Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Karolina, 2020. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Planering för industriomvandlingsprojekt och de grönytor som ofta finns i anslutning till dessa blir allt vanligare. Vill man få en unik och därmed mer uppskattad och hållbar plats efter omvandlingen är det av stor vikt att platsens identitet inte går förlorad, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett invånar- och besöksperspektiv. Till grund för arbetet ligger området Kungshagen i Nyköping och mer specifikt den park som utgör områdets begränsning mot vattnet. Själva Kungshagen består till största delen av lätt industrimark. Det närliggande vattnet utgörs av Stadsfjärden, en Östersjövik, och längs stranden finns en del kvarvarande strukturer och historiska byggnader från tiden då Nyköping var en betydande hamnstad. Parken på cirka 15 ha har stor potential till utveckling och större användning än idag, bland annat fanns underlag för en badplats vilket undersöktes vidare under arbetet. Parkens nära koppling till hamnen och vattnet gör att detta i stor utsträckning påverkar dess identitet. Syftet med arbetet var att undersöka hur just identitet, befintliga strukturer, betydelse och koppling till vatten kan förstärkas genom gestaltning och arbetet blev således en gestaltande process. För arbetet användes i det inledande skedet en SWOT-analys och en av Lynch begrepp inspirerad platsanalys. Det togs även stöd i bland annat en tidigare medborgardialog, en referenspark och parkens historia. Gestaltningen mynnade ut i form av förändringar såsom tillkomst av tydliga stråk och broar som binder samman Kungshagen med andra stadsdelar, en träkaj som förlängning på hamnområdet och ett bad i Stadsfjärden. Tanken var att de befintliga strukturerna i parken skulle vidareutvecklas och bindas samman till en tydlig park med större sammanhållning, både inom själva parken och i förhållande till närliggande områden. Stort fokus lades på att utveckla parkens befintliga strukturer, funktioner och aktiviteter. Gestaltningen skulle göra det möjligt att röra sig över Stadsfjärden och på så vis knyta samman Nyköping och hamnområdet med ”Hamnparken” som nav.

,

Property development of former industrial areas and the green areas surrounding them is becoming more common. In order to form a unique and sustainable area after the development it is of paramount importance to preserve identity. This is in part from a sustainability perspective but also from a residential perspective and the perspective of potential visitors. The aim of this project was to investigate how identity, structures and connection to water could be enhanced through design and the project was itself a design process. The project was based on the Kungshagen area in Nyköping, Sweden. Specifically, the park situated along the water that constitutes its southern border. The larger part of Kungshagen itself consists of light industries. Situated along the waterfront of the nearby Stadsfjärden bay are structures and buildings from the time Nyköping was an important seaport. The park itself is approximately 35 acres and has the potential for further development and more frequent use. One example of this is the location of a municipal bathing site which was further investigated during the course of the project. The identity of the park is, to a large degree, influenced by the connection to the harbour and the nearby water. An initial feasibility study consisting of a SWOT-analysis and a Lynch inspired analysis was used as a framework. A municipal survey, an assessment of history and a reference park was also used. The proposed design included the addition of paths, bridges connecting nearby areas, a wooden quay and a bath. The idea was to create a more cohesive park by way of enhancing existing elements, functions and activities and to make a design where the proposed park could work as a hub for the Nyköping harbour area connecting to other nearby districts.

Main title:Hamnparken i Nyköping
Subtitle:ett gestaltande arbete
Authors:Östberg, Karolina
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Rabenius, Gudrun and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hamnpark, vatten, bad, identitet, kopplingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2020 10:43
Metadata Last Modified:26 Aug 2020 01:07

Repository Staff Only: item control page