Home About Browse Search
Svenska


Hedlund, Emma, 2020. Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem : en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning. Second cycle, A2E. uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Kliniska sjukdomstecken från öronen i form av bland annat öronklåda, rodnad eller svullnad är vanliga orsaker till att hundägare söker veterinärvård. Inflammation i yttre hörselgången, s.k. extern otit, står för 10-20 % av alla veterinärbesök av hund. Cytologisk undersökning, samt ibland även bakteriologisk och mykologisk undersökning, ingår i diagnostiken vid öronproblem. För tolkning av dessa analyser krävs kunskaper om vilka mikroorganismer som finns i hundöron normalt, i de fall inga kliniska sjukdomstecken på extern otit uppvisas.

Syftet med den här studien var att undersöka normalfloran i hundöron utan tecken på extern otit genom bakteriologiska, mykologiska och cytologiska undersökningar. Resultaten från dessa undersökningar jämfördes och överensstämmelsen utvärderades.

I studien ingick 100 öron från 50 hundar. Kriteriet för att hundarna skulle ingå i studien var inga pågående öronproblem, ingen antibiotikabehandling den senaste månaden (lokalt eller systemiskt) och att öronrengöring inte hade utförts veckan innan provtagningstillfället. I samband med provtagningen av öronen togs anamnestiska uppgifter av djurägaren och klinisk undersökning med kontroll att hunden var fri från öronproblem genomfördes. Prover togs från den vertikala hörselgången med två provtagningspinnar för cytologisk respektive bakteriologisk undersökning. Vid den cytologiska undersökningen studerades antalet jästsvampar, bakterier (stavar respektive kocker) och leukocyter i totalt 10 fält i 1000x förstoring (100x objektiv). Utifrån detta beräknades den genomsnittliga mängden av respektive cell eller mikroorganism i provet. Den bakteriologiska och mykologiska undersökningen utfördes genom direktutstryk på blod-, blå- och SAB-agar. Blod- och blåagar inkuberades i 37°C och avlästes efter 24 och 48 timmar. Om växt påvisades på någon av agarplattorna gjordes renodling och de renodlade kolonierna typades sedan genom MALDI-TOF MS. I de fall bakteriekolonierna inte kunde typas genom MALDI-TOF utfördes biokemiska tester. SAB- agar inkuberades i 30° och avlästes dagligen under totalt fem dygn.

Vid den cytologiska undersökningen sågs jästsvamp hos 60 prov (60 %) och ett samband mellan den cytologiska undersökningen och odling på SAB-agar kunde påvisas. Ett statistiskt signifikant samband sågs mellan brunt sekret vid provtagningen och förekomst av jästsvamp i samband vid den cytologiska undersökningen.

Bakterier kunde endast påvisas i prov från sju öron (7 %) vid cytologisk undersökning, samtliga var kocker. Vid den bakteriologiska odlingen påvisades växt från 58 öron. Hos dessa öron noterades totalt 115 bakteriekolonier och 86 av dem kunde typas genom MALDI-TOF. De mest förekommande genusen var Staphylococcus spp. (31), Micrococcus spp. (18) och Bacillus spp (16). De vanligaste arterna inom dessa genus var S. epidermidis, S. pseudintermedius, M. luteus och B. cereus.

Resultaten visade en överensstämmelse mellan cytologisk undersökning och mykologisk odling i avseende på jästsvamp. Förekomsten av bakterier var överlägsen vid den bakteriologiska odlingen jämfört vid den cytologiska undersökningen. Det var dock få av de bakterier som påvisades som är kända för att vara orsak till extern otit hos hund. Dessutom var det inte riklig växt av bakterier i något av proven.

,

Clinical signs related to the ears including swelling, redness or itching are common reasons for dog owners to seek veterinary care. Inflammation in the outer auditory canal, called otitis externa, is associated with 10-20% of all veterinary visits for dogs. Cytological examination, and sometimes also bacteriological examination, are part of the diagnostics regarding ear problems. In order to access the relevance of the results from cytological and bacteriological analyses knowledge is needed which microorganisms belong to the normal bacterial and mycological flora in the ears of dogs.

The purpose of this study was to evaluate the normal flora in the ears of dogs without clinical signs of otitis externa by bacteriological and cytological analyses. The results from these analyses were compared and the relationship was evaluated.

This study included 100 ears from 50 dogs. The criteria for the dogs included in the study was no ear problems, not treated with antibiotics the last month (locally or systemically) and not any topical ear cleaners one week before sampling. Anamnestic information was given by the owner and a quick physical examination ensuring the dog was free from ear problem was performed. Samples were taken from the vertical ear canal with two swabs, one for cytological and one for bacterial analyses. In the cytological analyses the number of yeasts, bacteria (rods and cocci) and leukocytes in a total of 10 fields in 1000x magnification was noted. From this the average number of each cell or microorganism in the sample was calculated. In the bacteriological analyses the ear secretion was cultured on blood-, lactose purple- and SAB-agar. Bloodand lactose purple agar were incubated at 37°C and examined after 24 and 48 hours. If growth was present on any of the agar plates the bacterial isolates were re-cultured on a blood agarplate and thereafter identified by MALDI-TOF MS.

The cytological examination showed yeasts in 60 samples (60%) and a relationship between the cytological examination and culture in SAB-agars were identified. A statistically significant relationship was found between brown secretion when testing and the prevalence of yeasts during cytological examination.

In the cytological examination bacteria could be identified in seven samples (7%), all cocci. In the bacteriological analyses growth of bacteria were found from 58 ears. In these ears a total of 115 bacteria were isolated and 86 of them were identified by MALDI-TOF MS. The most isolated bacteria were from the genera Staphylococcus spp. (31), Micrococcus spp. (18) och Bacillus spp (16) and the most frequently isolated species were S. epidermidis, S. pseudintermedius, M. luteus and B. cereus.

The results showed a relationship between cytological analyses and mycological culture regarding yeasts. The prevalence of bacteria was higher at the bacterial culture compared to the cytological analyses. Only few of the isolated bacteria are known to cause otitis externa in dogs. Furthermore, none of the samples had a heavy growth of bacteria.

Main title:Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem
Subtitle:en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning
Authors:Hedlund, Emma
Supervisor:Hansson, Ingrid and Wikström, Camilla and Falkenö, Ulrika
Examiner:Guss, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:hund, öron, bakterier, jästsvamp, extern, otit, friska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15845
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15845
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2020 09:49
Metadata Last Modified:17 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics