Home About Browse Search
Svenska


Hidén, Elisabeth and Svensson, Esther, 2020. Lantmännens framtida roll : med fokus på medlemsföretagen och medlemmarna år 2030. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbruk påverkas av både interna och externa faktorer (Jordbruksaktuellt, 2018). Gårdarna i Sverige har de senaste åren genomgått strukturförvandlingar både internt och externt. Företagen har blivit större och färre (Jordbruksverket, 2020a) och dess produktion mer specialiserad (Edenbrandt, 2012). En av de externa faktorer som förändras är klimatet, som de senaste åren blivit allt svårare att förutse (SMHI, 2014). En stor del av Sveriges lantbruksföretag, cirka 40%, är medlemmar i det Svenska lantbrukskooperativet Lantmännen (Jordbruksverket, 2020b). Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som är helägt av svenska bönder, vars huvuduppdrag är “bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen” (Lantmännen, 2020b).
En av funktionerna som kooperativa företag väntas fylla är att bidra med nytta till sina medlemmar, vilket betyder att det ska vara fördelaktigt att vara medlem i kooperativet för den som handlar med kooperativet (Nilsson & Björklund, 2003). Då lantbruket förändras, kommer också Lantmännens medlemskår att förändras. Denna studie syftar till att undersöka hur medlemsföretagen och medlemmarna kommer utvecklas fram till 2030 och hur det kommer påverka Lantmännens sätt att agera som affärspartner samt dess styrning. Det är i dagsläget ovisst hur Lantmännens medlemsföretag kommer utvecklas fram till 2030, och det finns inga tidigare dokumenterade studier inom området. För att kunna bidra med medlemsnytta i framtiden är det viktigt för Lantmännen att anpassa sig efter deras medlemmar företagsutveckling.
Studien är en fallstudie gjord på Lantmännen och bygger på tre följande scenarier: 1. Gårdarna blir större och färre, 2. Klimatet blir osäkrare, 3. Gårdarna blir mer specialiserade. Författarna har genom att studera data och artiklar tagit fram dessa tre scenarier som grund för uppsatsen, och har efter en litteraturöversikt funnit teorier som ansetts vara lämpliga vid forskning av denna karaktär. Genom semistrukturerade intervjuer med 13 personer med olika roller inom Lantmännen så har ett empiriskt underlag kommit fram, något som sedan har analyserats genom tematisk kodning. Teorierna som använts vid analys har varit kooperativ, business to business, Socialt kapital, Tillit i kooperativ, Corporate governance och Affärsmodell.

Resultaten som kom fram under studien var att forskning och utveckling är en viktig grundpelare för kooperativet, den kooperativa företagsmodellen kommer vara viktig i framtiden och att medlemsföretagen, liksom Lantmännen, kommer förändras och behöva anpassa sig till de kommande förändringarna.

De slutsatser som författarna kommit fram till är att det är troligt att ovan nämnda scenarier slår in, att lantbruksföretagen kommer i större grad drivas som aktiebolag, ha större andel arrenderad mark, mer ekonomiskt kunniga, ha en bättre riskhantering. Lantmännen kommer behöva ha kompetenta säljare som har en god relation till medlemmen. Vidare måste Lantmännen arbeta med logistikkedjan så den är välfungerande från åker till silo, arbeta med lobbying, forskning och utveckling samt ha en fortsatt diversifierad portfölj.
Nyckelord: Lantbruk, Lantmännen, Kooperativ

,

Agriculture is an industry that is affected by internal and external structural changes (Jordbruksaktuellt, 2018). In this study, the authors studied how the agricultural companies and their relationship with the agricultural cooperative Lantmännen, as well as Lantmännen's internal control, would be affected if the farms became larger and fewer, the climate more uncertain or the farms more specialized. Through 13 semi-structured interviews, the authors have collected data that they have analyzed along a theoretical framework. The chosen analytical method is the thematic analysis where the authors have sought for themes in the data. The theories on which the study is based are cooperative, business to business, business model, corporate governance, social capital, cooperative trust and preparedness theory.

The conclusions reached by the authors were that the scenarios (the farms become larger and fewer, the climate more uncertain and the farms more specialized) are likely to occur: more agricultural companies will be run as limited companies, a larger part of the land will be let as farm tenancies, they will have more financial knowledge and have a different risk management thinking. Lantmännen will need to have competent salespeople who have a good relationship with their members, work with the logistics chain so that it works well from field to silo, work with lobbying, research and development and have a continuing, diversified portfolio.

Main title:Lantmännens framtida roll
Subtitle:med fokus på medlemsföretagen och medlemmarna år 2030
Authors:Hidén, Elisabeth and Svensson, Esther
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1298
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbruk, lantmännen, kooperativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15858
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15858
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2020 10:54
Metadata Last Modified:18 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page