Home About Browse Search
Svenska


Milton, Ida, 2020. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
901kB

Abstract

Träd innehåller cellulosa och hemicellulosa, vilket idisslare kan bryta ned och utvinna energi ifrån.
Skogsprodukter/skogsråvaror så som träflis, spån, bark och pappersmassa har därför god potential
till att fungera som grovfoder för idisslare. Problemet är att trä har låg smältbarhet på grund av ett
ligninkomplex, vilket gör kolhydraterna otillgängliga för idisslare. För att öka smältbarheten krävs
behandling med utvalda processtekniker, vilka i vissa fall kan öka smältbarheten till samma nivåer
som traditionella grovfoder. De processtekniker som kan vara aktuella är behandling med kemiska
medel som natriumhydroxid, ammoniak eller svaveldioxid och biologisk inokulation med
mikroorganismer, samt fysikaliska metoder så som finfördelning, högt tryck, ångbehandling och
olika typer av strålning.
Aspspån har tidigare visats fungera bra i foderstater till mjölkkor med hög kraftfoderandel, men
produktionsnivån för dåtidens mjölkkor var betydligt lägre jämfört med idag. I nyligen gjorda
studier har dock utfodring av tallbark till högavkastande kor lett till minskad mjölkproduktion, vilket
beror på lågt energiintag. Skogsråvaror har dock varit positivt för att bibehålla fetthalten i mjölken
och upprätthålla vomfunktion. Mer forskning behövs för att förbättra skogsråvarors potential som
grovfoder till dagens högavkastande mjölkkor. Vid bristsituationer kan det dock vara ett lämpligt
substitut till grovfoder, då inga mer negativa effekter än minskad mjölkproduktion har setts.

,

Wood consist of cellulose and hemicellulose, which ruminants can decompose and utilize energy
from. For that reason, wood and wood-based residues as chips, sawdust, bark and pulp, have a great
potential to work as a roughage replacement for ruminants. The wood components are highly
indigestible because of a lignin bound complex, which makes the carbohydrates unavailable to
ruminants. Special pre-treatments can be used to improve the digestibility and some of them can
even improve the digestibility similar to a traditional roughage. Suitable pre-treatments for wood
are chemical agents, like sodium hydroxide, ammonia, or sulphur dioxide and biological treatments
with microorganisms as well as physical treatments like fine grinding, high pressure, steamtreatment, and different kinds of radiation.
Aspen sawdust as a roughage replacement in high concentrate dairy rations, has in previous work
been successful, but the milk yield in these studies was considerably lower compared to today. In
recent studies, pine bark meal in rations for high yielding cows has led to a decrease in milk yield,
which is a consequence of lower energy intake. However, in many cases wood-based residues has
shown positive effects to preserve milk fat content and maintain rumen functions. More research is
required to develop wooden products potential as a roughage substitute for today’s high-yielding
cows. In shortage situations it could be a suitable substitute to roughage, since no other negative
effects, than decreased milk yield has been found.

Main title:Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor
Authors:Milton, Ida
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:skogsprodukter, skogsråvaror, smältbarhet, grovfoder, idisslare, mjölkkor, mjölkavkastning, förbehandling, processteknik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15735
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 11:16
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics