Home About Browse Search
Svenska


Hasselberg, Susanne and Ulfbecker, Ylva, 2020. Ett blågrönt lyft : ett gestaltningsförslag med fokus på blågrön infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
43MB
[img] PDF (Komprimerad läsversion)
16MB

Abstract

Intensifierade skyfall och större risk för översvämningar ökar behovet av nya lösningar. Blågrön infrastruktur kan vara framtidens lösning på städers dagvattenhantering. Med blågröna lösningar kan även hållbarheten och attraktiviteten öka i städerna. Vi har undersökt hur en stadsdel kan gestaltas som är anpassad för framtidens påfrestningar, samtidigt som den upplevs trivsam och skapar mervärden för både djur och människor. Genom att skapa lösningar som tillgodoser
flera problem samtidigt, kan städer bli mer kostnadseffektiva eftersom separata lösningar både kräver utrymme och är kostsamma.

Översvämningar är i de flesta fall det naturfenomen som kan orsaka störst skador och kosta samhället mest, jämfört med någon annan naturkatastrof. Samtidigt kan klimatförändringarna komma att förvärra situationen med ökad intensitet och frekvens av skyfall i kombination med längre perioder av torka.

Karlstad kommun planerar att bygga en ny stadsdel som med stor risk kommer vara utsatt för översvämningar i framtiden. Det planeras en jordvall som översvämningsskydd runt området. Jordvallen skyddar Jakobsberg från älven intill men stänger också in regnvattnet i området. Därför ställs höga krav på att dagvattnet ska omhändertas lokalt i Jakobsberg. Pumpstationer kommer användas för att leda vidare vattnet till recipientema, dock kommer det ökade antalet hårdgjorda ytor i den framtida stadsdelen leda till större påfrestningar på de rörbaserade systemen.

Vi har därmed undersökt- med hjälp av blågrön infrastruktur- hur dagvatten kan omhändertas och avlasta de rörbaserade systemen i detta området Blågrön infrastruktur kan med fördel utnyttjas för att dämpa effekterna av skyfall och översvämningar, samtidigt som systemen bidrar med andra värden. I uppsatsen så beskrivs hur blågröna­system kan användas, konstrueras och kombineras för att effektivisera dagvattenhanteringen. BGl­systemen kan antingen anläggas som separata konstruktioner eller kombineras med andra enheter. Vid extrema regn krävs att flera BGI- enheter är anslutna tiII varandra för att regnvattnet ska tas om hand på bästa sätt.

,

Intensified rainfall and greater risk of flooding increase the need for new solutions. Bluegreen infrastructure (BGI) can be the solution to rainwater management in future urban areas. With blue-green solutions, sustainability and attractiveness can also increase in the cities. We have investigated how a neighborhood can be designed that is adapted to the climate change of the future, while at the same time the design is perceived pleasant and creates added value for both animals and people. By creating solutions that cater for multiple problems, cities can become more cost-effective, as separate solutions both require space and are more costly.

Flooding is in most cases the natural phenomenon that can cause the greatest damage and cost society the most, compared to any other natural disaster. At the same time, climate change may exacerbate the situation with increased intensity and frequency of rainfall combined with longer periods of drought.

Karlstad municipality plans to build a new district that will be at high risk of flooding in the future. A wall of soil is planned as flood protection around the area. The wall will protect Jakobsberg from the river next to the area, but it will also enclose the rainwater inside the same area. Therefore, high demands are placed on the disposal of stormwater locally in Jakobsberg. Pumpstations will be used to pass on the stormwater to the recipients, but the increased number of hardened surfaces in the planned district will lead to greater stress on the pipe- based systems. Therefore we have investigated- with the help of blue-green infrastructure - how stormwater can be disposed of and relieve the pipe-based systems in this area. BGI can advantageously be used to dampen the effects of rainfall and flooding, while at the same time providing the system with other values.

This essay describes how blue-green systems can be used, constructed and combined to make stormwater management more efficient. BGI systems can either be constructed as separate structures or combined with other units. In extreme rainfall, several BGI units are required to be connected to each other in order for the rainwater to be handled in the best possible way.

Main title:Ett blågrönt lyft
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på blågrön infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad
Authors:Hasselberg, Susanne and Ulfbecker, Ylva
Supervisor:Berg, Per
Examiner:Rabenius, Gudrun and Nilsson Varhelyi, Hildegun and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:översvämningsskydd, blågrön infrastruktur, landskapsarkitektur, översvämningar i städer, översvämningsskyddade städer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500103
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2020 12:31
Metadata Last Modified:09 Jul 2020 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics