hälsoproblem hos den äldre hästen visade studier att framförallt tandhälsan var bristande och den stigande åldern var en riskfaktor. Studier visade att tandhälsan hade påverkan på förmågan att sönderdela fodret. Studier visade även att kolik sågs vara en vanlig dödsorsak bland äldre hästar samt att den äldre hästen hade en högre frekvens av kolikfall i jämförelse med den yngre hästen.
Slutsatsen blev att äldre hästar mår bättre av och kräver ett högre näringsintag av energi och protein. Den yngre hästen har ett ökat näringsbehov av protein och kalcium. En fodersammansättning rik på fett, protein, kalcium och fosfor är viktiga aspekter i den dagliga utfodringen av näringsämnen till den yngre hästen för utveckling, hållbarhet och hälsa. Hälsoproblem hos den yngre respektive äldre hästen kan undvikas genom att regelbundet utföra rutinmässiga förebyggande åtgärder som tandkontroller för att undvika näringsbrister och andra åldersrelaterade problem. Hälsoproblemet kolik kan undvikas genom att upprätthålla en god tandhälsa. Hos den äldre hästen är undervikt vanligt vilket kan undvikas genom utfodring med mer näringsämnen som framförallt energi och protein.

Main title:Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa
Authors:Sterner, Cecilia
Supervisor:Connysson, Malin
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K120
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:equine, geriatric, yearling, protein, digestion, feed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16090
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16090
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2020 11:06
Metadata Last Modified:26 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics