Home About Browse Search
Svenska


Anderholm, Fanny, 2020. Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara. Second cycle, A2E. 2020: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Granskning av djurstallar på planeringsstadiet var något som började diskuteras redan på 1960-talet och sedan 1988 ligger kravet på förprövning av djurstallar i djurskyddsförordningen (SFS 1988:539). Förprövningen har under de senaste 15 åren har varit omdiskuterad vilket har gett upphov till att ett flertal utredningar som gjorts, både på uppdrag av regeringen, men även på initiativ av olika branschorganisationer. Våren 2019 kom ett tillkännagivande från riksdagen, efter ett förslag från miljö- och jordbruksutskottet, om att regeringen borde avveckla den obligatoriska förprövningen. Utskottet ansåg bland annat att regelverket gällande djurstallar behöver förenklas då det ansågs vara för detaljerat, och att fokus istället borde ligga på djurvälfärd och stallbyggnadernas funktion.
Syftet med denna studie var därför att undersöka vilken nytta förprövningen gör i praktiken och vilka de eventuella konsekvenserna skulle kunna bli av en avvecklad förprövning. För att kunna besvara detta har granskning av förprövningsärenden gjorts, intervjuer med förprövningshandläggare och djurägare genomförts, kontakt med utländska myndigheter tagits, samt kostnadsberäkningar vid felbyggnationer av djurstallar utförts. Resultatet visade att förprövningsärendena sällan godkänns utan villkor eller kompletteringar, och att det var vanligt förekommande att förprövningsansökningarna godkändes först efter både komplettering och villkor. Kompletteringar avseende t.ex. byggnadsmått, ventilation och brandskydd hörde till de vanligaste kompletteringarna, medan krav gällande brandskydd, inredning i djurstallarna och ventilation var de vanligast förekommande villkoren som sattes i beslutet. Djurslag, inhysningssystem, ekonomi och markbegräsningar visade sig vara det som oftast avgör om djurägaren väljer att bygga över lagstiftningens minimikrav eller inte. Av de intervjuade förprövningshandläggarna ansåg alla att fördelarna med förprövningen övervägde eventuella nackdelar. Även djurägarna var positiva till förprövningen och såg nytta med den. Slutsatserna som drogs i studien var att en avveckling av förprövningen skulle kunna vara förenad med stora risker i och med ett sämre djurskydd och en ökad risk för försämrad djurvälfärd, samt stora ekonomiska konsekvenser för djurägarna som behöver åtgärda byggnadsfel i efterhand för att uppfylla djurskyddslagstiftningen. Även risk för försämrad arbetsmiljö skulle kunna bli en konsekvens vid en avveckling av förprövningen t.ex. vid bristfällig ventilation. Förprövningen gör således nytta för såväl djur som djurhållare.

,

In the 1960s, ideas were raised about reviewing animal stables building plans before the stables were built from an animal welfare point of view, and since 1988, prior approval of animal buildings is a requirement in the Swedish animal welfare ordinance. During the last 15 years, prior approval has been a debated subject, which has led to several investigations both from the government as well as from other stakeholders. In the year 2019 an announcement was made from the Environment and Agricultural Committee to the Parliament with a suggestion of dismantle the mandatory prior approval. The committee thought that the requirement for animal buildings needs to be less detailed. They suggested that it should be more focus on the animal’s actual welfare and the functions of the animal buildings.
The aim of this study was to investigate the usefulness of approving animal buildings in beforehand. This was done by reviewing and analysing prior approval documents, interviewing personnel working with prior approval at the County Administrative Boards, interviewing farmers who recently had established animal buildings, asking representatives from other countries if they have requirements similar to prior approval, and finally making economical calculations concerning construction errors. The result showed that the applications are rarely approved without supplements and conditions, and the applications are commonly approved with both supplements and conditions. Supplements such as dimensions of the animal building, ventilation, and fire safety were the most common supplements, whereas fire safety, interior design, and ventilation were the most common conditions specified in a decision. The species and the animal housing system, economy and land restriction proved to be factors that had a great impact on if the animal owner decided to build according the minimum level of the legislation or not. The interviewed personnel at the County Administrative Board did all consider the benefits of prior approval to outweigh the disadvantages. The animal owners also had a positive attitude towards the prior approval, and could see the usefulness. The conclusions were that a dismantling of prior approval of animal buildings could lead to great risks for both the animal welfare and farmer economy. As well as a less a degradation of the work environment, due to lack off satisfying ventilation.

Main title:Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara
Authors:Anderholm, Fanny
Supervisor:Lundmark Hedman, Frida
Examiner:Gunnarsson, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:förprövning, djurstall, djurskydd, djurvälfärd, ekonomi, arbetsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15825
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15825
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 11:04
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics