Home About Browse Search
Svenska


Vasell, Viktor, 2020. Kyllagring av grantimmer : ett lagringsförsök. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lagring av timmer på vedgårdar eller terminaler är en förutsättning för en effektiv råvaruförsörjning till sågverken. För att lagra timmer under längre perioder kan olika metoder användas. Kyllagring är en metod som bygger på att bevara kylan i timret från vintern genom att lägga flera vältor med timmer tätt mot varandra och sedan täcka sidorna på lagret med ett mindre värdefullt virkessortiment. Genom att hålla temperaturen låg minskar risken för lagringsskador på timret. Det kan dock vara svårt att skatta hur länge det går att lagra timret utan att lagringskador uppstår med denna metod. Syftet med studien var att undersöka om det går att använda konti-nuerliga temperaturmätningar för att prognostisera hur länge man kan kyllagra gran-timmer utan avgörande kvalitetsförsämringar. Försöket genomfördes vid fyra virkes-terminaler där grantimmer kyllagrades. Mätpunkter för temperatur och relativ luft-fuktighet var placerade både inuti och utanför kyllagren. Mätningar användes för att beräkna en total ackumulerad temperatur under lagringsperioden. Från ett antal provstockar bedömdes om stockarna tagit skada av lagringen. Regressionsanalyser på dataunderlaget från försöket visar att det finns statistiska samband mellan total-temperaturen och virkeskvalitén på provpunkten. Resultaten talar för att tempera-turmätningarna skulle kunna användas för att skatta maximal lagringstid vid kyllag-ring av grantimmer. Mer omfattande försök och analyser krävs dock för att under-söka om det går att skapa användbara och tillförlitliga skattningar på maximal lag-ringstid givet en viss totaltemperatur.

,

Storage of timber in woodyards or terminals is important for an effective supply of raw material to sawmills. To store timber over a longer time period various method can be used. Cold storing is method of preserving frozen timber from the winter by stacking piles of timber close to each other and then covering the whole pile with less valuable wood assortment, e.g. pulp wood. Keeping the temperature as low as possible in the pile reduces the risk of storage decay. The maximal storage time depends on the climate during the summer, making it hard to determent how long one can cold-store timber. The purpose of this study was to examine if continuous temperature measuring can be used to make a prognosis for how long time it is possible to cold-store spruce timber without storage decay. The trial included four terminals with one cold- storage each. Measuring points for temperature and relative humidity were placed both inside and outside the cold storages. Data from the measuring’s were used to calculate a total accumulated temperature during the stor-age period of each measuring point. A number of sample logs were used to deter-ment if any storage decay had occurred. Regressions analyses of the data shows that there is significant correlation between the quality of the sample logs and total accumulated temperature on the measuring points. The results indices that contin-uous temperature measuring may be used to predict how long one can cold-store spruce timber. More extensive trials and analyses are however needed to create reliable models for predicting maximal storage times given a certain total accumu-lated temperature.

Main title:Kyllagring av grantimmer
Subtitle:ett lagringsförsök
Authors:Vasell, Viktor
Supervisor:Anerud, Erik
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:10
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:terminallagring, timmer, temperaturmätning, virkeskvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15751
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15751
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2020 08:47
Metadata Last Modified:26 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics