Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emma and Trotzig, Ossian, 2020. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

De senaste decennierna har de kollektiva gravskicken ökat markant, och det är framförallt bland det relativt nya gravskicket askgravlunden en tydlig ökning skett. Askgravlundens popularitet tros bero på skötselfriheten för anhöriga, men också för att den inte upplevs lika anonym som exempelvis minneslunden.

Tankesmedjan Movium SLU har tillsammans med Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Stenindustriförbundet (STEN) utlyst en studenttävling där ett idéförslag för en en askgravlund på S:t Sigrfrids griftegård i Borås ska tas fram. Detta arbete tar avstamp i denna tävling och dess ramverk. Syftet är att undersöka hur en askgravlund kan utformas för att svara på behovet av en mindre anonym plats, samtidigt som dess kollektiva aspekt ska tas hänsyn till. I arbetet tas även ett större grepp, där området som angränsar till tävlingsområdet programmeras för att vidga möjligheterna att undersöka minnesplatser utanför tävlingens ramverk. Ett undersökande skissarbete har legat till grund för det slutgilitga gestaltningsförslaget. För att få en ökad förståelse för varför behovet av askgravlunden uppkommit undersöks gravplatsens historiska och kulturella aspekter genom en litteraturstudie. I litteraturen finner vi även gestaltningsprinciper som blir vägledande i designprocessen. Studier av referensprojekt, samt platsbesök på S:t Sigfrids griftegård kompletterar och konkretiserar litteraturen och fungerar som inspiration för gestaltningen. I samtal med sakkunniga inom ämnet bekräftas teorin och belyser aspekter som annars inte hade framgått.

Resultatet tyder på att platsen, alltid varit en viktig del i att hantera en bortgång. Därför presenteras ett gestaltningsförslag, där en askgravlund utformas med målet att vara mer personlig än dagens askgravlund, och som genom sitt stora anslag vill göra ett kraftfullt avtryck för att markera platsen. I arbetet blir begravningsplatsens komplexitet och mycket speciella karaktär belyst, vilket leder vidare till en avslutande diskussion om betydelsen av en plats och dess historia och landskapsarkitektens ansvar att uttrycka den.

,

In recent decades, the custom of collective burials has increased significantly and, especially the relatively new custom of memorial ash groves (askgravlund) has seen a clear increase. The popularity of the memorial ash grove is believed to depend on its maintenance-free aspect from the perspective of the relatives, and also because it is not as anonymous as the memory grove (minneslunden).

The think tank Movium SLU, together with Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) and Stenindustriförbundet (STEN) announced a student competition in which a proposal for a memorial ash grove at St. Sigfrid's graveyard in Borås, Sweden will be designed. This papers’ point of departure is the competition and its framework. The purpose is to investigate how a memorial ash grove can be designed to respond to the need for a less anonymous site while taking its collective aspect into account. The thesis also includes a larger approach, where new memorial sites are being explored in the area adjacent to the competition area.

To gain a better understanding of why the need for the memorial ash grove arose, the historical and cultural aspects of the cemetery are examined through a literature study. In the literature, we also find design principles that guide the design process. Studies of reference projects, as well as site visits to St. Sigfrid's graveyard complement and concretize the literature and serve as inspiration for the design. In conversations with experts in the subject, the theory is confirmed and highlights aspects that would not otherwise have appeared.

The result indicates that place has always been an important part of managing death. Therefore, a design proposal is presented, in which a memorial ash grove is designed. The aim is to create a memorial ash grove that is more personal than the ones of today, where we want to make a powerful impression to mark the site. The paper highlights the complexity and the very particular character of the cemetery, which leads to a concluding discussion about the importance of a place and its history and also, the responsibility of the landscape architect to express it.

Main title:Ängskastellet
Subtitle:gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås
Authors:Nilsson, Emma and Trotzig, Ossian
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Ahrland, Åsa and Varhelyi, Hildegun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:askgravlund, kyrkogård, begravningsplats, kyrkogårdsgestaltning, minnesobjekt, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500142
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2020 10:39
Metadata Last Modified:12 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page