Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Oscar, 2020. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. Då skogen brukas bör hänsyn tas till ekologiska, sociala och ekonomiska värden.

Den andra föryngringsmetoden är ”Trolle - Ljungbymetoden” som inte kräver markberedning då varsamma men frekvent återkommande ljushuggningar görs för att släppa ner en lagom mängd solljus till förnan. Metoden är tilltalande ur ett ekologiskt, socialt men så även ekonomiskt perspektiv. Metoden kräver dock tid och kunskap.

Undersökningen genomfördes med äldre data från Tönnersjöhedens försökspark som representerar markberedning. Data som representerar Trolle - Ljungbymetoden samlades in våren 2020 genom traditionell plantinventering på Ryssberget, Trolle - Ljungby gods.

Studiens resultat visar att markberedning av bokens föryngringslokal leder till högre plantantal än då Trolle - Ljungbymetoden tillämpas. Föryngring av bok utan markberedning resulterar i ett lägre plantantal, även om föryngringen anses godtycklig.

Nedan presenteras studiens huvudresultat:

 Markberedning har en positiv inverkan på bokplantans etablering och utveckling.  Trolle - Ljungbymetoden har en acceptabel inverkan på bokplantans etablering och utveckling.  Differensen i antalet etablerade bokplantor hos respektive metod är märkbar.  Markberedningsfrekvensen hos skogsbolagen i Skåne är ytterst varierande.

Uppsatsen ger idéer till vidare forskning inom ämnet och ger en överblick i boksskogsskötsel. Förslag till fortsatta studier är en upprepad undersökning men även inkludera fler försöksled. Något som borde undersökas är kostnader och prestationer i ungskogsröjning där bestånden etablerats med de metoder som studien berör.

,

The purpose of the study was to investigate and compare regeneration methods that can be applied when stands of beech (Fagus sylvatica) should be regenerated. One of the methods for doing this, is soil preparation before the beechnuts fall to the ground. Soil preparation has negative consequences as an economic expense, and the risk of destroying ancient and cultural heritage also increases. When forestry is carried out - ecological, social, and economic values needs to be considered.

The other method of natural regeneration is the “Trolle - Ljungby”-method, which does not require soil preparation, but instead gentle but frequent thinning of the forest canopy in order to let down a decent amount of sunlight to the detritus. The method is appealing from an ecological, social but also ecological perspective. Unfortunately, the method requires both time and knowledge.

The survey was carried out with older data from Tönnersjöheden's experimental park which represents soil preparation. The data representing the Trolle - Ljungby-method was collected in the spring of 2020 through traditional plant inventory at Ryssberget, Trolle - Ljungby estate.

Results of the study show that soil preparation of beech regeneration leads to higher plant numbers than when the Trolle - Ljungby-method is applied. Natural regeneration of beech without soil preparation results in a lower number of plants, although the regeneration is considered adequate.

The main results of the study are presented below:

• Soil preparation has a positive impact on the establishment and development of the beech seedlings. • The Trolle - Ljungby-method has an acceptable impact on the establishment and development of the beech seedlings. • The difference in the amount of established beech plants in each method is noticeable. • The soil preparation frequency of the forest companies in Skåne varies a lot.

This thesis gives ideas for further research in the subject and provides an overview of beech forest management. Proposals for further studies include repeated investigation but also more experimental steps. Something that should be explored is the costs and performance of pre-commercial thinning where the stocks are established using the methods that the study describes

Main title:Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?
Authors:Björklund, Oscar
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:13
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:bokskogsskötsel, kontinuitetsskogsbruk, ädellöv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16020
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2020 11:34
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics