Home About Browse Search
Svenska


Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2020. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. Denna trend har lett till att stadsplanerare och landskapsarkitekter ofta planerar förtätade stadsdelar med höga hus och smala gator. Detta kan skapa levande offentliga ytor där människor interagerar och får en bättre gemenskap, men så är inte alltid fallet. När en mångfald av människor möts med olika intressen och sociala preferenser kan konflikter uppstå. Hornsberg strand är ett exempel på denna problematik. Området vid vattnet är populärt med många besökare från olika delar av staden. Det uppstår ett möte mellan boende och besökare i det offentliga rummet som har skapat en konflikt.

Syftet med detta examensarbete var att genomföra en konceptuell gestaltning för att skapa positiva möten och samspel mellan olika grupper genom tillägg och temporär arkitektur. Detta sker med utgångspunkt i de konflikter som finns mellan boende och besökare i området.

Arbetet inleddes med litteraturstudie för att få en bakgrund till vårt ämne. Litteraturstudien visade att utformningen av offentliga platser har en påverkan på människors användning och beteende på platsen. Genom att utforma en plats som främjar social interaktion och en gemenskap mellan olika människor kan platsen fungera som en positiv vistelseyta för en mångfald av människor. Det skapar förutsättning för att möten som uppstår mellan en mångfald av människor får positiva följder.

Efter litteraturstudien gjordes en enkätundersökning och platsanalys för att få en förståelse för platsen. Metoderna användes för att både få en teoretisk och praktisk förståelse kring ämnet både på ett övergripande nivå och en mer platsspecifik nivå. Utifrån förstudien och enkätundersökningen togs programpunkter fram, som slutligen ledde fram till ett konceptuellt gestaltningsförslag. Genom gestaltningsprocessen utvecklades konceptet, Go with the flow. Konceptet grundar sig i att skapa ett socialt, aktivt och intressant stråk, som är inbjudande för en mångfald av människor. Förslaget Go with the flow har ett böljande formspråk och knyter an till det organiska formspråket till den intilliggande strandparken.

Litteraturöversikten, enkätundersökningen och gestaltningen gjorde det möjligt att undersöka syftet och frågeställningarna. Vi kan se att hur offentliga platser planeras kan ha en påverkan på människors beteenden och hur de använder sig av platsen. Hur människor möts kan därför påverkas på ett positivt sätt, om gestaltningen uppmuntrar social interaktion och aktiviteter som integrerar människor snarare än separera dem. Temporär arkitektur kan vara ett tillvägagångssätt för att få en mångfald av människor att mötas på ett positiv sätt.

,

In this thesis, we have found it interesting to investigate what problems may arise in the public spaces where a diversity of people meet. Today's urbanized and densified cities are considered to be the ideal in the planning of long-term sustainable cities. This trend has had an impact on how urban planners and landscape architects often planning densified neighborhoods with tall houses and narrow streets. This can contribute to vibrant public spaces where people interact and have a better community, but this is not always the case. When a variety of people meet with different interests and social preferences, conflicts can arise. Hornsbergs strand is an example of this problem. The waterfront area is popular with many visitors from different parts of the city. A meeting between the visitors and residents arise, but the meeting causes a conflict in the public space.

The aim in this thesis was to implement a conceptual design to create positive meetings and interactions between different groups of people through additions of temporary architecture. This is based on the conflicts that exist between residents and visitors in the area of Hornsbergs strand.

The work started with a literature review to get a background on our topic. The literature review showed that the design of public places has an impact on people's use and behavior on the site. By designing a place that promotes social interaction and community between different people, the place can serve as a positive living space for a variety of people. This creates the prerequisite for meetings that occur between a multitude of people to have positive consequences. Further on, the literature review, a survey and site analysis was conducted to gain an understanding of the site. The methods were used to gain a theoretical and practical understanding of the subject at both an overall level and a more site-specific level. Based on the preliminary study and the survey, a program was developed, which eventually led to a conceptual design proposal. Through the design process, the concept, Go with the flow, was developed. The concept is based on creating a social, active and interesting path, which is inviting to a variety of people. The proposal Go with the flow has a flowing design language and links to the organic design language of the adjacent beach park.

The literature review, the survey and the design made it possible to examine the purpose and the questions. We can see that how public places are planned can have an impact on people's behavior and how they use the place. Therefore, how people meet can be positively affected if the design encourages social interaction and activities that integrate people rather than separate them. Temporary architecture can be an approach to get a diversity of people to meet in a positive manner.

Main title:Temporär arkitektur på Hornsbergs strand
Subtitle:för möten och mångfald i en förtätad stad
Authors:Carlqvist, Julia and Wallander, Sara
Supervisor:Oles, Thomas
Examiner:Wingren, Carola and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:temporär arkitektur, möten, mångfald, Hornsbergs strand, gaturum, offentliga platser, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500099
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500099
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2020 09:36
Metadata Last Modified:09 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page