Home About Browse Search
Svenska


Martinsson, Lydia and Thor, Sara, 2020. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Urbanisering och förlust av biologisk mångfald är stora utmaningar som dagens samhälle står inför. Flertalet pollinerare har försvunnit de senaste åren på grund av att urbaniseringen har förstört deras livsmiljöer. Pollination är en viktig ekosystemtjänst för samhället eftersom det är nödvändigt för att många växter ska fortleva. Åtgärder bör därför vidtas för att gynna pollinerare i urbana miljöer. Förlust av biologisk mångfald riskerar att minska hälsofrämjande effekter och höga upplevelsevärden som naturen medför. Stadsgrönskan har stor potential till att försöka lösa några av de utmaningar som samhället står inför om den utformas på ett hållbart sätt. Urbana planteringar som använder sig av naturen som förebild kallas för naturlika planteringar och är inspirerade av ett ekologiskt synsätt.

Syftet med arbetet är att exemplifiera hur en ekologisk hållbar plantering kan utformas i en urban miljö för att skapa mer högkvalitativ stadsgrönska och motverka minskningen av pollinerare. Arbetet syftar till att redogöra för hur man kan undvika invasivitet, gynna pollinerare och ha en hög artrikedom för att utforma ekologiskt hållbara planteringar. Målet var att visa detta i ett växtgestaltningsförslag med olika sammansättningar av arter. För att besvara syftet ställdes frågorna: “ Hur kan arter som gynnar pollinerare och höga upplevelsevärden kombineras i en naturlik plantering på södra Fornudden i Tyresö kommun?” och “Vilka egenskaper hos arterna är viktiga för att de ska samverka på ett ekologiskt hållbart sätt i dessa typer av naturlika planteringar i urban miljö?”.

Växtgestaltningsförslaget genomfördes på den södra delen av Fornuddsparken i Tyresö kommun. En naturlik plantering utformades som skulle innehålla en stor artrikedom för att bidra till höga upplevelsevärden och blomrikedom. I en naturlik plantering är det viktigt med en hög artrikedom vilket medför att planteringen blir mer ekologiskt hållbar än en traditionell plantering som ofta har en låg artrikedom. Blomningen i planteringen kan bidra med sinnesupplevelser såsom doft, ljud av insekter och visuella egenskaper som därmed skapar höga upplevelsevärden för människor samtidigt som det gynnar pollinerare genom tillgång på nektar. Att utforma en långlivad blomningssäsong var väsentligt för att bidra till både pollination och höga upplevelsevärden under en längre period.

Arbetet redogör för ett tankesätt för växtval och växtkombinationer i naturlika planteringar i urbana miljöer. Metoder som beskriver arternas växtsätt och vad de kan bidra med användes för att arterna i planteringen skulle kunna samverka. Arter kombinerades därefter i tio växtmixar som kompletterar varandra i växtsätt och karaktär. Exotiska arters spridningsförmåga var viktigt att definiera för att minska risken för att en invasiv art sprids i den inhemska floran. Visionen för arbetet var att föra samman teori med ett praktiskt exempel på tillämpning.

,

Urbanization and loss of biodiversity are major problems facing today's society. Where pollinator habitats have been destroyed, the majority of species have disappeared as a result. Because pollination is a necessary ecosystem service for plants to survive, it is an important resource for society. Therefore measures must be taken to favour pollinators in urban environments. Urbanization also eliminates the health-promoting benefits and value of experience that nature provides. Therefore, urban greenery has great potential for creating sustainable solutions to society's problems. An ecological approach to urban plantings is to create with nature as a role model.

The purpose of this work was to exemplify how ecologically sustainable plantings can be designed in an urban environment, to create more high-quality urban greenery and counteract the reduction of pollinators. In order to achieve an ecologically sustainable planting, this work aims to avoid invasive species, favour pollinators and have high richness in species. The aim was to show this in a plant design proposal where different compositions with species are presented. To answer the purpose, two questions were asked, first, ​how can species that favour pollinators and high value experiences be combined in a naturalistic planting at southern Fornudden in Tyresö municipality​ and second ​what characteristics of the species were important for them to interact in an ecologically sustainable way in these sort of naturalistic plantings in urban environment?

To answer the questions, a plant design proposal was implemented on part of Fornuddsparken in Tyresö municipality. A naturalistic planting was designed consisting of a large richness in species, which contributed to variety in flowering, which favoured pollinators and gave high value experiences. Flowering contributed its visual attributes to high value experiences ​​for people, while benefiting pollinators through access to nectar. Attempting to achieve a long flowering season was important as it contributes to both pollination and high value experiences ​​for a longer duration each. In a naturalistic planting, richness in species is important, which also makes the planting more ecologically sustainable.

This study presents a way of thinking about plant selection and plant combinations in naturalistic plantings in urban environments. In order for the species in the planting to cooperate, methods were used that describe how the species' grow and what they contribute to the planting. Species were then combined into 10 plant mixes where the goal was harmony in both the way they grow and visual characteristics between the species. The spreading ability of exotic species was important to define in order to avoid invasive species that could spread into the native flora. The vision for the study was to combine theory with the practical example in Fornudden.

Main title:Naturlika planteringar i urban miljö
Subtitle:ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun
Authors:Martinsson, Lydia and Thor, Sara
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturlik plantering, ekologisk hållbarhet, pollinering, invasivitet, exotiska arter, inhemska arter, upplevelsevärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2020 09:39
Metadata Last Modified:09 Jul 2020 01:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics