Home About Browse Search
Svenska


Chapman, Erikka, 2020. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Detta arbete är ett gestaltningsförslag för en Naturhusvilla där naturalistisk växtgestaltning används för att skapa växtkompositioner med utgångspunkt från naturligt förekommande växtsamhällen. Naturhusvillan är ett bostadshus inneslutet i växthus, där avloppsvattnet renas i växtbäddar (Solvarm 2020).

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad naturalistisk växtgestaltning är och hur det kan användas i gestaltningen av den gröna miljön inuti och kring en Naturhusvilla. Målet är ett gestaltningsförslag för Naturhusvillan i Sikhall, med en diskussion kring den naturalistiska växtgestaltningens roll för gestaltningen.

Arbetet genomförs med hjälp av förberedande epostkonversation och telefonmöten, en litteraturstudie, ett platsbesök och en gestaltningsprocess. Anders Solvarm, en av grundarna bakom Naturhusvillan, ger information om Naturhusvillans förutsättningar. De primära källorna i litteraturstudien är The Dynamic Landscape - Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting med Nigel Dunnett och James Hitchmough som redaktörer, Naturalistic Planting Design - The Essential Guide av Nigel Dunnett och Planting in a Post-Wild World av Thomas Rainer och Claudia West.

Värderingarna som ligger till grund för en gestaltning påverkar vilka val som görs (Körner et al 2016). Då naturalistisk växtgestaltning är ett brett paraplybegrepp som innefattar många olika designstilar (Kingsbury 2004) styrs valet av vilka metoder och uttryck som används av designerns värderingar och ställningstaganden. I detta arbete uttrycks inspiration från naturen på tre sätt. För det första ett mål att minska det ekologiska fotavtrycket för Naturhusvillans hushåll, för det andra synen på människan som medskapare av naturen och för det tredje en ambition att använda naturens mönster för att skapa magiska platser för människor.

En viktig del av gestaltningsförslaget är att brygga avståndet mellan den nybyggda Naturhusvillan och det omgivande landskapet. Detta görs med hjälp av växtval, matrixplanteringar, organiska former och materialval som knyter an till platsen och platsens historia.

Gestaltningsförslagets växtkompositioner utomhus består av perennplanteringar och ängslik vegetation med inhemskt växtmaterial. Ute finns en damm som även tar emot överflöd av dagvatten. Inne i Naturhusvillan består växtvalet av exotiska lignoser, klätterväxter och perenner med ätbara delar. Både inne och ute finns växtbäddar för odling av ettåriga grönsaker. Arbetet visar att flera koncept och principer från naturalistisk växtgestaltning är användbara för gestaltningen av den gröna miljön i och kring en Naturhusvilla. Ett exempel är att gestalta matrixplanteringar som liknar naturligt förekommande växtsamhällen. Genom att utgå från mönster i naturliga växtsamhällen kan visuellt attraktiva planteringar skapas. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i gestaltningen är platsens successionsstadie och hur planteringar förändras över tid.

Det finns stor potential att använda både inhemskt växtmaterial, hotade åkerogräs och ätbara exoter i och kring en Naturhusvilla, för att skapa magiska platser för människor.

,

This work is a design proposal for a Nature House where naturalistic planting design is used to create designed plant communities. The Nature House is a residential house enclosed in a greenhouse, where wastewater is purified in plant beds (Solvarm 2020).

The purpose of the thesis is to investigate what naturalistic plant design is and how it can be used in the design of the green environment inside and around a Nature House. The goal is a design proposal for a Nature house in Sikhall, with a discussion of naturalistic planting design's role for the design.

The work is carried out with the help of preparatory email conversation and telephone meetings, a literature study, a site visit and a design process. Information about the Nature House is attained from Anders Solvarm, who is one of the founders of this kind of Nature House, called Naturhusvillan The primary sources in the literature study are The Dynamic Landscape - Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting with Nigel Dunnett and James Hitchmough as editors, Naturalistic Planting Design - The Essential Guide by Nigel Dunnett and Planting in a Post-Wild World by Thomas Rainer and Claudia West.

The values that form the basis for design affect what choices are made (Körner et al. 2016). Since naturalistic planting design is a broad umbrella concept that encompasses many different design styles (Kingsbury 2004), the choice of methods and expressions depends on the values and positions of the designer. In this work inspiration from nature is expressed in three ways. Firstly a goal to reduce the ecological footprint of the Nature House household, secondly the view of man as co-creator of nature and thirdly an ambition to use nature's patterns to create magical places for people.

An important part of the design proposal is to bridge the distance between the newly built Nature House and the surrounding landscape. This is done with plant selection, matrix plantings, organic forms and material choices that relate the site to its history.

The plant compositions outdoors consist of perennial plantings and meadow-like vegetation with native plant material. There is also a pond that receives overflow stormwater. Inside the Nature House are exotic lignoses, climbers and perennials with edible parts. Both inside and outside there are plant beds for growing annual vegetables.

The work shows that several concepts and principles from naturalistic planting design are useful for the design of the green environment in and around a Nature House. One example is designing matrix plantings that are similar to naturally occurring plant communities. By following patterns in natural plant communities visually attractive plantings can be created. Another important aspect to take into account in the design is the succession stage of the site and how plantings change over time.

There is great potential to use both native plant material, endangered field weeds and edible exotics in and around a Nature House to create magical places for people.

Main title:Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla
Authors:Chapman, Erikka
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturalistisk växtgestaltning, dynamiska planteringar, kretslopp, gestaltningsförslag, växthusvilla, naturhus, naturhusvilla, mönsterrapport, planteringsmatris, naturalistic planting design, design proposal, Nature House, natural housing, matrix plantings, dynamic plantings, ecological plant design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15901
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15901
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2020 06:14
Metadata Last Modified:19 Aug 2020 09:31

Repository Staff Only: item control page