Home About Browse Search
Svenska


Ogden, Selma, 2020. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. Uppsatsen innefattar en historisk beskrivning av planeringsideal och hur de har påverkat funktionen och utformningen av gaturummet. Gaturummens reglering och utformning förklaras genom referenser till planeringsdokument, detta för att få en inblick i planeringsprocessen för utformningen av gaturum. Avslutningsvis presenteras tre perspektiv: Aktiviteter & sociala mötesplatser, Attraktivitet & sinnliga intryck samt Utrymme & framkomlighet, som studeras för att förstå gaturummets användning och utformning. Perspektivet Utrymme & framkomlighet representeras av Uppsala brandförsvars framkomlighetsbehov och de övriga perspektiven representerar viktiga sociala och gröna värden för människor som rör sig i gaturummet. Från perspektiven har tekniska riktlinjer sammanställts som viktiga kvaliteter för utformning av offentliga gaturum. Riktlinjerna kan användas för att skapa robusta urbana gatumiljöer med höga funktionella krav på utformning för viktiga samhällsfunktioner samt stimulerande och levande miljöer för fotgängare och cyklister. Inom fallstudien över Uppsala innerstad har observationer gjorts på tre gaturum utifrån deras användning och funktion. Observationerna visar kvaliteter och nackdelar med varje gatas utformning, där ett av gaturummen, Dragarbrunnsgatan, gestaltats utifrån de tekniska riktlinjerna.

,

This master degree project addresses issues regarding the design and use of public spaces. The paper aims to develop guidelines for how landscape architects and other specialists can consider functional requirements when designing public streetscapes. The paper includes a historical ac-count of plan ideals and how these have impacted the design and functionality of streets. In order to gain an insight into the planning process of street design, the regulation and design of Uppsala streetscapes are explained in reference to planning documents. The paper presents three perspec-tives, which are analysed in order to understand the use and the design of the concerned streetscapes: Activities and social meeting places, Attractiveness and sensory impressions, and Space and accessibility. The perspective, Space and accessibility, is represented by the Uppsala Fire Department’s accessibility requirements, while the remaining two perspectives represent sig-nificant social and green values for those that move within the space. Based on these perspectives, principal qualities in public street design are subsequently compiled into technical guidelines. These guidelines will be used to create robust urban streetscapes, and contain high functional re-quirements regarding the design and planning for key societal functions, as well as stimulating and vibrant environments for pedestrians and cyclists. Lastly, the paper presents a case study in which the use and function of three streets have been observed. These observations highlight the ad-vantages and disadvantages with each street’s design, where one section of the streets, Dragar-brunnsgatan, is redesigned using the previously presented technical guidelines.

Main title:Funktion som underlag för design
Subtitle:en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon
Authors:Ogden, Selma
Supervisor:Steffner, Lena
Examiner:Dovlén, Sylvia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gata, funktion, design, framkomlighet, aktivitet, attraktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500094
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500094
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Aug 2020 08:37
Metadata Last Modified:04 Aug 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics