Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Johan, 2020. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Stigande havsnivåer, torrperioder och kraftiga skyfall, alla är de effekter av hur klimaten förändras. De här utmaningarna tillsammans med utmaningen om hur en hållbar stad byggs, en stad där vatten, natur och bebyggelse samspelar är bakgrunden till det här examensarbetet.
Syftet med arbetet är dels att skapa en diskussion om ämnet och att uppnå en bättre förståelse och kunskap för hur det här samspelet kan se ut och vilka
svårigheter och möjligheter som finns. Men även att utforska hur en gestaltning kan ses ut som både minimerar risker och som ger mervärden som biologiska värden. Föreliggande arbete har därför som mål att ta fram ett förslag för stadsdelen Tullkammarkajen i Halmstad som både kan hantera stigande vatten men som också ger biologiska mervärden.
Arbetet har utgått från en designprocess. Till grund för designprocessen ligger en teoretisk bakgrundsstudie och en studie över ett antal exempelplatser. Det färdiga förslaget visar en gestaltning som tar fasta på arbetets huvudsakliga syfte och mål och visar på hur en alternativ utformning kan se ut som både kan hantera ökade vattenmängder i staden samt ger mervärde i form av biologiska värden.
Förslaget har utvärderats gentemot två andra alternativ genom ett flertal aspekter, vilket visade på fördelar och nackdelar både med det egna förslaget samt alternativ förslagen. Efter utvärderingen kan ingen generell rekommendation göras för vilket alternativ som bör användas, men det här arbetet kan ses som inspiration och vägledande i den fortsatta utredningen om hur Tullkammarkajen i Halmstad ska utvecklas.

,

Climate change is one of the great challenges of our time. Rising sea levels, dry periods and cloudburst, all are they effects of changing climate. These challenges, together with the challenge of how to build a sustainable city, a city where water, nature and buildings interact is the background to this master thesis.
The purpose of this thesis is partly to create a discussion on the subject and to gain a better understanding and knowledge of what this
interaction can look like and what difficulties and opportunities that exist. It is also to explore how a design can look like that both minimizing the risks and provide benefits as biological values. The present thesis therefore aims to produce a proposal for the district of Tullkammarkajen in Halmstad, which can both handle rising water and provide biological benefits.
The thesis is based on a design process. The basis of the design process is a theoretical background study and a study of some example sites. The final proposal present a design that addresses the main purpose and goals of this thesis and shows how an alternative design can look like that can both handle increased water levels in the city as well as provide added value in the form of biological values.
The proposal has been evaluated against two other alternatives through a number of aspects, which both shows the advantages and disadvantages of the own proposal and the alternative proposals. After the evaluation, no general recommendation can be made for which alternative should be used. But this work can be seen as inspiration and guidance in the continuing investigation of how the Tullkammarkajen in Halmstad should be developed.

Main title:Vattnet stiger
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad
Authors:Henriksson, Johan
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Westin, Anders and Teutsch, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, klimatanpassning, översvämning, stigande havsnivå, biologiska värden, tillgängligöra vatten, Tullkammarkajen, Halmstad, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16075
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 08:20
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics