Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Jimmy, 2020. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Istider och värmetider har växlat fram och tillbaka de senaste 2 – 3 miljoner åren. För ca 70 000 år sedan inleddes den senaste istiden och den nådde sitt slut för ca 8 500 år sedan. Under inlandsisens reträtt stannade iskanten upp vid Riddarhyttan under en längre period och det är till följd av detta som det finns så många naturminnen i området.

Syftet har varit att undersöka betydelsen av Högsta Kustlinjens (HK) påverkan på markanvändningen, åskådliggöra lokaliseringen av HK i området kring Skinnskatteberg, Riddarhyttan och Malingsbo samt kartlägga platser där HK kan demonstreras.

Studien genomfördes med fältundersökningar där ett antal observationspunkter valts ut i området samt genom bearbetning av kartmaterial från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Lantmäteriet i programmet ArcGis.

Resultaten visar att andelen odlingsmark och öppen mark är större nedanför HK än ovanför medan området ovanför hade störst andel av barrträd. Av observationspunkterna som besöktes var det endast två utav åtta som uppvisade tydliga tecken efter den forntida strandlinjen.

Slutsatser som kan dras är att inlandsisen och dess isälvar lämnat efter sig mer odlingsvänlig mark med sedimenterade jordarter nedanför HK medan jordarterna ovanför HK förblivit osorterade moränjordar med magrare förutsättningar för odling.

Den procentuella fördelningen mellan markslag visar tydligt att barrskog dominerar i området. Vatten är det näst största markslaget och öppen mark är mer förekommande än odling- och åkermark.

Den observationspunkt som bedömdes lämpa sig bäst för att demonstrera spåren efter HK är Ljustjärnsplatån i Riddarhyttan, som är lokaliserad söder om sjön Lien.

,

Colder periods and warmer periods has shifted back and forth the last 2 – 3 million years. About 70 000 years ago, the latest ice age began and it reached its end around 8 500 years ago. During the retreat of the ice sheet, the ice edge stopped at Riddarhyttan for an extended period and it is as a result of this that there are so many natural monuments in the area.

The purpose has been to investigate the significance of the Highest Coastline´s (HC) impact on land use, to illustrate the location of the HC in the area around Skinnskatteberg, Riddarhyttan and Malingsbo and to map places where the HC can be demonstrated.

The study was implemented with field surveys where a number of observation points were selected in the area and by the processing of map material from the Swedish Geological Survey (SGS) and the Land Survey in the programme ArcGis.

The results show that the proportion of cultivated land and open land is greater below the HC than above while the area above had the largest proportion of conifers. Of the observation points visited, only two out of eight showed clear signs of ancient shoreline.

Conclusions that can be drawn are that the inland ice and its ice rivers left behind more cultivable land with finely sorted soils such as clay and silt below the HC, while the soil species above the HC remained unsorted moraine soils with lean conditions.

The percentage distribution between soil types clearly shows that conifers dominates in the area. Water is the second largest soil type and open land is more prevalent than cultivation and arable land.

The most suitable observation post to demonstrate the traces after the HC is the Ljustjärns plateau in Riddarhyttan, which is located south of Lake Lien.

Main title:Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland
Authors:Olsson, Jimmy
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:21
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:inlandsis, avsmältning, glaciation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Soil surveys and mapping
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2020 09:50
Metadata Last Modified:29 Aug 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics