Home About Browse Search
Svenska


Jändel, Anna and Sundström, Michelle, 2020. Slakthusparken : en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Slakthusområdet i Stockholm är en plats med rik historia som kommer byggas om till följd av Stockholm stads nya planer för området. Nybyggnationen i området innebär att en ny tunnelbanestation byggs mitt i Slakthusområdet och tunnelbanestationerna Globen och Enskede gård stängs av. Hela spårsträckan mellan Sockenplan och Gullmarsplan sätts därmed ur funktion. Stockholm stads planer för Globens tunnelbanestation och tillhörande spårsträcka är exploatering för byggnader. Syftet med examensarbetet är att undersöka ett alternativ till Stockholm stads planer på den nedlagda spårsträckan mellan Globens tunnelbanestation och Lindeparken. Marken som nu kommer användas till byggnader hade istället kunnat förstärka områdets grönstruktur. Slakthusområdets ombyggnation till en modern stadsdel följer den rådande trenden inom stadsbyggnad med förtätning av städer. Vi vill i det här arbetet ifrågasätta förtätningstrenden och undersöka alternativ till exploatering på Globens stationsområde. Genom att arbeta med ett grönt alternativt istället för exploatering ser vi en möjlighet att skapa en plats för rekreation för invånarna samtidigt som grönstrukturen förstärks. Förtätning i städer leder inte bara till att grön- och blåstruktur minskar utan även till att industriella områden byggs om. Ambitionen med det här arbetet är att belysa vikten av det industriella kulturarvet och arbetar med att bevara Slakthusområdets karaktär. Arbetet har utförts med en gestaltningsprocess vilket resulterade i ett gestaltningsförslag som namngetts “Slakthusparken”. Gestaltningsförslaget har anpassats efter platsen där viktiga ämnen som ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och bevarande av kulturhistoriska värden har arbetats in i förslaget. Trender inom stadsplanering betraktas ofta som normer som alltför sällan ifrågasätts eller underordnas andra alternativ. Med tanke på den ökande förtätningen och den pågående omvandlingen av industrimiljöer belyser arbetet hur viktigt det är som landskapsarkitekt att arbeta med bevarande av de kulturvärden som industrimiljöer innehar. Vi vill med arbetet även belysa värdet av grön- och blåstruktur i staden för dess ekosystemtjänster och biologiska mångfald, men även för människans fysiska och psykiska hälsa.

,

“Sakthusområdet” in Stockholm is a neighbourhood with a rich history which will be rebuilt according to the municipality’s plan for the area. The rebuilding will result in a new metro station in the middle of Slakthusområdet, which means that the current metro stations “Globen” and “Enskede gård” will be shut down. The area of train tracks between the stations “Sockenplan” and “Gullmarsplan” will be put out of function as a result. The plans that Stockholm’s municipality has for Globen metro station is exploitation for buildings. The purpose of this master thesis is to create a different proposal for the municipality’s plans for the disused train track area between Globen’s metro station and Lindeparken. The land that will be used for buildings could have been used to strengthen the blue and green structure in the area. The new plans for Slakthusområdet to become a modern neighbourhood follows the ongoing trend of densification within urban planning. With this master thesis we want to question the densification trend and investigate an option for exploitation for the train track area by Globens metro station. By working with a green proposal we see an opportunity for this area to become a place for recreation as well as a reinforcement of the surrounding green structure. Densification of cities does not only lead to a reduction of green structure but leads to the rebuilding of old industrial neighbourhoods as well. The ambition with this thesis is to shed light on the importance of preserving the cultural heritage of industrial neighbourhoods such as Slakthusområdet. The result of this master thesis is a design proposal called “Slakthusparken”. The design proposal has been adapted to the site with important subjects as ecological sustainability, social sustainability and preservation of cultural and historical values incorporated into it. Trends within urban planning are often regarded as norms and are not questioned enough. With densification and rebuilding of industrial areas in mind, this thesis want to show the important role landscape architects have in working with preserving the cultural and historical values of industrial areas. In this thesis we also want to show the great importance of green and blue structure in the city for its ecosystem services and contribution to biodiversity as well as humans’ mental and physical health.

Main title:Slakthusparken
Subtitle:en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka
Authors:Jändel, Anna and Sundström, Michelle
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Wingren, Carola and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, grönstruktur, blåstruktur, social hållbarhet, återbruk, postindustriella mijöer, Slakthusområdet, Globen, Enskede gård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2020 06:57
Metadata Last Modified:10 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page