Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Karolina, 2020. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Natural pastures are important for the biological biodiversity. 2004 did we have 520 000 ha of pastures in Sweden according to the Swedish agency of agriculture, today we have 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). By studying a survey done by the Swedish agency of agriculture 2017 and GIS-analysis of data from aerial image interpretation, I have tried to work out what’s causing farmers choice to let their animal feed in pastures. I have also analysed how intense and what type of farmlands that are grazed.
The farmers that did participate in the survey preferred to let their animal feed in grown pastures rather than natural pastures, if they could choose. Analyses of the number of ” livestock unit” in relation to grown pasture and natural pasture shows that very small farms let their animals graze extensively. Animals on dairy farms are grazing intensively, and farms with sheep and beef cattle are grazing between extensively and intensively.
The survey shows that the economy is important for management of pastures. But more things are affecting, like the practical work with pastures, the farmers age, lack of time and strength. Especially sheep farmers are concerned that the sheep grow less on natural pastures, they also have problems with parasites, predators and predator fences.
Analyses of the aerial image interpretation shows that about 70 % of the natural pastures are grazed. Pastures and meadows in TUVA that the aerial image interpretation is overlapping are grazed by about 90 % and block pasture by about 80 %. Even in land inventoried as natural pasture you can find seminatural pastures and arable land, though natural pastures are most common.
Agricultural subsidies are affecting the grazing management. The ability to apply for agricultural subsidies is affected by land leasing. Also, some of the rules for agricultural subsidies are affecting certain types of farmers, like very small farms. Most farmers that are applying for the special environment subsidies for natural pastures are satisfied with the rules and the configuration of the subsidies. Very small farms and sheepfarms are less interested to apply for this subsidy although their production is caring for the landscape.
The attitude from the society and authorities towards farmers work with natural pastures is affecting the farmers commitment.

,

Betesmarkerna är viktiga för den biologiska mångfalden. 2004 hade vi 520 000 ha betesmark i Sverige enligt jordbruksverket, nu har vi 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). Analys av en enkät som Jordbruksverket genomförde 2017 och GIS-analys av data från flygbildstolkning av gräsmarker visar på orsaker till vad som påverkar lantbrukarens val att låta djuren beta betesmark. Jag har också analyserat vad det är för marker som betas och hur hävden är för gräsmarker som flygbildstolkas.
De lantbrukare som har deltagit i enkäten föredrar att låta sina djur beta vall framför betesmark. Analys av antalet djurenheter i förhållande till areal vall och betesmark visar att småbrukare betar sina marker extensivt, mjölkgårdar har intensiv produktion, nöt och fårgårdar ligger däremellan.
Enkäten visar att ekonomin är viktig för skötseln av betesmark, men att fler faktorer påverkar som tex det praktiska arbetet med betesmarker, lantbrukarens ålder, tid och ork. Speciellt fårägare har problem med djurens tillväxt på betesmark och parasiter, rovdjur och rovdjursstängsel.
Analys av flygbildstolkningens resultat visar att ca 70 % av betesmarkerna i landskapsrutorna är hävdade. Av de marker som överlappar med flygbildstolkningen är ca 90 % av betesmarker och slåtterängar i TUVA hävdade och ca 80 % av block bete. Markslaget kultiverad betesmark och åkermark ingår i alla olika inventeringar av betesmark, även om naturbetesmark dominerar i de flesta fallen.
Betesdriften påverkas av jordbrukarstöden, enligt enkäten påverkas möjligheten att söka miljöstöd i stor grad av arrende, det finns även stödregler som missgynnar olika kategorier lantbrukare tex småbrukare. De flesta som har miljöstöd med åtagandeplan är nöjda med stödformen och skötselreglerna. Få småbrukare och endast hälften av fårägarna har miljöstöd med åtagandeplan, trots att många i de kategorierna lantbrukare har landskapsvård som produktionsinriktning.
Samhällets och myndigheters attityd till lantbrukarnas insats med betesmarker påverkar lantbrukarnas vilja och engagemang.

Main title:Management of pastures
Subtitle:what is affecting the farmers priority?
Authors:Karlsson, Karolina
Supervisor:Glimskär, Anders and Hiron, Matthew
Examiner:Öckinger, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:pasture, natural pasture, environment subsidies, land leasing, grazing regimes, grazing management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15773
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:08 Jul 2020 13:42
Metadata Last Modified:21 Sep 2020 07:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics