Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Oskar, 2020. Målklassning av skogens sociala värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
829kB

Abstract

I takt med en tilltagande urbanisering ökar betydelsen av den tätortsnära skogen. För boende i större städer utgör den tätortsnära skogen i många fall förmodligen den enda interaktionen med naturen. Det finns luckor i den befintliga kunskapen kring den tätortsnära skogen och skogens sociala värden. Det finns ett starkt samband mellan sociala värden och den tätortsnära skogen. Skogsbruksplanen är skogsägarens verktyg för att planera sitt brukande. Skogsbruksplanen är i dagens utförande otillräcklig för att utpeka och beskriva mål som främst berör sociala värden. De fyra traditionella målklasserna är otillräckliga i den aspekten. Syftet med examensarbetet var att undersöka behovet inom skoglig planering av en femte målklass med inriktning sociala värden. Ett delsyfte med examensarbetet var att utarbeta ett förslag på en sådan målklass.

Kandidatarbetet hade såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Studien har utförts i form av en enkätundersökning och intervjustudie. Arbetet avgränsades till de kommunala tjänstemän som hade det skogliga ansvarsområdet hos landets kommuner.

Av denna studie framkom att en majoritet av de kommunala tjänstemännen såg ett mer eller mindre starkt behov inom samtliga nivåer av skoglig planering, för en femte målklass med inriktning mot de sociala värdena. Drygt hälften av tjänstemännen såg en relativt hög potential hos en femte målklass för en minskad andel meningsskiljaktigheter och en ökad acceptans kring arbetet med den kommunala skogen. Med stöd av tidigare studier föreslogs att ytterligare en målklass för sociala värden introduceras. Målklassen SS (sociala värden skötsel) förslogs för bestånd vars skötselinriktning endast utgår från de sociala värdena.

Några slutsatser ur studien är att de fyra traditionella målklasserna upplevs vara otillräckliga för att signalera samtliga värden med skogen. Därav föreligger det ett utpekat behov av ytterligare en målklass för skogens sociala värden.

,

With increasing urbanization, the importance of the urban forest is increasing. For residents of larger cities, the urban forest is in many cases probably the only interaction with nature. There are gaps in the existing knowledge of the urban forest and the social values of the forest. There is a strong relation between social values and the urban forest. The forestry plan is the forest owner's tool for planning its ownership. Today's forestry plan is limited in regard of identifying and describing goals that primarily affect the social values. The four traditional target classes are insufficient in that respect.

The purpose of this study was to investigate the need for a fifth target class with a focus on social values, in forest planning. A sub-purpose of this study was to prepare a proposal for such a target class.

The study had both qualitative and quantitative approach. The study was conducted in the form of a survey and interview study. The work was limited to the municipal officials who had the forest area of responsibility of the municipality.

From this study, it was found that a majority of the municipal officials saw a more or less strong need in all levels of forest planning, for a fifth target class with a focus on social values. More than half of the officials saw a relatively high potential of a fifth target class for a reduced proportion of disagreements and increased acceptance around the work on the municipal forest. With support from previous studies, it was suggested that a further target class for social values be introduced. The target class SS (social values management) was proposed for stocks whose care orientation is based only on the social values.

Some conclusions from the study are that the four traditional target classes are perceived to be insufficient to signal all values with the forest. Therefore, there is a marked need for another target class for the forest's social values.

Main title:Målklassning av skogens sociala värden
Authors:Karlsson, Oskar
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:08
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:tätortsnära, hänsyn, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16005
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2020 08:58
Metadata Last Modified:27 Aug 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics