Home About Browse Search
Svenska


Gundberg Aronsson, Johan, 2020. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. Biodrivmedel importeras idag i hög grad samtidigt som det finns stora outnyttjade resurser i Sverige som med potentiell låg klimatpåverkan kan bli biodrivmedel. Flera studier kommer fram till att bioenergipotentialen i Sverige är stor. Studien har undersökt litteratur kring det svenska jordbrukets behov av dieselolja. Tyngden fokuseras på DME som drivmedel och DME produktion från förnyelsebar råvara. Vidare har potentiella volymer undersökts. Energibalanser, verkningsgrad och livcykelprincipen ”Well-to-wheel” analyserades. Uppsatsen diskuterar även till viss del DME i förhållande till andra biodrivmedel. Sverige kan genom produktion av DME med god marginal förse det svenska jordbruket med drivmedel och med möjlighet utöver detta, även tillgodose delar av andra sektorers drivmedelsbehov. Kostnaderna för en omställning till DME istället för fossil diesel är oklara och behöver undersökas mer. Studien har visat att Sverige innehar tillräckligt med biomassa för att förse jordbruket med svenskproducerad DME. Kostnaden är oklar, men reduceringen av nettoemissionerna av växthusgaser är hög. Ur ett bereskapsperspektiv är en satsning på DME en utmärkt kandidat för att det svenska jordbruket kan förses med energi vid en potentiell kris. DME kan vara the grand solution, den stora lösningen för det svenska jordbrukets framtida försörjning av fossilfria drivmedel.

,

Sweden has set targets for net emissions from fossil fuels to be gone by 2045 and much must be done for Sweden to achieve this goal. It can be concluded that Sweden is making fast changes to replace fossil fuels and has already reached a level of 23 % bio-based components in fuels in general, the highest level amongst the countries in the European Union. Today, biofuels are mostly imported, but there are still great numbers of unused resources in Sweden, that with a potential low climate impact can become biofuels. Many studies have come to the conclusion that the bioenergy potential in Sweden is high. This thesis has examined literature on the Swedish agriculture’s demand for diesel fuel. The main focus was on DME as a fuel and DME-production from renewable resources. Furthermore, potential for volumes were investigated. Energy balances, thermal efficiency and the lifecycle principal “Well-to-wheel” were analyzed. The essay also discusses DMEs relations to other biofuels. DME can with wide margin fill the demand from the Swedish agriculture sector with fuel and furthermore provide fuel for parts of other sectors. The costs for a conversion to DME instead of fossil diesel are unclear and need to be further evaluated. This study has shown that Sweden has enough biomass to provide the agriculture sector with DME produced in Sweden. The costs are still unclear, but reduction in the net emissions of greenhouse gases is high. From a preparedness perspective DME is a perfect candidate to ensure that the Swedish agriculture sector will be provided with energy during a potential crisis. DME could be the grand solution for the Swedish agriculture sector’s future energy supply.

Main title:DME som förnybart drivmedel till jordbruket
Subtitle:en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara
Authors:Gundberg Aronsson, Johan
Supervisor:Karlen, Helena and Prade, Thomas
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Dimetyleter, biodrivmedel, bioDME, ”well-to-wheel”, fossilfritt, jordbruk, odling, hållbart, beredskap, livsmedelsförsörjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15975
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 08:24
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics