Home About Browse Search
Svenska


Hedin, Emilia, 2020. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. Inom skogsbranschen jobbar majoriteten med ett flexibelt arbete, vilket innebär att den anställde själv bestämmer över sin arbetstid, vilka prioriteringar den gör och vilken miljö den vill jobba i. Det finns här en viss problematik som den anställde i många fall kan finna svår i att hantera. Problematiken innebär att den anställde har svårt att separera sin lediga tid och sin arbetstid. Denna problematik kan leda till stress, sömnbesvär och utbrändhet.

Syftet med denna studie är att undersöka om flexibla arbetstider är något övervägande positivt, trots att risk finns för dels stresspåslag för arbete under normalt sett ledig tid.

Studien har baserats på en tidigare genomförd enkätundersökning som anställda inom SCA skog har besvarat under tidig höst 2019. Utifrån enkätundersökningens utfall har tre frågor tagits ut som ska utredas vidare genom nio djupintervjuer med anställda inom SCA skog.

De nio intervjuade var anställda inom kategorierna Köp, Produktion och Skötsel. Respondenterna visade sig generellt ha en positiv inställning till flexibelt arbete. Inom kategorierna Köp och Produktion upplevde man en något högre stressnivå, med mer krav på tillgänglighet genom samtal och sms samt mindre möjlighet till reflektion i sin vardag jämfört med anställda i kategorin Skötsel.

Några slutsatser som kan dras av studien är att de anställda tyckte att flexibelt arbete var positivt även om det innebar att man behövde vara tillgänglig under ledig tid. De anställda såg också mycket positivt på att företaget satsat på hälsa genom temadagar med hälsa i fokus och en träningsapp där man loggar hur mycket man rört sig under en dag. Det framkom ändå inom kategorierna Produktion och Köp att det finns utrymme för att bli bättre på att avsätta tid för reflektion samt att sätta gränser för tillgängligheten under sin lediga tid.

,

During the 1980`s there was a new focus on work environment, this lead to a deeper insight to psychosocial aspect which further lead to increased comfort, better psychological health and lower staff turnovers. In the forest industry the majority of people work with a flexible job, which lead to the employees decides over their own work schedule, priorities and the environment the employee wants to work in. This means their home, office or holiday house for example. There is some problems with flexible work hours, which is a lot of employees finds as a struggle, that is to separate work and free time. The problematic can lead to stress, sleep problems and burnout.

The purpose with this study is to explore if flexible work is something positive even if there is a risk for stress and work during free time.

The study is based on an inquiry that all of the staff at SCA (a forest company) has answered under early autumn 2019. From the enquiry three questions has been taken out as a background and building ground for this study where nine interviews with employees in SCA.

The employees where divided into three categories of work Sales, Production and Management of forest. All of the interviewed had a positive attitude towards flexible work. The employees in Sales and Production experienced slightly higher stress because of they have to be more available with their phone. They also suffered from less time to reflect over their work comparing to Management.

Some conclusions of the study where the employees felt that flexible work where positive even it meant that the employee had to be more available during their free time. The employees where very positive that company had invest in health in form of an App for putting in exercise. There is still some space for improvement in Production and Sales when it comes to make time for reflection and work with the employees to be better to make a healthier distance to work related phone calls and texting during their free time.

Main title:Flexibel arbetstids påverkan på hälsan
Authors:Hedin, Emilia
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:03
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:djupintervju, flexibelt, ohälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2020 07:29
Metadata Last Modified:27 Aug 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics