Home About Browse Search
Svenska


Söderström, Julia, 2020. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker
veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär
tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd
men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. Tyvärr har tidigare studier kunnat visa att
överensstämmelsen mellan veterinärer när det gäller att identifiera låggradiga hältor på många
sätt är bristfällig. För att underlätta hältdiagnostiken har därför olika typer av objektiva
rörelsesystem tagits fram som komplement till den subjektiva hältbedömningen. Dessa
objektiva system är känsliga och gör det möjligt att identifiera små asymmetrier i hästens
rörelser.
I tidigare studier, där hästar som ansetts ohalta och välfungerande i träning av sina ägare har
mätts med det objektiva mätsystemet Lameness Locator har det visat sig att en stor andel av
hästarna visar lika stora asymmetrier som hästar som hältutreds på klinik för en hälta. Det som
fortfarande inte är helt utrett är huruvida dessa asymmetrier alltid är kopplade till smärta eller
om de även kan bero på en medfödd lateralitet. Det finns olika typer av rörelseasymmetrier hos
häst och en typ som enligt den senaste forskningen verkar vara mest frekvent förekommande
hos hästar som anses ohalta av sina ägare är en så kallad frånskjutsasymmetri från ett bakben.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka prevalensen av frånskjutsasymmetri från ett
bakben hos hästar som tävlade svår klass i hoppning eller dressyr samt hos unghästar som var
avlade mot specifikt användningsområde. Hypotesen var att prevalensen av frånskjutsasymmetri skulle vara högre hos unghästarna jämfört med elithästarna. Avseende skillnad i
prevalens mellan disciplinerna var hypotesen att prevalensen skulle vara lägre hos dressyrhästarna jämfört med hopphästarna på elitnivå. Ytterligare en hypotes som testades var
huruvida det fanns en skillnad i prevalens mellan de olika unghästgrupperna. Hypotesen var
även att hästar som uppvisade en frånskjutsasymmetri på rakt spår i större utsträckning skulle
förstärka denna asymmetri med benet som ytterben jämfört med innerben vid longering.
Resultatet visade att 37 % av de 108 hästar som deltog i studien uppvisade en frånskjutsasymmetri från ett bakben. Efter att studiepopulationen delats in i fyra grupper; dressyrhästar
på elitnivå (DE), hopphästar på elitnivå (HE), unghästar med dressyrstam (DU) och unghästar
med hoppstam (HU) såg man att prevalensen av frånskjutsasymmetrier i de olika grupperna var
enligt följande; DE 37 %, HE 48 %, DU 33 % och HU 33 %. Den procentuella skillnaden i
prevalensen mellan grupperna var ej statistisk signifikant vid t-test (signifikansnivå 95%).
Gällande voltspårets inverkan på frånskjutsasymmetrier på rakt spår kunde det inte ses någon
signifikant ökning av frånskjutsasymmetrin när det bakben som uppvisat en frånskjutsasymmetri på rakt spår blev ytterben vid longering (parat t-test). Däremot sågs en signifikant
minskning av frånskjutsasymmetrin när det bakben som uppvisade en frånskjutsasymmetri på
rakt spår blev innerben vid longering (parat t-test).

,

Orthopedic problems, often shown as lameness are the most common reason for veterinary
visits in horses and the biggest reason why sport horses are forced to end their career earlier
than planned. Lameness in horses is therefore a huge problem both considering the welfare of
the horses and also financially for riders and horse owners. Unfortunately, previous studies have
shown that the inter-rater agreement between veterinarians when it comes to identifying low
grade lameness is moderate to poor. Therefore, in order to improve reliability of the lameness
examination several types of objective lameness evaluation system have been developed as a
complement to the subjective lameness examination. These objective systems are sensitive and
makes it possible to identify small asymmetries in the movement of the horse.
Recent studies, where horses considered to be non-lame by their owners have been measured
with the objective system Lameness Locator, have shown that many of these horses have
movement asymmetries similar to horses examined for low grade clinical lameness. It is still
not fully investigated is whether these asymmetries are always linked to pain or whether they
may also be due to an innate laterality. There are different types of movement asymmetries in
horses and one type that, according to the latest research, seems to be most frequent in horses
that is considered to be non-lame by their owners is a so-called push off asymmetry.
The aim of this thesis was to investigate the prevalence of push off asymmetries in horses who
competed at elite level in dressage or show jumping as well as in young horses that were bred
for dressage or show jumping. The hypothesis was that the prevalence of push off asymmetries
would be higher in the young horses compared to the elite horses. Regarding the difference in
prevalence between the disciplines, the hypothesis was that the prevalence would be lower
among elite dressage horses compared to the jumping horses at elite level. Another hypothesis
that was tested was whether there was a difference in prevalence between the different groups
of young horses. The hypothesis was also that horses that had a push off asymmetry on a straight
line would, to a greater extent, reinforce this as the outer leg compared to the inner leg when
lunging.
The result showed that 37% of the 108 horses included in this study had a push off asymmetry
from a hind limb. The study population was divided into four groups; elite level dressage horses
(DE), elite level show jumping horses (HE), youngsters bred for dressage (DU) and youngsters
bred for show jumping (HE). It was observed that the prevalence of push off asymmetries in
the different groups were as followed; DE 37%, HE 48%, DU 33% and HU 33%. There was
however, no significant difference between the groups when compared by t-tests (significance
level at 95%).
Regarding the effect of the lunging, no significant increase in push off asymmetry could be seen
when the hind leg that exhibited a push off asymmetry in straight line became outer leg during
lunging (paired t-test). In contrast, a significant decrease in push off asymmetry was seen when
the hind leg that exhibited a push off asymmetry in straight line became inner leg during lunging
(paired t-test).

Main title:Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr
Authors:Söderström, Julia
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Häst, rörelseasymmetri, frånskjutshälta, objektiv rörelseanalys, unghästar, elithästar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15881
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15881
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2020 08:39
Metadata Last Modified:11 Aug 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics