Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Filip, 2020. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje år förlorar svenskt skogsbruk miljonbelopp på skogsbetesskador som klövviltstammen orsakar. Det handlar främst om förlust i kvalitet, produktion och extra hjälp planteringar. Älgen är den största skadegöraren eftersom den har tall som basföda under vintern. När älgen betar en tall topp bildas en krök eller dubbelstam, samt att allt bete av grönmassan sänker produktionen. Hårt bete kan orsaka att plantan dör och måste ersättas med en ny.

Genom att genomföra en fältstudie skulle frågan besvaras om Organox viltrepellent Trico kan sänka andelen stambetade tallar, samt om sidogrensbetet påverkas.

Litteraturstudien har utförts med datainsamling gällande kända metoder för viltskydd, inventeringsmetoder och virkesförluster. Fältstudien utfördes i Värmland på tre olika inventeringsytor. Ungskogarna behandlades på hösten med Trico viltrepellent, för att sedan inventeras på våren.

Resultatet visade en tydlig minskning av stambetade tallar i de behandlade stickproven. Samtliga behandlade provytor klarade sig från stamskador, vilket resulterade i 0 procent stamskador. Detta kan jämföras med de obehandlade provytorna som hade en genomsnittlig andel på 19 procent stamskador. Samtidigt som sidogrensbetet inte verkade påverkas nämnvärt, utan fanns i båda kategorierna.

Några slutsatser från studien är att Trico viltrepellent sänkte stamskadorna effektivt och kan öka produktionen för tall. Frågan om behandlingen lönar sig rent ekonomiskt kvarstår.

,

Each year, Swedish forestry loses millions of Swedish crowns caused by wild animals browsing damage. It is mainly about loss of quality, growth and survival. The moose is the main cause of browsing damage because it has Scots pine as a base food during the winter. When the moose graze a pine top, a bend or double stem is formed, and all bait from the green mass lowers growth. Hard browsing can cause the plant to die and must be replaced with a new one.

The purpose of this study was to investigate whether Organox wild repellent Trico can lower the proportion of browsing pine, and whether the side boundary browsing is affected.

The literature study has been carried out with data collection of known methods for game protection, inventory methods and wood loss. The field study was conducted in the middle of Sweden, on three different inventory areas. Where young forests were treated in the autumn with Trico wild repellent, and then invented in the spring.

The result showed a clear reduction of stem damage in the treated samples. All treated samples got away from stem damage, resulting in 0 % stem damage. Compared to the untreated samples that had an average proportion of 19 % stem damage. At the same time, the side boundary browsing did not seem to be significantly affected.

Some conclusions from the study are that Trico wild repellent lowered the stem damage effective and can increase the production of pine. The question of this treatment pays off is still not clear.

Main title:Viltskadebehandling i tallungskog med Trico
Authors:Olsson, Filip
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:19
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:viltskador, älgskador, skogsbruk, skogsskötsel, tall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16019
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16019
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2020 11:27
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics